Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 9. 1. 2015!

Vyhlášení 4. veřejné soutěže v rámci programu LO - Národní program udržitelnosti I

Vyhlášení 4. veřejné soutěže v rámci programu LO - Národní program udržitelnosti I

Čtvrtá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu NPU I (identifikační kód programu: LO) je vyhlášena podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, dne 3. listopadu 2014.Program je přístupný všem uchazečům se sídlem na celém území ČR, kteří splňují podmínky programu, mj. úspěšné ukončení řešení předchozího projektu nebo jeho ukončení nejpozději do 30. června 2015. Veškeré další informace o cílech a struktuře vyhlašovaného programu o podmínkách předkládání návrhů programových projektů jsou uvedeny ve schváleném programu a v zadávací dokumentaci, která je zájemcům k dispozici: NPU I Zadávací dokumentace 4VS.pdf, (647,48 kB).

Žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory formou dotace na realizaci projektu výzkumu a vývoje je kompletně vytištěný, úplný návrh programového projektu zpracovaný podle zadávací dokumentace na předepsaných formulářích, které jsou zájemcům k dispozici: NPU I formuláře 4VS.rar, (400,97 kB). POZOR: NELZE POUŽÍT FORMULÁŘE Z PŘEDCHOZÍCH SOUTĚŽÍ.

Poskytovatel uspořádá v průběhu soutěžní lhůty pro všechny zájemce o účast v této veřejné soutěži dva informativní semináře (14. listopadu 2014 v 10 hodin a dne 12. prosince 2014 v 10 hodin). Bližší informace o místě konání a způsobu přihlášení zájemců jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Kompletní návrh programového projektu musí být předán v tištěné i elektronické formě v jediné uzavřené obálce označené adresou poskytovatele a textem „NPU I – 4. veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!" do podatelny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 v úředních hodinách podatelny pro veřejnost (Po - Pá 7:30 - 15:30), a to nejpozději do 9. ledna 2015 do 14:00 hodin. Návrhy doručené po tomto termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Postup při přijímání návrhů projektů do 4. veřejné soutěže a způsob jejich hodnocení, vč. složení odborného poradního orgánu, zůstává v platnosti z předchozích veřejných soutěží (viz níže).

Výsledky 4. veřejné soutěže budou zveřejněny dne 10. června 2015 na této internetové adrese. Datum zahájení řešení projektu programu NPU I na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory se předpokládá nejdříve v den následujícím po dni ukončení realizační fáze předchozího projektu Centra, nejdříve však dne 1. července 2015.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si vyhrazuje právo veřejnou soutěž zrušit za podmínek stanovených v ustanovení § 24 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Vloženo: 4. 11. 2014
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět