Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 9. 2008!

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinár. spolupráce "KONTAKT".

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinár. spolupráce "KONTAKT".
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 
vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 83/2008 Sb. 
veřejnou soutěž na řešení projektů programu na podporu mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu a vývoji 
 
»KONTAKT« (ME) 
 
Program je přístupný pro organizační složky České republiky nebo územního 
samosprávného celku, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby se 
sídlem na území České republiky. 
  
Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji je podpora účasti českých 
institucí zabývajících se výzkumem a vývojem ve dvoustranných aktivitách 
se státy, se kterými má Česká republika sjednanou platnou dohodu o 
vědeckotechnické spolupráci, vč. Japan Society for the Promotion of 
Science (JSPS) a National Science Foundation (NSF) a vámnohostranných 
mezivládních aktivitách výzkumu a vývoje vyplývajících záčlenství České 
republiky v OECD, SEI a NATO. 
  
Veškeré další informace o cílech a struktuře programu a podmínkách 
předkládání návrhů projektů a plné znění vyhlašovaného programu KONTAKT, 
vč. zadávací dokumentace a harmonogramu celého průběhu veřejné soutěže 
ve výzkumu a vývoji VES09 lze získat na internetové adrese 
http://www.msmt-vyzkum.cz, případně u kontaktní osoby programu KONTAKT 
určené poskytovatelem v příslušné zadávací dokumentaci. 
   
Úplný vytištěný návrh projektu vč. požadovaných příloh (přihláška), který 
je žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory formou dotace na 
realizaci projektu VaV, musí být předán v uzavřené obálce do podatelny 
poskytovatele v době soutěžní lhůty, tj. vádobě od 19. června 2008 do 
1. září 2008 do 14.00 hod. (otisk poštovního razítka nejpozději ze dne 
29. srpna 2008). Obálka musí být viditelně a čitelně označena: 
  
1. adresou poskytovatele:  
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
    Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (odb. 32) 
    Karmelitská 7, 118 12 PRAHA 1-Malá Strana, 
2. symbolem programu veřejné soutěže: ME09 a  
3. výrazným upozorňujícím nápisem: Veřejná soutěž - NEOTVÍRAT! 
  
Návrh projektu musí být zároveň elektronicky odeslán prostřednictvím 
webovéáaplikace ePROJEKT, a to rovněž nejpozději do uzávěrky přijímání 
návrhů, tj. do 1. září 2008 do 14.00 hodin. 
Návrhy doručené po tomto termínu nebudou přijaty do veřejné soutěže 
ve výzkumu a vývoji VES09. 
   
Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji VES09 budou zveřejněny dne 
15. prosince 2008 na internetové adrese http://www.msmt-vyzkum.cz. 
  
Na poskytnutí účelové podpory formou dotace na řešení projektu programu 
KONTAKT není právní nárok. 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si vyhrazuje právo veřejnou 
soutěž zrušit. 
Vloženo: 23. 6. 2008
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět