Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 9. 2008!

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezin. spol. COST.

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezin. spol. COST.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY  
    
vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 83/2008 Sb.  
veřejnou soutěž na řešení projektů programu na podporu mezinárodní  
spolupráce ve výzkumu a vývoji  
   
»COST« (OC)  
   
Program je přístupný pro organizační složky státu nebo územního  
samosprávného celku, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby  
se sídlem na území České republiky.  
   
Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji je podpora účasti českých  
institucí zabývajících se výzkumem a vývojem váevropské mnohostranné  
spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje se zaměřením na základní a  
aplikovaný výzkum COST (European Cooperation in the field of Scientific  
and Technical Research).  
   
Veškeré další informace o cílech a struktuře programu a podmínkách  
předkládání návrhů projektů a plné znění vyhlašovaného programu COST,  
vč. zadávací dokumentace a harmonogramu celého průběhu veřejné soutěže  
ve výzkumu a vývoji VES09 lze získat na internetové adrese  
http://www.msmt-vyzkum.cz, případně u kontaktní osoby programu COST  
určené poskytovatelem v příslušné zadávací dokumentaci.  
   
Úplný vytištěný návrh projektu vč. požadovaných příloh (přihláška), který  
je žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory formou dotace na  
realizaci projektu VaV, musí být předán v uzavřené obálce do podatelny  
poskytovatele v době soutěžní lhůty, tj. vádobě od 19. června 2008  
do 1. září 2008 do 14.00 hod. (otisk poštovního razítka nejpozději  
ze dne 29. srpna 2008). Obálka musí být viditelně a čitelně označena:  
    
 1. adresou poskytovatele:  
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
    Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (odb. 32)  
    Karmelitská 7, 118 12 PRAHA 1-Malá Strana,  
 2. symbolem programu veřejné soutěže: OC09 a   
 3. výrazným upozorňujícím nápisem: Veřejná soutěž - NEOTVÍRAT!  
   
Návrh projektu musí být zároveň elektronicky odeslán prostřednictvím  
webovéáaplikace ePROJEKT, a to rovněž nejpozději do uzávěrky přijímání  
návrhů, tj. do 1. září 2008 do 14.00 hodin.  
Návrhy doručené po tomto termínu nebudou přijaty do veřejné soutěže  
ve výzkumu a vývoji VES09.  
   
Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji VES09 budou zveřejněny dne  
15. prosince 2008 na internetové adrese http://www.msmt-vyzkum.cz.  
   
Na poskytnutí účelové podpory formou dotace na řešení projektu programu  
COST není právní nárok.  
  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si vyhrazuje právo veřejnou  
soutěž zrušit.  
   
312248-25/08
Vloženo: 23. 6. 2008
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět