Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 11. 4. 2018!

GAČR - Vyhlášení veřejné soutěže STANDARDNÍ PROJEKTY

GAČR - Vyhlášení veřejné soutěže STANDARDNÍ PROJEKTY

 

Grantová agentura České republiky

se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, IČO: 48549037 (dále jen „GA ČR“), v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy

v y h l a š u j e

veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních grantových projektů (dále jen „veřejná soutěž“).

Podmínky veřejné soutěže:

1. Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu standardních grantových projektů s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2019.

2. Předpokládaná doba trvání (řešení) standardních grantových projektů je dva nebo tři roky.

3. Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje uchazeč sám (dále jen „návrh projektu“) v následujících oborech:

a. technické vědy;

b. vědy o neživé přírodě;

c. lékařské a biologické vědy;

d. společenské a humanitní vědy;

e. zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

4. Způsobilost k řešení navrhovaného projektu požadovanou podle ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) až i) Zákona prokazuje uchazeč při podání návrhu projektu, kde uvede odborné schopnosti řešitele, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleží, a jeho dosavadní vědecké výsledky. GA ČR je bude posuzovat s ohledem na charakter daného grantového projektu a se zřetelem na obsah návrhu projektu podle kritérií uvedených v bodě 5. Dále prokazuje uchazeč způsobilost podle dalších ustanovení § 18 Zákona.

5. Kritérii hodnocení návrhů projektů jsou: cíle projektu, návrh způsobu řešení, návrh výstupů řešení, zahraniční spolupráce uchazeče, posouzení předchozí spolupráce uchazeče s GA ČR a přiměřenost finančních požadavků. Hodnocení návrhů projektů provádějí oborové komise podle Zákona a statutu GA ČR.

6. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace bude zveřejněna první den soutěžní lhůty na internetových stránkách poskytovatele.

7. Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a

končí dnem 11. dubna 2018.

8. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na webových stránkách GA ČR na http://www.gacr.cz/ v internetové on-line aplikaci vytvořené GA ČR k tomuto účelu

(dále jen „aplikace“). Návrh projektu musí být vyplněn a z ní konvertován do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

9. Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději posledního dne soutěžní lhůty.

10. Hodnoticí lhůta začíná dnem 12. dubna 2018 a končí dnem 28. listopadu 2018.

11. Název a sídlo poskytovatele, telefon a elektronická adresa:

Grantová agentura České republiky, Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6

tel./fax: +420 227 088 841

e-mail: info@gacr.cz

http://www.gacr.cz/

Výsledky veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce hodnoticí lhůty zveřejněním na webových stránkách GA ČR http://www.gacr.cz/. GA ČR následně vyrozumí každého uchazeče o udělení či neudělení grantu.

Vloženo: 27. 2. 2018
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět