Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Vesmírná brána – moderní centrum komunikace vědy

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava již v prosinci loňského roku zahájila realizaci projektu Vesmírná brána – moderní centrum komunikace vědy, který umožní celkovou rekonstrukci a modernizaci stávající Hvězdárny a planetária Johanna Palisy, která je součástí Hornicko-geologické fakulty.

Hlavním cílem projektu „Vesmírná brána – moderní centrum komunikace vědy" je vytvořit návštěvnické centrum komunikace a popularizace vědy, kde budou prezentovány zejména přírodovědecké poznatky atraktivní formou a způsobem srozumitelným jak žákům a studentům, tak také široké veřejnosti.

Návštěvníkům bude umožněno poznání samotných principů a metod vědecké práce, ale i hlubší poznání výsledků vědeckého výzkumu. Realizací projektu se zásadně změní role návštěvníka z pasivního příjemce informací na aktivního spolutvůrce obsahu své exkurze. Takto chceme pomoci zvýšit zájem zejména mládeže o vědu a technické obory.

Realizace projektu umožní celkovou revitalizaci celého stávajícího areálu Hvězdárny a planetária Johanna Palisy. Rozsáhlé stavební úpravy umožní jednak na první pohled nepozorovatelné, ale ekonomicky a ekologicky podstatné změny infrastruktury - moderní úsporný způsob vytápění, novou elektroinstalaci a čističku odpadních vod a jednak výraznou atraktivní změnu vizáže celého areálu. Ten se díky projektu promění v atraktivní prostředí lákající k poznávání světa kolem nás. Přístavbou nové vstupní prosklené haly se zavěšenými modely kosmických sond návštěvníci vstoupí do prostoru, který v nich navodí pocit otevřenosti a velikosti vesmíru a uvědomí si postavení Země v něm. Jádrem budovy zůstane sál planetária, v němž bude velkoplošná stereoskopická projekce rozšířena o digitální planetárium. Tam se návštěvníci ocitnou přímo v centru vesmíru, prolétnou kolem planet Sluneční soustavy a dalších vesmírných objektů.

Nové vnitřní dispoziční řešení umožní mnohé dosud nevyužívané prostory proměnit v galerií interaktivních pokusů, kde si nejen děti, ale i dospělí budou moci „experimentovat" s vystavenými exponáty a poznávat podstatu přírodních zákonů a jednotlivé části přírodního prostředí Země. V přízemní části vznikne prostorově variabilní učebna, v níž se budou realizovat aktivity se skupinami zájemců.

V obou hlavních sálech dojde k modernizaci používaných projekčních a prezentačních technologií, kopule hvězdárny a nově vybudovaný venkovní amfiteátr bude vybaven kvalitní pozorovací technikou. Pro účely popularizace ve vzdálenějších lokalitách, případně lokalitách s vysokou koncentrací potenciálních návštěvníků (výstavy, festivaly, kulturní, případně další akce,...) bude zakoupeno mobilní planetárium.
V jednotlivých prostředích bude možné uskutečňovat různé vzdělávací, zájmové i všeobecně vědu popularizující akce pro jednotlivé cílové skupiny.

Na sestavení jednotlivých částí expozice se budou podílet odborníci z jednotlivých geovědních disciplín
a to nejen z mateřské Hornicko-geologické fakulty VŠB–TU Ostrava, ale i z Akademie věd či z České kosmické kanceláře, do realizace projektu budou zapojeni i zahraniční konzultanti s bohatými zkušenostmi s budováním podobných návštěvnických center v Německu či v Severním Irsku. Spolupráci přislíbili i profesionální tvůrci audiovizuálních děl se zkušenostmi s televizní tvorbou a s muzejní činností.

Modernizace areálu a technologií bude znamenat také celkovou změnu programové nabídky stávajícího planetária a hvězdárny. Ta bude napříště zaměřena nejen na astronomii, ale zejména nově vybudovaná galerie interaktivních pokusů nabídne prostor k zajímavému poznávání dalších přírodních věd. Návštěvníci u nás budou moci strávit mnohem delší čas a věříme, že se rozhodně nebudou nudit. Chceme tak zůstat i nadále maximálně důvěryhodným zdrojem informací o dění v astronomii, geovědách a oborech s nimi souvisejících.

V současné fázi projektu začínají probíhat výběrová řízení a řada dalších přípravných činností.
Pro návštěvníky bude zatím „neviditelný" a provoz planetária bude probíhat až do 30. června 2012
bez podstatných změn. Poté bude areál pro veřejnost uzavřen a v režimu zkušebního provozu se do něj návštěvníci budou moci vrátit na konci roku 2013, plný provoz se rozběhne v prvním čtvrtletí 2014.
Po dobu rekonstrukce nabídneme školním exkurzím i dalším našim věrným příznivcům pořady
a přednášky v náhradních prostorách. O konkrétní podobě naší „přechodné" nabídky budeme včas informovat na našich webových stránkách.

Jedná se o projekt v rámci výzvy 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV, prioritní osy 3 – Komercializace
a popularizace VaV. Celkové způsobilé náklady projektu přesáhnou 148 mil Kč, z toho 131 mil jsou investiční, 17 mil neinvestiční prostředky. 85% nákladů bude hradit Evropský fond pro regionální rozvoj a 15% státní rozpočet ČR.

Vesmírná brána – moderní centrum komunikace vědy

reg. č. CZ.1.05/3.2.00/09.0168

projekt financovaný v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI)

Vloženo: 24. 2. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět