Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Odešel profesor Václav Roubíček

Ve středu 14. července 2010 podlehl dlouhodobé nemoci prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., dr.h.c., jehož jméno je nesmazatelně spjato s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava a s celým krajem.

Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., dr.h.c. se narodil 1.3.1944 v Mladé Boleslavi. Střední všeobecné vzdělání absolvoval v  Jičíně na dnešním Lepařově gymnáziu.Vysokoškolská studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ukončil státní závěrečnou zkoušku s výborným prospěchem.

 

V roce 1968 nastoupil na základě výsledku konkurzu  jako vědecký pracovník na Katedru koksárenství Hutnické fakulty VŠB v Ostravě. Po roce 1989 byl převeden do funkce odborného asistenta, později byl jmenován docentem a v roce 1992 byl jmenován profesorem v oboru technologie paliv. Od roku 1990 působil ve funkci  proděkana Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství a od roku 1991 ve funkci  prorektora pro vědu a zahraniční styky. V roce 1997 byl jmenován rektorem VŠB-TUO. Za dobu jeho vedení škola realizovala další kroky ke své restrukturalizaci ze školy montánního typu na technickou univerzitu. V roce 2002 vznikla Fakulta bezpečnostního inženýrství, byly rekonstruovány objekty školy v Ostravě-Výškovicích, byla iniciována a schválena výstavba nové auly, vznikl tělovýchovný areál a také založena Centrální analytická laboratoř. Profesor Roubíček působil ve funkci rektora  až do roku 2003 a poté uplatnil své zkušenosti z řídicí práce i jako prorektor pro vnější vztahy. V říjnu 2002 byl zvolen na šestileté období senátorem Parlamentu ČR, kde působil ve funkci místopředsedy Výboru  pro vzdělávání, vědu, lidská práva a petice.

 

Od začátku vědeckovýzkumné činnosti  spolupracoval při řešení výzkumných úkolů v oblasti vlastnosti uhlí, koksu a  průmyslového uhlíku. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1976. Je autorem nebo spoluautorem mnoha vědeckých publikací doma i v zahraničí a aktivně vystupoval na prestižních domácích i zahraničních konferencích. Byl hlavním řešitelem řady grantových projektů a úkolů.

Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. se v roce 2000 stal prezidentem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a tuto významnou funkci zastával dosud. Aktivně se zapojil do tvorby regionálních rozvojových strategií a prosazování i řešení konkrétních rozvojových projektů. K několika příkladům z mnoha dalších lze uvést jeho významný podíl na prosazení a výstavbě dálnice D 47, vzniku regionálních oborových klastrů, podpoře koncepčního řešení energetiky, životního prostředí a celkové  průmyslové základny regionu, včetně vstupu významných investorů.

 

 

Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc se nesmazatelně zapsal do novodobé historie podnikatelských platforem v Moravskoslezském kraji, reprezentujících stovky subjektů a tedy podnikatelské prostředí kraje. V tomto smyslu výrazně  koordinoval jejich  součinnost  v zájmu regionálního rozvoje.

 

V roce 2001 stál u zrodu a byl zvolen  prvním předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, sjednocující zájmy, aktivity  a působení komor v kraji. V tomto období do roku 2003, kdy zároveň vykonával funkci prezidenta Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, svým osobním vlivem, autoritou a erudovanou invencí  položil základ budoucí spolupráce  obou těchto institucí.

 

Zásadním způsobem přispěl k navázání a rozvoji  spolupráce  sdružení a komory s Moravskoslezským krajem, s dalšími regionálními institucemi a významnými celostátními a zahraničními partnery.

 

V roce 2006 onemocněl těžkou a zákeřnou nemocí, které dne 14.7.2010 ve věku 66 let podlehl.

        

Do paměti všech, kteří ho znali, se zapsal nejen jako pedagog a odborník s mezinárodním uznáním, ale především i jako přátelský a obětavý člověk s tvůrčím přístupem k odborné práci a hlavně s optimistickým přístupem k životu. Jeho přímá povaha a veselá mysl nezištně obohacovala všechny spolupracovníky i přátelé. Vzácný člověk a dobrý kamarád bude chybět všem svým kolegům.

 

Vloženo: 15. 7. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět