Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 15. 1. 2016!

MPO - Vyhlášení první veřejné soutěže v programu TRIO

MPO - Vyhlášení první veřejné soutěže v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 25. listopadu 2015 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v programu TRIO.

 Podmínky veřejné soutěže:

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

U projektů, které budou podpořeny v první veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

—            zahájení řešení v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016,

—            ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2020,

—            doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

Plný text programu schváleného usnesením vlády ze dne 25. 5. 2015 č. 379 je zveřejněn na webu poskytovatele a je přílohou zadávací dokumentace (viz níže).

Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.

Uchazečem řešícím projekt samostatně může být pouze subjekt se statutem výzkumné organizace, musí ovšem v navrhovaném projektu vystupovat z hlediska veřejné podpory jako podnik, musí prokázat schopnost spolufinancovat řešení projektu z neveřejných zdrojů a doložit zajištění implementace výsledků do praxe. V takovém případě projekt nemusí být řešen v účinné spolupráci více subjektů.

Povinnost prokázat způsobilost podle § 18 Zákona se vztahuje na uchazeče i na další účastníky projektu.

Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a dále na základě následujících kritérií:

—            naplnění cílů Programu,

—            technicko — ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení,

—            přiměřenost časového plánu a finančních požadavků,

—            uplatnění výsledků,

—            aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků,

—            prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče,

—            naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací.

Žádost o podporu programového projektu musí být do veřejné soutěže podána na předepsaných formulářích, vytištěných jako závěrečná fáze (poslední krok) vyplňování interaktivní elektronické přihlášky, a to v jednom vyhotovení. Žádost musí být doručena do podatelny MPO, do 12 hodin 15. 1. 2016 nebo podána na poště nejpozději 15. 1. 2016 (rozhodující z hlediska dodržení stanovené soutěžní lhůty je razítko podatelny MPO nebo razítko pošty).

Pro rok 2016 je na podporu schválených projektů alokováno 300 mil. Kč.

Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 26. 11. 2015 do 15. 1. 2016.

Hodnoticí lhůta bude trvat od 16. 1. 2016 do 31. 7. 2016. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 31. 7. 2016 na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/p...-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/).

Kontakt na poskytovatele:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Kontaktní osoba: Ing. Eva Kořínková, korinkova@mpo.cz , tel. +420 224 85 26 21

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které jsou dostupné na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/podpora—podnikani/vyzkum—a—vyvoj/ ), viz níže.

Přílohy:

Zadávací dokumentace 1. veřejné soutěže v programu TRIO vyhlášené MPO

Příloha I.1— Základní pojmy použité v zadávací dokumentaci 1. veřejné soutěže v programu TRIO

Příloha I.2 — Podporované cíle NPOV

Příloha I.3 — Základní charakteristika KETs

Příloha I.4 — Podporované výsledky

Příloha I.5 — Statut a jednací řád Rady programu TRIO

Příloha II. — Seznam příloh dokládaných uchazeči

Příloha II.1 — Závazná osnova projektu

Příloha II.2 — Čestné prohlášení uchazeče / dalšího účastníka projektu (vzor)

Příloha II.3 — Podklad pro žádost o výpis z Rejstříku trestů

Příloha III. — Příručka pro uchazeče (návod k vyplnění elektronické přihlášky)

Příloha IV. — Program TRIO

Vloženo: 25. 11. 2015
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět