Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rok 1968 v dějinách VŠB-TUO

Rok 1968 v dějinách VŠB-TUO
Připomeňme si, jak probíhaly na naší univerzitě události roku 1968.

V letošním roce si připomínáme mnohá výzamná výročí, jedním z nich je také 21. srpen 1968. V letošním roce uplyne 51 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Invaze znamenala konec pokusů o politické, hospodářské a sociální reformy v Československu. VŠB se do demokratizačního procesu zapojila řadou výzev, rezolucí, článků v denním tisku a veřejných vystoupení. Své požadavky například vyjádřila v rámci přípravy novelizace vysokoškolského zákona či návrhu akčního programu ministerstva školství, ve kterých mimo jiné navrhovala zakotvení akademických svobod, jmenovitě pak svobody bádání, projevu a shromažďování na akademické půdě a voleb akademických funkcionářů, které měly být výlučně záležitostí vysokých škol.

Jedním z aspektů probíhajících demokratizačních změn společnosti bylo ustavení rehabilitačních komisí na fakultách VŠB v dubnu 1968, jejichž úkolem bylo prošetření záležitostí politických perzekucí zaměstnanců a studentů školy po roce 1948. Už v březnu 1968 došlo k rozdělení katedry marxismu-leninismu, z níž byly zřízeny dvě nové katedry, a to katedra sociologie a politických věd a katedra filozofie a metodologie věd. Vznik nových kateder souvisel se zavedením nových společenskovědních předmětů do výuky (v listopadu 1969 byly obě katedry rozpuštěny). Pamětníci tohoto období, kteří v roce 1968 promovali, si možná vzpomenou, že došlo také k úpravě slibů absolventů. Z něj byla vypuštěna formulace o „věrnosti Komunistické straně“. S ohlasem se na VŠB setkalo zveřejnění Manifestu Dva tisíce slov, k jehož znění připojili svůj podpis někteří členové katedry ocelářství Hutnické fakulty (později svůj podpis pod tlakem okolností odvolali).

Významnou úlohu v období 1968–1969 bezesporu sehrálo studentské hnutí formované od května 1968 ve Svazu vysokoškolského studenstva Čech a Moravy, který měl v Ostravě základní organizaci na VŠB a Pedagogické fakultě. V říjnu 1968 vzniklo Městské studentské centrum jako orgán SVS, který měl koordinační úlohu studentského hnutí na území Ostravy. Svaz se svou činností výrazně podílel na obraně a zachování výsledků reforem. Jeho společensko-politická úloha vzrostla obzvláště po 21. srpnu 1968. V den okupace patřili vysokoškolští studenti k prvním demonstrantům požadujícím před sekretariátem KV KSČ v Ostravě vysvětlení situace. Studenti VŠB i Pedagogické fakulty se mimo jiné podíleli na uspořádání řady významných akcí, ke kterým patřila třídenní studentská stávka v listopadu 1968 nebo manifestace spojená s uctěním tragického činu studenta Jana Palacha v lednu 1969.

Konec všem nadějím pak přinesla normalizační opatření. Na vysokých školách byla spojená s vydáním novelizovaného vysokoškolského zákona v roce 1969 a provedením stranických prověrek, v jejichž důsledku musela VŠB opustit téměř stovka vědecko-výzkumných a pedagogických pracovníků.

 

Text: Mgr. Petr Kašing, Archiv VŠB-TUO

Foto: Archiv VŠB-TUO, Archiv města Ostravy, Josef Polák

Vloženo: 20. 8. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět