Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

Institut čistých technologií rozšíří výzkumnou infrastrukturu

Institut čistých technologií rozšíří výzkumnou infrastrukturu
Zlepšit podmínky pro výzkum a vývoj prostřednictvím pořízení a rozvoje výzkumné infrastruktury si klade za cíl nový projekt podpořený v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Ten je realizován na Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava.

V rámci projektu, s názvem „Infrastruktura pro analytiku vybraných surovin“, jehož celkové způsobilé výdaje činí 22 185 000 Kč, budou výzkumná pracoviště podpořena novými přístrojovými systémy. Partnerem projektu je Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Tato nová pracoviště budou mít silný synergický efekt k již existující infrastruktuře v rámci dříve vybudovaných pracovišť Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin (2011–2014), též podpořených v rámci OP VaVpI. Dojde tak k výraznému posílení výzkumného potenciálu již existujícího výzkumného centra v oblasti přístrojového vybavení. Zaškolení pracovníků na nových přístrojích rozšíří odborný horizont řešitelských týmů a zvýší jejich výzkumný potenciál. To přinese jak rozvoj a posílení stávajících, tak i vytvoření nových vazeb se zástupci aplikační sféry.

Projekt se bude zabývat analytickým výzkumem vybraných druhů surovin. Výzkum bude zaměřen zejména na oblast stanovení jednotlivých prvků, včetně zastoupení jejich izomerů. Budou vybudována dvě laboratorní pracoviště, Laboratoř ICP-MS a Laboratoř RTG fluorescence. Dále budou dovybaveny dvě již stávající laboratoře. Multipozicový extraktor výrazně zvýší kapacitu a potencionální možnosti Laboratoře separačních metod, Germaniový polovodičový nízkopozaďový spektrometr gama záření řádově zvýší kapacitu a detekční limity Laboratoře gama spektrometrie a Laboratoře neutronové aktivační analýzy (NAA).

U partnera projektu, Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., dojde pořízením přístrojového a softwarového vybavení k posílení stávajících výzkumných aktivit, především aktivity s názvem Vymezení způsobu porušování geomateriálů v závislosti na jejich vnitřní stavbě, způsobu zatěžování a fyzikálních podmínkách a aktivity Vývoj technologie přípravy minerálních prekurzorů a nosičů nanočástic cestou dezintegrace vysokorychlostním vodním paprskem.

Veškeré aktivity projektu budou ukončeny 31. prosince 2015. Další informace o projektu a Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin jsou dostupné na internetových stránkách příjemce ict.hgf.vsb.cz.

Kontakt:

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.

ředitel Institutu

vladimir.slivka@vsb.cz

+420 597 324 366

 

doc. RNDr. Václav Dombek, CSc.

zástupce ředitele Institutu

vaclav.dombek@vsb.cz

+420 597 323 817

 

Vloženo: 15. 10. 2015
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět