Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava má nové profesory

VŠB – Technická univerzita Ostrava má nové profesory
Profesorský dekret si převzali Marian Marschalko, Stanislav Mišák, Petr Skupien, Emília Zimková a Radek Kučera.

V pátek 23. 6. 2017 převzali v Karolinu jmenovací dekrety noví profesoři. Prezident republiky podepsal na návrh Vědecké rady VŠB – Technické univerzity Ostrava čtyři dekrety. Profesorský dekret si převzali Marian Marschalko, Stanislav Mišák, Petr Skupien a Emília Zimková. 

Akademici se obdržením profesorského titulu dostávají na pomyslný vrchol své akademické kariéry, získávají uznání v oboru. S větším počtem profesorů roste prestiž univerzity a pro vysokou školu jsou důležití také jako garanti při akreditaci oborů. Řízení ke jmenování profesorem probíhá na vysoké škole, která má akreditovaný doktorský studijní program, v jehož rámci se obor jmenování vyučuje. Vědecká rada v profesorském řízení vyhodnocuje vědecké a pedagogické kvality uchazeče, publikační činnost, vedení studentů a doktorandů, obhájení závěrečných prací studentů, působení uchazeče v zahraničí, účast na řešení projektů, grantů, spolupráci s praxí nebo třeba vlastnictví patentů, užitných vzorů. 

Doc. Ing. Marian Marschalko, Ph.D., byl jmenován profesorem pro obor Aplikovaná geologie. Působí na Institutu geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava, je garantem oboru Geovědní a montánní turismus. Zabývá se hodnocením inženýrskogeologických poměrů, průzkumem svahových deformací, hodnotí poddolovaná území ovlivněná hlubinnou těžbou a vytváří multifaktoriální mapy inženýrskogeologických poměrů pro územní plánování. 

Doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., byl jmenován profesorem pro obor Elektrické stroje, přístroje a pohony. Od roku 2015 je ředitelem výzkumného Centra ENET, vede odborný tým v oblasti optimalizace využití SMART technologií, působil také jako klíčový pracovník v oblasti Aplikované informatiky Centra excelence IT4Innovations. Zapojuje se do iniciativ vedoucích k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů se specializací na ostrovní sítě, technologie pro tzv. SMART GRID systémy. Je autorem 5 národních licencovaných patentů, jednoho evropského patentu a desítek zlepšovacích návrhů. 

Doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D., byl jmenován profesorem pro obor Aplikovaná geologie. Je vedoucím Institutu geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO. Od roku 2015 je garantem oboru Geologické inženýrství v bakalářském a magisterském stupni a přednáší například předměty Paleogeografie, Sedimentologie nebo Všeobecná geologie. V letech 2011 – 2014 působil jako hostující profesor na AGH v Krakově. Spolupracuje s praxí, například s Lomem Kotouč Štramberk při prognozování cementářských surovin nebo s Českou geologickou službou. 

Doc. Ing. Emília Zimková, PhD., byla jmenována profesorkou pro obor Finance na návrh Vědecké rady VŠB – Technické univerzity Ostrava. Paní profesorka působí na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici.

Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D., byl jmenován profesorem pro obor Aplikovaná matematika na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně. Působí na Katedře matematiky a deskriptivní geometrie VŠB – Technické univerzity Ostrava jako vedoucí katedry a je garantem oboru Aplikované vědy a technologie. Zabývá se studiem numerických metod pro řešení kontaktních úloh v mechanice tuhých těles a v mechanice tekutin. V této oblasti pracuje zejména na vývoji efektivních optimalizačních algoritmů a metod numerické lineární algebry. Je autorem nebo spoluautorem 25 článků publikovaných v časopisech s impaktním faktorem a řady dalších odborných prací.

 

Vloženo: 26. 6. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět