Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 11. 2020!

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členy výzkumné rady TA ČR

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 2 členky/členy výzkumné rady TA ČR.

V souvislosti s končícím 1. funkčním obdobím člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky (dále jen „VR TA ČR“) prof. Mgr. Tomáše Krumla, CSc. (obor informační společnost/ transfer technologií) ke dni 28. listopadu 2020 a v souvislosti s odvoláním členky VR TA ČR Ing. Bc. Kamily Vávrové, Ph.D. (obor biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje) ke dni 29. června 2020, vyhlašuje předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Andrej Babiš, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 2 členky / členy VR TA ČR, z toho na 1 členku / člena za resorty a 1 členku / člena za akademickou sféru. Předpokládaný výkon funkce je od října a listopadu 2020.

Podle § 36a odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je VR TA ČR koncepčním orgánem TA ČR, který zejména navrhuje předsednictvu TA ČR ustavení a zaměření odborných poradních orgánů, vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň TA ČR a navrhuje potřebná opatření. VR TA ČR má 12 členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Funkce člena VR TA ČR je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena VR TA ČR je podle Statutu TA ČR neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech.

Členům VR TA ČR za výkon funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

Členy VR TA ČR jsou:

prof. Ing. Martin Fusek, CSc. – předseda
Ing. Jan Kleindienst, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Maří, DrSc., dr. h. c.
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c.
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
Ing. Martin Frélich
Mgr. Miroslav Havránek
prof. Ing. Jan Džugan, Ph.D.
Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA
Z tohoto důvodu je třeba doplnit VR TA ČR na zákonem stanovený počet členů.

Vzhledem k nutnosti zajistit implementaci resortních programů a vzhledem k charakteristickým znakům aplikovaného výzkumu je třeba, aby jedna třetina členů VR TA ČR byla zvolena na základě návrhu resortů, jedna třetina na základě návrhu akademické sféry, jedna třetina na základě návrhu zástupců podnikatelského sektoru.

 

Podrobné informace včetně podmínek, kritérií a nominačního formuláře nazelznete na stránkách RVVI zde

 

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě.

Návrhy označené na obálce č.j. 26929/2020-UVCR musí být doručeny nejpozději do 4. září 2020 v listinné podobě, případně datovou schránkou, na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

Datová schránka ID: trfaa33


Dotazy je možno zasílat na e-mail: rvv@vlada.cz

 

Vloženo: 5. 8. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět