Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2015!

Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu OMEGA

TAČR - Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu OMEGA

Technologická agentura České republiky (dále jen poskytovatel) vyhlásila dne 14. května 2015 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA (dále jen Program OMEGA), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Soutěžní lhůta začíná dnem 15. 5. 2015 a končí dnem 30. 6. 2015 v níže uvedené hodiny:

Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím IS Patriot do 16:30:00 hod.Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes webové stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot" do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc" musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program OMEGA – NÁVRH PROJEKTU". Uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky poskytovatele, v náležitosti zprávy v datovém poli "Věc" musí být uvedeno „3. veřejná soutěž – program OMEGA – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE". Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.

ID datové schránky poskytovatele: afth9xp.
Elektronická přihláška: vyzvy.tacr.cz

Poskytovatel oznamuje, že informace k této veřejné soutěži budou podávány a vyřizovány prostřednictvím aplikace HELPDESK dostupné na internetové adrese www.tacr.cz/hesk/ v souladu se směrnicí poskytovatele SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory. Telefonické dotazy nebudou zodpovídány.

K nalezení odpovědí na Vaše případné dotazy využijte, prosím, také často kladené dotazy k veřejné soutěži dostupné na www.tacr.cz/hesk/.

Vloženo: 15. 5. 2015
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět