Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 9. 6. 2022!

V tuzemsku ojedinělá PhD Akademie podpoří odborný růst doktorandů

V tuzemsku ojedinělá PhD Akademie podpoří odborný růst doktorandů
Pomocnou ruku v podobě PhD Akademie mohou nově využít posluchači doktorského studia na VŠB-TUO. Jaké důvody k jejímu vzniku vedly a co konkrétně doktorandům tento v tuzemsku ojedinělý systém vzdělávání přinese, prozradila prorektorka pro vědu a výzkum a jedna z iniciátorek PhD Akademie Jana Kukutschová.

Co je PhD Akademie a komu je určena?

PhD Akademie VŠB-TUO přináší ucelený systém vzdělávání primárně pro studenty doktorského studia na naší univerzitě. Bude fungovat jako podpůrné pracoviště s cílem být „pomocnou rukou“ pro doktorandy při jejich růstu především v oblasti vědecké a publikační činnosti a prezentačních dovedností. Věříme, že komplexní nabídka kurzů zaměřených na osvojení či zdokonalení stěžejních dovedností týkajících se prezentace výsledků vědecké práce v anglickém jazyce, tvorby kvalitního publikačního výstupu, přípravy kvalitního projektového návrhu, řešení projektů a mnoha dalších pomůže našim doktorandům k celkovému rozvoji jejich budoucí vědecké kariéry a úspěšnému zakončení doktorského studia.

Naznačila jste některé z cílů. Co dalšího má PhD Akademie přinést?

Primárním cílem PhD Akademie je prostřednictvím ucelené nabídky kurzů a vytvořením systému podpůrných služeb na univerzitě stimulovat rozvoj doktorandů v oblastech spadajících především do vědecké a publikační činnosti, aktivně přispět ke splnění požadavků týkajících se povinné mezinárodní mobility doktorandů a v neposlední řadě také poskytnout doktorandům podporu při přípravě projektových návrhů. Chceme také posílit interdisciplinární spolupráce mezi doktorandy na univerzitě a podpořit jejich integraci do života akademické obce a výzkumných týmů.

Jak tento nápad vznikl? Jaká byla motivace?

V rámci projektu Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů, který byl na univerzitě realizován v letech 2018 až 2021, vzniklo Centrum akademického psaní. Poskytovalo pro studenty doktorského studia a zaměstnance kurzy zaměřené na různé aspekty publikační činnosti za účelem osvojení si dovedností a znalostí potřebných pro tvorbu kvalitních publikací, úspěšného přijetí textu k publikování a získání patřičného vědeckého dopadu. Realizace této velmi úspěšné aktivity vyvolala potřebu systémové změny na univerzitě a vznikla tak myšlenka zavedení dosud neexistující celouniverzitní podpory publikační činnosti doktorandů.

V rámci přípravy PhD Akademie jsme diskutovali o její koncepci a cílech a na základě velmi rozsáhlé diskuze s vedením univerzity, zástupci jednotlivých fakult, vědecko-výzkumných center a v neposlední řadě i garanty studijních programů a školiteli vznikla současná koncepce PhD Akademie založená na dvou základních pilířích - široké nabídce kurzů doplněné rozsáhlým systémem podpůrných služeb. V rámci zvolené koncepce PhD Akademie je respektován princip vzdělávání dle „RESEARCH CYCLE“.

Funguje podobná akademie na jiných tuzemských univerzitách?

S PhD Akademií, tak jak je koncipována na VŠB-TUO, jsme se na jiných tuzemských univerzitách nesetkali. Troufáme si tvrdit, že se jedná o jedinečnou koncepci uceleného systému vzdělávání pro studenty doktorského studia zaměřenou na ucelenou nabídku kurzů, doplněnou funkčním systémem podpůrných služeb na „jednom“ místě.

Jak pestrá je nabídka kurzů?

V akademickém roce 2021/2022 se uskuteční pilotní běh PhD Akademie, ale už v současné době  poskytujeme širokou a pestrou nabídku kurzů od více poskytovatelů na celouniverzitní úrovni. Pro letní semestr tohoto akademického roku již počítáme s postupným rozšířením nabídky o kurzy nebo odborné přednášky jednotlivých fakult, tzv. kurzy „šité na míru“ dle oborového zaměření. Nynější nabídka pokrývá především oblasti scientometrie a publikační praxe, základů vědecké práce, projektového managementu a soft skills.

Kdo bude doktorandům přednášet?

V rámci PhD Akademie budou přednášet lektoři z VŠB-TUO, odborníci z vybraných vědeckých pracovišť v tuzemsku a také zahraniční lektoři. Jsme velmi rádi a vážíme si toho, že se nám podařilo oslovit a do aktivit zapojit významné lektory a odborníky. Domnívám se, že zahraniční lektoři a jejich přednášky a kurzy by mohly být pro naše doktorandy velkým lákadlem. Umožní jim totiž komunikovat s odborníky, kteří se především problematikou akademické psaní, jež je nedílnou součástí cyklu vědecké komunikace, zabývají dlouhodobě a na velmi vysoké odborné úrovni.

Půjde jen o přednášky, nebo například i workshopy, semináře? Studenti si mohou zvolit libovolný počet? Získají za to nějaké kredity?

V rámci realizace PhD Akademie klademe velký důraz především na odborné kurzy, z nichž některé jsou semestrální a některé krátkodobé (1-2 denní). Budou probíhat v českém nebo anglickém jazyce a jsou zakončeny certifikátem a možností kreditů v rámci aktivit disertačního semináře. Kurzy jsou dobrovolné a jejich výběr záleží jen na odborných a časových preferencích studentů doktorského studia. Budeme také organizovat INFO DAYS formou neformálních setkávání, kde se bude diskutovat o cílech, plánech a očekáváních v souvislosti s realizací PhD Akademie na univerzitě.

Chystáte i další aktivity?

Plánujeme také organizovat studentské soutěže, které by fungovaly jako zábavný soutěžní vrchol PhD Akademie za stanovené období. Bude se jednat o společenskou událost za účasti pedagogů, studentů, představitelů univerzity, spolupracujících firem s oceněním nejlepších. Motivačním prvkem pak budou atraktivní výhry, např. kurzy podporující osobností rozvoj doktorandů.

V tomto akademickém roce se jedná o pilotní běh PhD Akademie a nikoliv o její finální podobu. PhD Akademie nebude tvořena „statickou“ nabídkou kurzů a aktivit, ale ve vazbě na analyzované výsledky vedením univerzity, zájem ze strany studentů, školitelů a garantů studijních programů budeme nabídku kurzů, odborných přednášek a dalších aktivit a podpůrných služeb dále rozšiřovat.

Dá se říct, která z podporovaných oblastí činila studentům největší potíže nebo byla trochu  opomíjena?

Kvalita publikačních výstupů s afiliací VŠB-TUO se za poslední roky ve znatelné míře pohybovala pod mediánem daných oborů, což představuje významnou oblast pro další rozvoj. Klíčovým úkolem univerzity je tedy podpora tvorby kvalitních publikačních a aplikovaných výstupů nejen akademiků a výzkumníků, ale také studentů doktorského studia nejen prostřednictvím využívání motivačních nástrojů, ale také zajištěním a realizací odborných kurzů zaměřených na problematiku akademického psaní (Academic Writing).

V rámci kurzů Academic Writing studenti získají přehled o žánru výzkumného článku a o strategiích efektivního psaní, které budou procvičovat při psaní jednotlivých sekcí svého článku. Budou dostávat zpětnou vazbu od instruktorů a o svém výzkumu a textech diskutovat s ostatními účastníky kurzu. Obecně lze říci, že akademické psaní je nedílnou součástí cyklu vědecké komunikace a dodržování zásad tvorby odborného textu ovlivňuje úspěšné přijetí textu k publikování. Může také pomoci v získávání patřičného vědeckého dopadu.

Publikační činnost zahrnující publikování kvalitních vědeckých prací tvoří jeden z významných výstupů vědecko-výzkumné činnosti studentů doktorského studia. Kvalitní publikace, navíc v mezinárodních autorských kolektivech, se tak stanou přirozenou součástí způsobu, jak prezentovat výsledky výzkumu a vývoje realizovaného na VŠB-TUO.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Lukáš Ston

Podrobné informace jsou dostupné na https://www.vsb.cz/phdakademie/cs/.

Vloženo: 10. 9. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět