Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Vědci VŠB-TUO vyvinuli kotel pro spalování vlhké dřevní štěpky

Vlhká štěpka představuje levný zdroj paliva, nicméně bylo doposud velmi obtížné ji energeticky využít. V současné době nejsou na českém trhu dostupné kondenzační kotle, které vlhkou štěpku spalují.

Model kotle, který vyvinuli vědci z Výzkumného energetického centra (VEC) VŠB-TUO, je schopen spalovat vlhkou dřevní štěpku s vlhkostí vyšší než 40 % při dodržení všech požadovaných legislativních limitů. Současně byl sestaven kondenzační výměník, který tvoří část kotle a kotel tak využívá i kondenzační teplo vlhké páry obsažené ve spalinách.

Řešení je vhodné především pro venkovskou bytovou výstavbu s jednoduchou dostupností paliva. Mohou je využívat i velké průmyslové celky a provozovatelé energetických sítí, technické služby měst, zemědělské provozy a zahradnické firmy, u kterých jsou součástí jejich činnosti prořezy keřů a stromů pro zajištění bezproblémového provozu. „Právě dřevní štěpka z prořezů je považována za odpadní biomasu a její sušení je pro tyto subjekty problematické nebo ekonomicky náročné. Možnost tuto štěpku spalovat bez předsušení a využít tak energii v ní obsaženou bude pro tyto subjekty výhodnou alternativou s komerčním potenciálem," říká ředitel VEC Tadeáš Ochodek.

Vzhledem k tomu, že cena palivové biomasy roste, lze předpokládat, že se v dohledné době zvýší tlak na použití odpadní biomasy. V důsledku lze očekávat zavedení kondenzační techniky také u již vyráběných kotlů spalujících biomasu. „Naše technologie umožní navíc spalovat v současné době stále ještě poměrně levné palivo (např. oproti dřevním peletám), což představuje výraznou konkurenční výhodu. V případě, že se daná technologie osvědčí, je možné vyvinout i kotel menšího výkonu, což dále přinese rozšíření potenciálního trhu," doplňuje Jan Koloničný z VEC. Jaké jsou další výhody nové kondenzační technologie? „Díky kondenzační jednotce dosahuje zařízení účinnosti až ke 100 % (vztaženo k výhřevnosti paliva) při jmenovitém výkonu při dodržení požadavků emisní třídy 3 dle normy ČSN EN 303-5. Celkové rozměry kotle nejsou o moc větší než u standardních kotlů a modulární řešení umožňuje variabilní řešení vzájemného uspořádání technologie s ohledem na konkrétní místo instalace. Zařízení je rovněž vhodné pro použití ve dvouokruhových vytápěcích systémech, např. podlahové a radiátorové vytápění," vyjmenovává výhody kondenzačního kotle Tadeáš Ochodek.

V současné době existuje vytvořená síť podniků-výrobců tepelných zařízení spolupracujících s Výzkumným energetickým centrem, kterým bude produkt nabídnut. „V této oblasti můžeme navázat na úspěšnou spolupráci, která probíhala již v minulosti a během níž vznikla řada prototypů a funkčních vzorků. Máme patent a uvažujeme se o prodeji licence do zahraničí," doplňuje Tadeáš Ochodek.

Výzkumné energetické centrum je od ledna 2002 vysokoškolským ústavem ve smyslu Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Náplní jeho činnosti je výzkum a vývoj zejména v oblasti spalování a zplyňování tuhých paliv, zejména biomasy, obecně oblast modernizace zařízení, efektivní energetiky a jejích environmentálních vlivů. Další významnou činností je zkoušení kotlů a spalovacích zařízení a to jak ve vlastní zkušebně, tak u provozovatele. Součástí VEC je akreditovaná zkušební laboratoř č. 1166.3 pro měření tepelně-technických veličin, pracoviště má autorizaci MŽP ČR pro měření emisí škodlivin a pověření pro vzdělávání pracovníků v oblasti měření emisí ve všech kvalifikačních úrovních. VEC má statut školícího pracoviště doktorského studijního programu "Energetické stroje a zařízení". Organizace všech činností pracoviště, preferující zapojení doktorandů je zárukou dalšího rozvoje pracoviště.

.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 25. 11. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět