Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 28. 6. 2018!

GAČR - EXRO

Vyhlášení veřejné soutěže EXPRO PROJEKTY

 

Česká republika - Grantová agentura České republiky

se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, IČO: 48549037 (dále jen „GA ČR“), v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy

v y h l a š u j e

veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO (dále jen „veřejná soutěž“).

Podmínky veřejné soutěže:

1. Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO, tj. projektů základního výzkumu, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy, napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů. Vyústěním úspěšně řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev.

2. Předpokládaná doba trvání (řešení) grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO je pět let, s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2019.

3. Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje uchazeč sám (dále jen „návrh projektu“) v následujících oborech:

a. matematika a fyzika 1;

b. fyzika 2;

c. chemie;

d. lékařské vědy;

e. biologie a zemědělské vědy;

f. společenské vědy;

g. humanitní vědy;

h. technické vědy, informatika.

4. Způsobilost k řešení navrhovaného projektu požadovanou podle ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) až i) zákona prokazuje uchazeč při podání návrhu projektu, kde uvede odborné schopnosti řešitele – excelentního vědeckého pracovníka, jeho tvůrčí přínos ve vědní oblasti, do které navrhovaný projekt náleží a jeho dosavadní vědecké výsledky. GA ČR je bude posuzovat s ohledem na charakter daného grantového projektu a se zřetelem na obsah návrhu projektu podle kritérií uvedených v bodě 5. Dále prokazuje uchazeč způsobilost podle dalších ustanovení § 18 zákona.

5. Kritérii hodnocení návrhů projektů jsou: originalita, kvalita, úroveň a přelomové myšlenky navrhovaného grantového projektu, schopnost a předpoklady navrhovatele, případného spolunavrhovatele a jejich odborných spolupracovníků, grantový projekt řešit a připravenost uchazeče i spoluuchazeče řešit grantový projekt s ohledem na jejich technické a institucionální zázemí. Hodnocení návrhů projektů provádějí oborové komise podle zákona a statutu GA ČR.

6. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace bude zveřejněna první den soutěžní lhůty na internetových stránkách poskytovatele http://www.gacr.cz/.

7. Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a

končí dnem 28. června 2018.

8. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese http://www.gacr.cz/ v internetové on-line aplikaci vytvořené GA ČR k tomuto účelu (dále jen „aplikace“). Návrh projektu musí být vyplněn a z ní konvertován do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

9. Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději posledního dne soutěžní lhůty.

10. Hodnoticí lhůta začíná dnem 29. června 2018 a končí dnem 28. listopadu 2018.

11. Název a sídlo poskytovatele, telefon a elektronická adresa:

Grantová agentura České republiky, Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6

tel./fax: +420 227 088 841

e-mail: info@gacr.cz

internetové stránky GA ČR: http://www.gacr.cz/

Výsledky veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce hodnoticí lhůty zveřejněním na internetové adrese GA ČR http://www.gacr.cz/. GA ČR následně vyrozumí každého uchazeče o udělení či neudělení grantu.

Vloženo: 15. 5. 2018
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět