Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO slaví 10 let!

V úterý 16. října 2012 v 10.00 hodin proběhne v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Slavnostní Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství, která se koná při příležitosti oslav 10. výročí založení této fakulty.

Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Její vznik 1. srpna 2002 je reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činnost. Zřízení nové fakulty představovalo pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost a požární ochranu na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

Historie Fakulty bezpečnostního inženýrství však sahá až do roku 1968, kdy vzniknul první samostatný studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. V současnosti je Fakulta bezpečnostního inženýrství součástí struktury VŠB - TU Ostrava a zabezpečuje výuku studijních oborů bezpečnostního charakteru pro více než 900 studentů. Vizí fakulty je zajistit zvýšení úrovně výuky, srovnatelné se vzdělávacími institucemi v ČR a v zahraničí.

„Fakulta bezpečnostního inženýrství, nedílná součást VŠB - TU Ostrava se rozvíjí jako excelentní pedagogické a vědecko-výzkumné pracoviště bezpečnostního inženýrství, Aby tato excelence zůstala zachovaná, prioritou fakulty je bezpečnostní výzkum a na něm založený vzdělávací proces ve všech formách vzdělávání", říká profesor Poledňák, děkan fakulty.

VŠB – TU Ostrava již více než 33 let zabezpečuje přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Za toto období absolvovalo více než 1500 studentů. Se zvyšováním technologické a technické úrovně průmyslu, stále širším používáním řady nebezpečných látek a podobně se stupňovaly i požadavky na absolventy studijního oboru. Jako prioritní se začala jevit otázka analýzy a prevence technologických rizik a rizik bezpečnosti práce, problematika projektování požárně bezpečnostních zařízení, otázka havarijní připravenosti, krizového řízení a dalších oblastí spojených zejména s průmyslovými haváriemi a přírodními katastrofami a jejich zvládáním. To postupně vedlo ke vzniku dalších studijních oborů v rámci výše uvedeného studijního programu. Při svém vzniku v roce 1968 byl studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu přes svůj „nehornický" charakter organizačně začleněn na Hornicko-geologickou fakultu (HGF) VŠB - TU Ostrava. Toto začlenění výrazně zkreslovalo pohled na zaměření absolventů studijního programu a komplikovalo i vztahy s partnerskými univerzitami a dalšími institucemi. Zřízení Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI) představuje systémové řešení jasně deklarující zaměření součásti, na které je studijní program uskutečňován a umožňující další dynamický rozvoj bezpečnostního inženýrství na VŠB – TU Ostrava.

Základem FBI se stal Institut bezpečnostního inženýrství HGF, který byl do vzniku FBI garantujícím pracovištěm studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Oblast bezpečnosti v působnosti Státní báňské správy zůstává v působnosti HGF, kde je již v současné době začleněna na Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. Na novou FBI přešlo 697 studentů studijních programů Požární ochrana a průmyslová bezpečnost v bakalářském a magisterském studiu a 38 studentů v doktorském studijním programu. Vzhledem k náběhu nových studijních oborů a zájmu studentů je reálný předpoklad postupného nárůstu počtu studentů. Přesto, že na FBI bylo původně uvažováno z 1580-ti studenty jako z maximálním počtem, tak již od roku 2006/2007 překročen počet 2000 studentů fakulty. Počáteční struktura fakulty sestávala ze 2 kateder: Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva a Katedra bezpečnostního managementu, v současné době tvoří fakultu 4 katedry a 2 účelová pracoviště.

FBI je umístěna v areálu bývalé Základní školy na Lumírově ulici 13 v Ostravě-Výškovicích. Areál byl získán bezúplatným převodem z majetku Města Ostravy na VŠB - Technickou univerzitu Ostrava. Stav objektu a jeho úprav umožnil zahájení výuky od začátku akademického roku 2002/2003.

Přestavba původního objektu základní školy, průběžné dílčí úpravy a aktuální obnova a doplňování vybavení, zejména učeben a laboratoří, přispívají k možnosti zajišťování kvalitní výuky studentů FBI. V areálu fakulty je zajištěno stravování studentů, pro snadnou dosažitelnost odborné literatury bylo v objektu vybudováno pracoviště Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava s fondem orientovaným na bezpečnostní inženýrství. Areál FBI je napojen na Intranet VŠB – TU Ostrava a tím i Internet.

Fakulta bezpečnostního inženýrství je z kampusu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě bezproblémově dosažitelná městskou hromadnou dopravou.

Vloženo: 11. 10. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět