Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

VŠB – Technická univerzita Ostrava má dva nové profesory

V pátek 12. června 2015 proběhne ve Velké aule Karolina Karlovy univerzity v Praze slavnostní akt, na kterém budou předány jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Kandidáty navrhují vědecké rady univerzit po velmi náročném profesorském řízení. Nejvyšší vědecko-pedagogickou hodnost obdrží také dva nově jmenovaní profesoři z VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Mezi čtyřicítkou nově jmenovaných vysokoškolských profesorů jsou i prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík z Fakulty bezpečnostního inženýrství a prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. „Role vysokoškolských profesorů daleko překračuje pouhou úroveň garantování akreditací a reprezentování oborů a oborových specializací. Profesor by měl zaručovat stabilní, světově srovnatelnou úroveň daného oboru se širokou mezinárodní spoluprací," řekl k jejich jmenování rektor Ivo Vondrák

Oba nově jmenovaní profesoři mají dlouholeté pracovní zkušenosti. Prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík byl od roku 2003 proděkanem pro vědu a výzkum na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB - TU Ostrava, v současnosti je vedoucím Katedry bezpečnosti práce a procesů.

Hlavním zaměřením vědecké a odborné činnosti prof. Bernatíka je prevence závažných havárií, především metodologie hodnocení rizik stacionárních a mobilních zdrojů rizika se zaměřením na společenské a environmentální riziko. Dále se zabývá modelováním závažných havárií, systémem řízení rizik v průmyslových podnicích.
V rámci své vědecko-výzkumné činnosti byl za svého působení na FBI VŠB – TU Ostrava hlavním řešitelem 3 a spoluřešitelem 8 mezinárodních a národních grantů a projektů. V rámci spolupráce s praxí se zaměřuje zejména na zpracování bezpečnostní dokumentace (bezpečnostních zpráv a havarijních plánů) pro průmyslové podniky.

Prof. Aleš Bernatík na základě zkušeností získaných z členství v European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS), inicioval založení České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, o.s., sdružující nyní více než 40 firem, výzkumných organizací, univerzit apod. a následně působil v letech 2007 až 2012 jako její předseda.

Prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., vyučuje na Katedře ekonomiky a managementu
v metalurgii VŠB – Technické univerzity Ostrava a současně na Katedře logistiky
a řízení kvality VYSOKÉ ŠKOLY ŠKODA AUTO, o.p.s. Působil jako hostující profesor na AGH University of Science and Technology (Polsko) a Opole Universityof Technology (Polsko). Získal titul ING-PEAD IGIP International Engineering Educator udělovaný společností International Society for Engineering Education (IGIP – Švýcarsko). Absolvoval stáž na Seinajoki University of Applied Sciences (Finsko)a Moscow State Institute of Steel and Alloys (Rusko). Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast průmyslové logistiky a řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Je logistický auditor, člen Komory logistických auditorů, garant certifikační a vzdělávací organizace Logistická akademie, lektor kurzůpro podnikatelskou sféru, řešitel nebo spoluřešitel projektů pro průmyslové podniky (např. ŠKODA AUTO a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.) a vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Grantovou agenturou České republiky nebo fondy EU).

Řízení ke jmenování profesorem může probíhat na vysoké škole, která má akreditovaný doktorský studijní program, v jehož rámci se zde vyučuje obor jmenování nebo alespoň jeho podstatná část. Zároveň je nutné, aby vysoká škola nebo její součást disponovala platnou akreditací pro konání řízení ke jmenování profesorem. Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké (případně umělecké) rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace
na www.vsb.cz.

 

Vloženo: 11. 6. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět