Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 16. 11. 2020!

Vyhlášení Doktorské grantové soutěže (DGS)

Vyhlášení Doktorské grantové soutěže (DGS)
Rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vyhlašuje výzvu v rámci celouniverzitní grantové soutěže o podporu studentských grantů na výzkum prováděný studenty doktorských studijních programů VŠB-TUO (dále jen „Doktorská grantová soutěž VŠB-TUO“)

Rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava


v y h l a š u j e


výzvu v rámci celouniverzitní grantové soutěže o podporu studentských grantů na výzkum prováděný studenty doktorských studijních programů VŠB-TUO (dále jen „Doktorská grantová soutěž VŠB-TUO“) ve vědních oblastech dle Frascati manuálu 2015

• Přírodní vědy,
• Inženýrství a technologie,
• Společenské vědy.

Přihlášky návrhů projektů DGS je možné podávat prostřednictvím informačního systému GaP v termínu od 15. 10.2020 do 12. 11. 2020 do 15:00 hod.

Aktualizace: Termín pro přihlášky návrhů projektů DGS je prodloužen do 15.11.2020 23:59 hod.

Aplikaci pro přihlášky návrhů je možno spustit prostřednictvím https://grantovesouteze.vsb.cz (stručný návod v příloze).

Vytištěnou verzi návrhu projektu DGS se všemi přílohami opatřenou podpisy hlavního řešitele, mentora hlavního řešitele a školitele hlavního řešitele odevzdejte ve dnech 18. - 20. 11. 2020 v době od 9 do 15 hodin na Centru nanotechnologií ing. Miroslavu Vaculíkovi, Ph.D. (N519) nebo Bc. Lucii Hurníkové (N518 - sekretariát) v budově N VŠB-TUO. Podpis odborného garanta bude zajištěn.


Podmínky Doktorské grantové soutěže VŠB-TUO:

  1. Doktorská grantová soutěž („DGS“) je vyhlašována na podporu vědecko-výzkumných projektů řešených studenty doktorských studijních programů VŠB-TUO v prezenční formě studia se stanoveným zahájením řešení od 1.2.2021.
  2. Doba řešení projektu DGS je 12 nebo 24 měsíců.
  3. Návrhy projektů DGS mohou podávat pouze uchazeči z řad studentů doktorských studijních programů VŠB-TUO v prezenční formě studia. Hlavní řešitel projektu DGS musí být studentem prezenční formy studia po celou dobu řešení studentského grantu.
  4. Návrh projektu DGS je možné podávat jako individuální studentský grant, kdy je v případě realizace žadatel jeho jediným řešitelem, nebo jako týmový studentský grant, kdy se pod vedením hlavního řešitele podílejí na řešení další řešitelé. Jeden řešitel může být současně řešitelem pouze jednoho projektu DGS.
  5. Návrh projektu DGS nesmí být identický s tématem disertační práce žádného z řešitelů řešitelského týmu. Výstupem projektu DGS nesmí být disertační práce jako celek. Doktorský student může využít výstupy projektu DGS ve své disertační práci.
  6. Přihlášky návrhů projektů DGS musí být zpracovány a podány v anglickém jazyce.
  7. Přihlášky návrhů projektů DGS je možné podávat prostřednictvím informačního systému GaP v termínu od 15. 10.2020 do 12. 11. 2020 do 15:00 hod.
  8. Kritéria hodnocení návrhů projektů DGS jsou: kvalifikace členů řešitelského týmu; aktuálnost, vědecká závažnost a odborná úroveň navrhovaného projektu; úroveň zpracování projektu (vymezení cílů, koncepce a stanovení výsledků); vhodnost tématu; míra internacionalizace a interdisciplinární spolupráce; přiměřenost časového plánu řešení (harmonogramu) projektu a přiměřenost požadavků na přidělení finančních prostředků.
  9. Předpokládaný termín pro rozhodnutí o podpořených studentských grantech je stanoven na 31.1.2021.
  10. Podrobné informace týkající se zpracování a podání návrhů projektů DGS, hodnocení projektů, podmínek pro čerpání, realizaci a ukončení studentského grantu jsou popsány v Zásadách doktorské grantové soutěže, které jsou nedílnou součástí této výzvy.

Kontaktní e-mail: dgsadmin@vsb.cz

Text vyhlášení naleznete také v příloze.

Vloženo: 1. 10. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět