Odešel profesor Václav Roubíček

Ve středu 14. července 2010 podlehl dlouhodobé nemoci prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., dr.h.c., jehož jméno je nesmazatelně spjato s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava a s celým krajem.

Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., dr.h.c. se narodil 1.3.1944 v Mladé Boleslavi. Střední všeobecné vzdělání absolvoval v  Jičíně na dnešním Lepařově gymnáziu.Vysokoškolská studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ukončil státní závěrečnou zkoušku s výborným prospěchem.

 

V roce 1968 nastoupil na základě výsledku konkurzu  jako vědecký pracovník na Katedru koksárenství Hutnické fakulty VŠB v Ostravě. Po roce 1989 byl převeden do funkce odborného asistenta, později byl jmenován docentem a v roce 1992 byl jmenován profesorem v oboru technologie paliv. Od roku 1990 působil ve funkci  proděkana Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství a od roku 1991 ve funkci  prorektora pro vědu a zahraniční styky. V roce 1997 byl jmenován rektorem VŠB-TUO. Za dobu jeho vedení škola realizovala další kroky ke své restrukturalizaci ze školy montánního typu na technickou univerzitu. V roce 2002 vznikla Fakulta bezpečnostního inženýrství, byly rekonstruovány objekty školy v Ostravě-Výškovicích, byla iniciována a schválena výstavba nové auly, vznikl tělovýchovný areál a také založena Centrální analytická laboratoř. Profesor Roubíček působil ve funkci rektora  až do roku 2003 a poté uplatnil své zkušenosti z řídicí práce i jako prorektor pro vnější vztahy. V říjnu 2002 byl zvolen na šestileté období senátorem Parlamentu ČR, kde působil ve funkci místopředsedy Výboru  pro vzdělávání, vědu, lidská práva a petice.

 

Od začátku vědeckovýzkumné činnosti  spolupracoval při řešení výzkumných úkolů v oblasti vlastnosti uhlí, koksu a  průmyslového uhlíku. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1976. Je autorem nebo spoluautorem mnoha vědeckých publikací doma i v zahraničí a aktivně vystupoval na prestižních domácích i zahraničních konferencích. Byl hlavním řešitelem řady grantových projektů a úkolů.

Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. se v roce 2000 stal prezidentem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a tuto významnou funkci zastával dosud. Aktivně se zapojil do tvorby regionálních rozvojových strategií a prosazování i řešení konkrétních rozvojových projektů. K několika příkladům z mnoha dalších lze uvést jeho významný podíl na prosazení a výstavbě dálnice D 47, vzniku regionálních oborových klastrů, podpoře koncepčního řešení energetiky, životního prostředí a celkové  průmyslové základny regionu, včetně vstupu významných investorů.

 

 

Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc se nesmazatelně zapsal do novodobé historie podnikatelských platforem v Moravskoslezském kraji, reprezentujících stovky subjektů a tedy podnikatelské prostředí kraje. V tomto smyslu výrazně  koordinoval jejich  součinnost  v zájmu regionálního rozvoje.

 

V roce 2001 stál u zrodu a byl zvolen  prvním předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, sjednocující zájmy, aktivity  a působení komor v kraji. V tomto období do roku 2003, kdy zároveň vykonával funkci prezidenta Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, svým osobním vlivem, autoritou a erudovanou invencí  položil základ budoucí spolupráce  obou těchto institucí.

 

Zásadním způsobem přispěl k navázání a rozvoji  spolupráce  sdružení a komory s Moravskoslezským krajem, s dalšími regionálními institucemi a významnými celostátními a zahraničními partnery.

 

V roce 2006 onemocněl těžkou a zákeřnou nemocí, které dne 14.7.2010 ve věku 66 let podlehl.

        

Do paměti všech, kteří ho znali, se zapsal nejen jako pedagog a odborník s mezinárodním uznáním, ale především i jako přátelský a obětavý člověk s tvůrčím přístupem k odborné práci a hlavně s optimistickým přístupem k životu. Jeho přímá povaha a veselá mysl nezištně obohacovala všechny spolupracovníky i přátelé. Vzácný člověk a dobrý kamarád bude chybět všem svým kolegům.

 

Vloženo: 15. 7. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět