Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2012!

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava slaví 15 let!!

Fakulta stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava slaví v letošním roce 15 let od svého založení. Vznikla v roce 1997 oddělením stavebních oborů, které fungovaly na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava jak po stránce pedagogické, tak i vědecké po řadu desetiletí. Vznik Fakulty stavební lze tedy považovat za logické vyústění dlouhodobého vývoje stavebních disciplín na VŠB-TU Ostrava.

Koncem roku 1995 začal stavební průmysl moravskoslezského regionu pociťovat nedostatek stavebních inženýrů. Nejen město Ostrava, ale i všechny profesní stavební organizace regionu, představitelé největších projekčních a výstavbových organizací a vedení české báňské správy, se obrátili písemně na rektora VŠB-TU Ostrava s naléhavou žádostí o zřízení fakulty se stavebním zaměřením. Projekt zřízení této fakulty v Ostravě byl příznivě přijat i širokou technickou veřejností.

„Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava vzdělává studenty v oborech, které jsou plně kompatibilní s obory vyučovanými na ostatních stavebních fakultách v České republice i v zahraničí. Obory navíc respektují regionální zvláštnosti a potřeby průmyslového regionu, jakými jsou např. potřeba revitalizace území postižených důlní činností, stavební a geotechnická činnost v hornictví, konverze budov industriálních sídel, aj.", říká děkanka Fakulty stavební VŠB-TUO prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.

Za 15 let svého trvání dosáhla fakulta velkého rozvoje ve všech oblastech svých činností. V oblasti pedagogické vznikaly nové obory, například obory Prostředí staveb. Příprava a realizace staveb, Konstrukce staveb přednášené v jazyce českém i jazyce anglickém, Průmyslové a pozemní stavitelství, Architektura a stavitelství, Facility management. Fakulta má zavedený třístupňový systém vzdělávání v souladu s Boloňskou deklarací, má právo udělovat akademické tituly Bc., Ing. Ing. arch., Ph.D., a má právo uskutečňovat habilitační a profesorská řízení v oboru Teorie a konstrukce staveb. V oblasti vědecko-výzkumných aktivit se fakulta zapojila do řady tuzemských i zahraničních projektů a výzkumných úkolů, navázala řadu mezinárodních kontaktů a zapojila se do mezinárodních programů, které podporují mezinárodní mobility studentů i pedagogů. Nemalého rozmachu zaznamenala fakulta v oblasti čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů, které přispěly k možnosti inovace studijních programů a oborů a umožnily vybavení fakulty přístrojovým vybavením. Úspěšně se rozvíjí spolupráce v rámci klastrových iniciativ, zejména spolupráce s Moravskoslezským dřevařským klastrem a Moravskoslezským energetickým klastrem.

Zájem o studium na Fakultě stavební dokládá i počet studentů, kteří jsou na fakultu přijati ke studiu. Od zahájení činnosti fakulty se jejich počet navýšil pětkrát.

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava pořádá v rámci oslav 15. výročí ve čtvrtek 26.ledna 2012 v Aule VŠB-TUO Slavnostní zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, na které jsou pozváni nejen zaměstnanci fakulty, ale především vzácní hosté ze spolupracujících vysokých škol a významných stavebních firem v regionu. Pro zájemce je připravena exkurze na důl Michal a také slavnostní večer v hotelu Park Inn.

O kvalitě výuky na Fakultě stavební VŠB-TUO svědčí celá řada úspěšných studentů, kteří získali řadu ocenění za vypracované diplomové práce či za mimořádné příspěvky na konferencích.

Fakulta stavební je po rekonstrukci bezbariérová a nabízí tak možnost vysokoškolského vzdělání i handicapovaným studentům

Vloženo: 24. 1. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět