Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Na VŠB-TUO udělí 31. března čestný doktorát vědci z Japonska

Slavnostní zasedání vědecké rady VŠB-TUO, které se koná při příležitosti oslav Dne učitelů, se uskuteční v aule univerzity v pondělí 31. března 2014. Kromě předání dekretů novým docentům, diplomům absolventům doktorských studijních programů a absolventům studia MBA bude také udělen jeden čestný doktorát.

Ten je udělován význačným osobnostem vědeckého a společenského života, které svou dlouhodobou odbornou i organizační činností v daném vědním oboru přispěly významnou měrou k rozvoji vědeckého poznání a mezinárodní spolupráce na poli vědy a techniky.

Po úvodním projevu rektora univerzity proběhne slavnostní ceremoniál předání čestného titulu „Doctor honoris causa" profesoru Hiroshi Fukutomimu z Japonska. Prof. Fukutomi patří k mezinárodně uznávaným odborníkům v oblasti Materiálových vědy a inženýrství. Je členem mnoha mezinárodních, národních vědeckých a odborných rad a řešitelem významných vědecko-výzkumných projektů.

Je autorem a spoluautorem jak monografií, tak i řady článků v odborných národních i mezinárodních časopisech, a referátů na odborných mezinárodních konferencích.

Prof. Fukutomi je nositelem mnoha ocenění za vědeckou, odbornou a publikační činnost, má mimořádné zásluhy na rozvoji velmi úzké a plodné spolupráce mezi Jokohamskou univerzitou a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, a to jak ve vědecko-výzkumné, tak i pedagogické činnosti.

Z těchto důvodů a s přihlédnutím k jeho vysokým morálním vlastnostem je
prof. Fukutomimu na návrh Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO a po schválení Vědeckou radou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava udělován čestný titul Doctor honoris causa.

Na Slavnostním zasedání vědecké rady VŠB-TUO budou rovněž uděleny pamětní medaile Georgia Agricoly. Na návrh Fakulty strojní Univ. Prof. dopl. – Ing- Dr. Techn. Franzu Winterovi, který je uznávaným odborníkem doma i v zahraničí v oboru „strojírenství" se zaměřením na chemické technologie a energetické stroje a zařízení.

Na návrh Hornicko-geologické fakulty prof. Ing. Vladimíru Slivkovi, CSc., dr.h.c., který je významným odborníkem v oblasti mineralogie a petrologie magmatických a metamorfovaných hornin, petrografie ušlechtilého kamene a kameniva a mineralogie a petrologie průmyslových odpadů jako potenciálních druhotných surovin.

Na Slavnostním zasedání Vědecké rady VŠB-TUO budou dále předány dekrety 10 novým docentům, diplomy 60 absolventům doktorských studijních programů a také předány diplomy 16 absolventům studia MBA. Oceněni budou i autoři 4 nejlepších dizertačních prací, které byly obhájeny v roce 2013.

Slavnostní vědecká rada univerzity probíhá 2x ročně a jsou na ní udělována významná ocenění.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 27. 3. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět