Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 3. 2016!

Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

Grantová agentura České republiky

se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00  Praha 6, IČO: 48549037 (dále jen „GA ČR“), v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy

v y h l a š u j e

veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu juniorských grantových projektů (dále jen „veřejná soutěž“).

Podmínky veřejné soutěže:

Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu juniorských grantových projektů, tj. projektů základního výzkumu, jejichž budoucí řešitel (navrhovatel) může být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu, který k datu ukončení soutěžní lhůty řádně ukončil doktorské studium, přičemž od ukončení jeho doktorského studia uplynulo nejvýše 8 let. Zároveň musí navrhovatel ke dni vyhlášení soutěže absolvovat postdoktorskou stáž na území jiného státu, než ve kterém získal akademický titul Ph.D., a to v celkovém trvání nejméně 6 měsíců. Tato stáž může být rozdělena na dvě kratší.
Předpokládaná doba trvání (řešení) juniorských grantových projektů činí dva nebo tři kalendářní roky, s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2017.
Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje uchazeč sám (dále jen „návrh projektu“) v následujících oborech:
a.       technické vědy,

b.       vědy o neživé přírodě,

c.        lékařské a biologické vědy,

d.       společenské a humanitní vědy,

zemědělské a biologicko-environmentální vědy.
Způsobilost k řešení navrhovaného projektu požadovanou podle § 18 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f) zákona prokazuje uchazeč při podání návrhu projektu, kde uvede odborné schopnosti řešitele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleží, a jeho dosavadní vědecké výsledky. GA ČR je bude posuzovat s ohledem na charakter daného grantového projektu a se zřetelem na obsah návrhu projektu podle kritérií uvedených v bodě 5. Dále prokazuje uchazeč způsobilost podle dalších ustanovení § 18 zákona.
Kritérii hodnocení návrhů projektů jsou: cíle projektu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení návrhů projektů provádějí oborové komise podle zákona a statutu GA ČR.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace bude zveřejněna první den soutěžní lhůty na internetových stánkách poskytovatele. 


Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a
končí dnem 30. března 2016.

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese http://www.gacr.cz/ v internetové on-line aplikaci vytvořené GA ČR k tomuto účelu (dále jen „aplikace“). Návrh projektu musí být vyplněn a z ní konvertován do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději posledního dne soutěžní lhůty.


Hodnoticí lhůta začíná dnem 31. března 2016 a končí dnem 25. listopadu 2016.


Název a sídlo poskytovatele, telefon a elektronická adresa:

                               Grantová agentura České republiky, Evropská 2589/33b, 160 00  Praha 6

                               tel.: +420 227 088 841

                               e-mail: info@gacr.cz

                               adresa GA ČR v síti Internet: http://www.gacr.cz/

Výsledky veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce hodnoticí lhůty zveřejněním na internetové adrese GA ČR http://www.gacr.cz/. GA ČR následně vyrozumí každého uchazeče o udělení či neudělení grantu.

 

Vloženo: 16. 2. 2016
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět