Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

VŠB – Technická univerzita Ostrava zahájila realizaci klíčového projektu na podporu transferu technologií.

VŠB-Technická univerzita Ostrava zahájila 1. 9. 2012 realizaci projektu pod názvem „Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií na VŠB-TUO“, který se má stát klíčovým nástrojem pro další zkvalitňování a vyšší efektivitu stávajícího systému transferu technologií mezi univerzitní a aplikační sférou.

Projekt je zaměřen zejména na oblast komercializace výsledků vědeckovýzkumné činnosti a ochranu duševního vlastnictví. Jeho cílem je prostřednictvím nově zřízeného Centra podpory inovací rozvinout a stabilizovat stávající systém transferu technologií na VŠB-TUO na základě aktuálních potřeb a požadavků z vědecko-výzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi.

Cíle bude dosaženo na základě důkladné analýzy současného systému transferu technologií a vnějšího i vnitřního prostředí univerzity. Získaná data poslouží k návrhu strategických postupů, opatření a dokumentů ve formě komplexní Strategie rozvoje systému transferu technologií. V následném pilotním provozu systému transferu technologií dojde na základě identifikovaných TOP výsledků VaV k ověření nastavených strategických parametrů formou pilotních projektů a k jejich aktualizaci.

Důležitým prvkem projektu bude personální posílení a profesionalizace nabízených služeb Centra podpory inovací, a to zejména v oblasti komercializace. Realizací projektu dojde k významné inovaci stávajícího systému transferu technologií a tím i k posílení vzájemné spolupráce univerzity s aplikační sférou.

Projekt „Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií VŠB-TUO" realizuje VŠB - TU Ostrava v rámci prioritní osy 3 Centra transferu technologií, operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který je financován ze strukturálních fondů Evropské unie. Projekt trvá do 31. července 2015 a jeho celkové náklady přesahují 37 mil. Kč.Dotace projektu z Evropského fondu regionálního rozvoje činí 85% celkových způsobilých výdajů, tj. 29 916 841,- Kč a dotace ze státního rozpočtu činí 15% celkových způsobilých výdajů, tj. 5 279 443,- Kč.

Kontakt

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Centrum podpory inovací

útvar: Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

17. listopadu 2172/15

708 33 Ostrava – Poruba

Tel.: +420 597 329 002

Mob.: +420 603 565 918

E-mail: miroslav.neulinger@vsb.cz

Vloženo: 18. 10. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět