Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie

Výzkum a vývoj technologií pro přeměnu paliv, zejména odpadů a aletrnativních paliv na tepelnou a elektrickou energii a její efektivní využívání.

CZ.1.05/2.1.00/03.0069 – VaVpI OP2 výzva 2
ENET – Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie

Vedoucí projektu:                  prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.

Rozpočet projektu:                386 mil. Kč,                             Termín realizace projektu: 2010 - 2014

Proč ano:

Jedná se o výzkum a vývoj technologií pro přeměnu paliv, zejména odpadů a alternativních paliv, na tepelnou a elektrickou energii a její efektivní využívání

Cílem je tedy výzkum a vývoj jednotek (technologických i energetických) pro zpracování odpadů a alternativních paliv a intenzifikaci jejich přeměn na tepelnou a elektrickou energii při současném zajištění čistoty zplodin, sledování kvality a kvantity všech výstupních produktů a současně je sledována možnost akumulace energie a paralelní nebo sériová spolupráce různých zdrojů.

Tento cíl spojuje 3 výzkumné aktivity do jednoho kompaktního celku - jedná se o úpravu a zpracování vstupních surovin, např. alternativních paliv, a vývoj souvisejících strojních zařízení, dále o skupinu zabývající se transformací paliv (zejména zplyňování, pyrolýzu, ale i kombinované spalování a fermentace) na lépe využitelné produkty, např. H2. Projekt je celkově doplněn výzkumnou skupinu zabývající se VaV nových kogeneračních jednotek, problematikou akumulace energie a problematikou elektrických generátorů, řízením jejich provozu a připojení do sítě v ostrovním režimu. Cyklus dopravy a zpracování paliva, jeho transformace na plyny využitelné v turbínách s elektrickými generátory je doplněn skupinou zabývající se výzkumem a vývojem nanokompozitních materiálů pro čištění všech výstupních médií procesu transformace.

Celým projektem se prolíná i skutečnost sledování uplatnění vyrobené elektrické energie v síti ČR a neopomíjí ani fakt využívání akumulované energie v době jejího nadbytku – Hybridní technologie.

Lokalizace - využití "brown fields"

Jednotlivé technologické celky navrhovaného výzkumného centra jsou umístěny v průmyslové oblasti Ostravy ve stávajících rekonstruovaných prostorách a průmyslových halách a lehké laboratoře jsou umístěny v prostorách technické univerzity. Lokality projektu jsou územním rozhodnutím schváleny pro navrhované činnosti. Využitím stávajících prostor nevzniká žádná další zátěž pro životní prostředí.

Transfer nových poznatků a technologií do praxe - posílení konkurenceschopnosti průmyslových partnerů v regionu v době krize.

Průmysloví partneři hrají dominantní roli v projektu. Možnost realizovat nové poznatky z VaV v praxi sebou nese vysoký potenciál pro další konkurenceschopnost. Tento fakt se odráží rovněž v podpoře vyslovené Krajskou hospodářkou komorou a Sdružení pro rozvoj Moravy a Slezska tomuto projektu a projevením zájmu o výsledky výzkumu a vývoje průmyslovými podniky v regionu prostřednictvím velké řady Letters of Intent. Vzhledem k tomu, že právě v průmyslu lokalizovaném v Moravskoslezském regionu je vysoká energetická náročnost a velké negativní dopady na životní prostředí, je vybudování regionálního centra excelence, zaměřeného do uvedených oblastí dobrým řešením.

Vazba na vzdělávání

Projekt je realizován v úzké součinnosti s VŠB - Technickou univerzitou Ostrava a má značný dopad do vzdělávání v souvisejících studijních oborech a podchycení zájmu mladých výzkumných pracovníků o uvedené obory a jejich setrvání v regionu.

Přínosy centra

-       zefektivnění využívání zdrojů energie - intenzifikace procesů energetické transformace s cílem návrhu nových jednotek

-       využívání alternativních zdrojů energie u klasických technologií

-       využívání odpadů a biomasy pro zajištění trvale udržitelného rozvoje – nové postupy zejména při uplatnění vedlejších produktů při výrobě elektrické energie

-       inovace zařízení pro úpravu, dopravu a zpracování vstupních a výstupních surovin a materiálů

-       vývoj sorbentů a filtračních materiálů na bázi nanostrukturovaných kompozitů pro odstranění škodlivin

-       Zkoumání procesu transformace paliva až po konečné využití jako celku.

Výstupy projektu

Výstupy projektu budou nové teoretické poznatky, uplatněné jako patenty a užitné vzory a publikované v odborných časopisech, ale také výsledky aplikované formou poloprovozů a ověřených technologií a realizované jako výrobky firem, spolupracujících v rámci smluvního výzkumu. Mezi uživatele výstupů projektu budou patřit průmyslové podniky působící nejen v Moravskoslezském kraji a zejména podniky sdružené v oborových klastrech regionu – strojírenský, energetický, chemický stavební a další, pro uplatnění synergie mezi výzkumnými programy v rámci Op VaVpI a OP PI. Velmi důležitým výstupem je okamžité využití nových poznatků ve vzdělávání a při výchově mladých vědeckých pracovníků. 

Vloženo: 21. 10. 2010
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět