Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 4. 2008!

GAČR - Veřejná soutěž

GAČR vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu bilaterálních grantových projektů ve spolupráci s Korea Research Foundation (KRF)
Grantová agentura České republiky Rubrika Veřejná soutěž Obchodní jméno Grantová agentura České republiky Sídlo Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00 IČ 48549037 Číslo obch. vestníku 7/08 Značka 302104-07/08 Datum publikace 13.2.2008 12:00 VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU A VÝVOJI Grantová agentura České republiky Sídlo: Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00 IČ: 48549037 (dále jen »GA ČR«), v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími obecně závaznými právními předpisy v y h l a š u j e veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu bilaterálních grantových projektů ve spolupráci s Korea Research Foundation (KRF) (dále jen »veřejná soutěž«) Podmínky veřejné soutěže: 1. Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu bilaterálních grantových projektů, tj. projektů základního výzkumu s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2009. 2. Předpokládaná doba trvání (řešení) bilaterálních grantových projektů činí nejvýše 3 roky. 3. Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů (dále jen návrhy projektů) v následujících oborech: a) technické vědy; b) přírodní vědy; c) lékařské vědy; d) společenské vědy; e) zemědělské vědy. 4. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů a požadavky na její prokázání i způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů jsou stanoveny v zadávací dokumentaci. 5. Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem 1. dubna 2008. 6. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese http://www.gacr.cz v internetové on-line aplikaci vytvořené GA ČR k tomuto účelu (dále jen »aplikace«). Návrh projektu musí být vyplněn v aplikaci a z ní také vytištěn podle návodu obsaženého v aplikaci. Návrh projektu musí být podán v listinné podobě, v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii, se všemi přílohami, a to buď předán do podatelny GA ČR, na adrese Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, nejpozději do 16.00 h posledního dne soutěžní lhůty, anebo zaslán na adresu Grantová agentura ČR, Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, nejpozději s poštovním razítkem posledního dne soutěžní lhůty. Návrh projektu musí být podán v samostatné obálce se zřetelným označením »NÁVRH PROJEKTU - BILATERÁLNÍ PROJEKT (KRF)«. 7. Hodnotící lhůta začíná dnem 2. dubna 2008 a končí dnem 26. listopadu 2008. 8. Místo pro převzetí zadávací dokumentace a pro podávání návrhů projektů: Grantová agentura České republiky Národní 3, 110 00 Praha 1 tel. +420 224 240 594 fax +420 224 240 565, +420 224 240 598 e-mail grantcr@gacr.cas.cz nebo veronika.paleckova@gacr.cas.cz adresa GA ČR v síti Internet: http://www.gacr.cz Zadávací dokumentace bude k dispozici na internetových stránkách GA ČR a po dobu soutěžní lhůty bude též vydávána v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin. 9. Výsledky veřejné soutěže: Do konce hodnotící lhůty uvedené ve vyhlášení veřejné soutěže GA ČR rozhodne o podmínečném udělení grantů. V souladu s uzavřenou mezinárodní smlouvou o spolupráci si vyžádá od KRF výsledek posuzovacího řízení korejské části grantu a jakmile jej obdrží, zveřejní výsledky veřejné soutěže na svých internetových stránkách (http://www.gacr.cz) a vyrozumí každého uchazeče a navrhovatele o udělení či neudělení grantu.
Vloženo: 14. 2. 2008
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět