Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 9. 2008!

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěř na podporu mezin. spol. "EUPRO".

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěř na podporu mezin. spol. "EUPRO".
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 
vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 83/2008 Sb. 
veřejnou soutěž na řešení projektů programu na podporu mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu a vývoji 
 
»EUPRO« (OK) 
 
Program je přístupný pro organizační složky státu nebo územního 
samosprávného celku, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby 
se sídlem na území České republiky. 
  
Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji programu EUPRO (Evropské 
programy) je podpora a rozvoj Národní informační infrastruktury rámcových 
programů EU a podpora přípravy a předkládání návrhů české účasti v rámcových 
programech EU. 
   
Veškeré další informace o cílech a struktuře programu a podmínkách 
předkládání návrhů projektů a plné znění vyhlašovaného programu EUPRO, 
vč. zadávací dokumentace a harmonogramu celého průběhu veřejné soutěže 
ve výzkumu a vývoji VES09 lze získat na internetové adrese 
http://www.msmt-vyzkum.cz, případně u kontaktní osoby programu EUPRO 
určené poskytovatelem v příslušné zadávací dokumentaci. 
  
Úplný vytištěný návrh projektu vč. požadovaných příloh (přihláška), který 
je žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory formou dotace na 
realizaci projektu VaV, musí být předán v uzavřené obálce do podatelny 
poskytovatele v době soutěžní lhůty, tj. vádobě od 19. června 2008 
do 1. září 2008 do 14.00 hod. (otisk poštovního razítka nejpozději 
ze dne 29. srpna 2008). Obálka musí být viditelně a čitelně označena: 
   
1. adresou poskytovatele:  
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (odb. 32) 
    Karmelitská 7, 118 12 PRAHA 1-Malá Strana, 
2. symbolem programu veřejné soutěže: OK09 a  
3. výrazným upozorňujícím nápisem: Veřejná soutěž - NEOTVÍRAT! 
  
Návrh projektu musí být zároveň elektronicky odeslán prostřednictvím 
webovéáaplikace ePROJEKT, a to rovněž nejpozději do uzávěrky přijímání 
návrhů, tj. do 1. září 2008 do 14.00 hodin. 
Návrhy doručené po tomto termínu nebudou přijaty do veřejné soutěže 
ve výzkumu a vývoji VES09. 
  
Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji VES09 budou zveřejněny dne 
15. prosince 2008 na internetové adrese http://www.msmt-vyzkum.cz. 
  
Na poskytnutí účelové podpory formou dotace na řešení projektu programu 
EUPRO není právní nárok. 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si vyhrazuje právo veřejnou 
soutěž zrušit.
Vloženo: 23. 6. 2008
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět