Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 4. 2008!

GAČR - Veřejná soutěž

GAČR vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu standardních grantových projektů.
Grantová agentura České republiky Rubrika Veřejná soutěž Obchodní jméno Grantová agentura České republiky Sídlo Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00 IČ 48549037 Číslo obch. vestníku 7/08 Značka 302102-07/08 Datum publikace 13.2.2008 12:00 VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU A VÝVOJI Grantová agentura České republiky Sídlo: Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00 IČ: 48549037 (dále jen »GA ČR«), v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími obecně závaznými právními předpisy v y h l a š u j e veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu standardních grantových projektů (dále jen »veřejná soutěž«) Podmínky veřejné soutěže: 1. Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu standardních grantových projektů, tj. projektů základního výzkumu s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2009. 2. Předpokládaná doba trvání (řešení) standardních grantových projektů činí nejvýše 5 let. 3. Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů (dále jen návrhy projektů) v následujících oborech: a) technické vědy; b) přírodní vědy; c) lékařské vědy; d) společenské vědy; e) zemědělské vědy. 4. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů a požadavky na její prokázání i způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. 5. Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem 1. dubna 2008. 6. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese http://www.gacr.cz v internetové on-line aplikaci vytvořené GA ČR k tomuto účelu (dále jen »aplikace«). Návrh projektu musí být vyplněn v aplikaci a z ní také vytištěn podle návodu obsaženého v aplikaci. Návrh projektu musí být podán v listinné podobě, v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii, se všemi přílohami, a to buď předán do podatelny GA ČR, na adrese Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, nejpozději do 16.00 h posledního dne soutěžní lhůty, anebo zaslán na adresu Grantová agentura ČR, Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, nejpozději s poštovním razítkem posledního dne soutěžní lhůty. Návrh projektu musí být podán v samostatné obálce se zřetelným označením »NÁVRH PROJEKTU - SP«. 7. Hodnotící lhůta začíná dnem 2. dubna 2008 a končí dnem 26. listopadu 2008. 8. Místo pro převzetí zadávací dokumentace a pro podávání návrhů projektů: Grantová agentura České republiky Národní 3, 110 00 Praha 1 tel. +420 221 403 111 fax +420 224 240 598 e-mail grantcr@gacr.cas.cz nebo info@gacr.cas.cz adresa GA ČR v síti Internet: http://www.gacr.cz Zadávací dokumentace bude vydávána po dobu soutěžní lhůty v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin, k dispozici bude též na internetových stránkách GA ČR. 9. Výsledky veřejné soutěže budou vyhlášeny dne 27. listopadu 2008 zveřejněním na internetové adrese GA ČR http://www.gacr.cz. GA ČR následně vyrozumí každého uchazeče a navrhovatele o udělení či neudělení grantu.
Vloženo: 14. 2. 2008
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět