Grantová agentura České republiky se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 48 54 90 37 (dále jen „GA ČR“), v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy

v y h l a š u j e
veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu postdoktorských grantových projektů
(dále jen “veřejná soutěž“).

Podmínky veřejné soutěže:

 1. Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu postdoktorských grantových projektů, tj. projektů základního výzkumu, jejichž budoucí řešitel (navrhovatel) musí k datu ukončení soutěžní lhůty řádně ukončit studium v doktorském studijním programu, tj. získat akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent ze zahraničí, doba od získání akademického titulu však nesmí být delší než čtyři roky. Návrh projektu je možné podat i před termínem obhajoby, navrhovatel ale musí doklad o úspěšném ukončení doktorského studijního programu (nebo jeho ekvivalentu ze zahraničí) zaslat GA ČR nejpozději do 30 dnů před ukončení hodnotící lhůty.
 2. Předpokládaná doba trvání (řešení) postdoktorských grantových projektů činí nejvýše tři roky, s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2010.
 3. Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů (dále jen „návrhy projektu“) v následujících oborech:
  1. technické vědy;
  2. vědy o neživé přírodě;
  3. lékařské a biologické vědy;
  4. společenské a humanitní vědy;
  5. zemědělské a biologicko-environmentální vědy.
 4. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
 5. Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a

končí dnem 4. května 2009

 1. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese http://www.gacr.cz/ v internetové on-line aplikaci vytvořené GA ČR k tomuto účelu (dále jen „aplikace“). Návrh projektu musí být vyplněn v aplikaci a z ní také vytištěn podle návodu obsaženého v aplikaci.
 2. Návrh projektu musí být podán nejpozději posledního dne soutěžní lhůty v listinné podobě ve dvou originálních vyhotoveních včetně příloh, a to buď předán do podatelny GA ČR, na adrese Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, nejpozději do 16:00 h posledního dne soutěžní lhůty, anebo zaslán na adresu Grantová agentura ČR, Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, nejpozději s poštovním razítkem posledního dne soutěžní lhůty. Návrh projektu musí být podán v samostatné obálce se zřetelným označením „NÁVRH PROJEKTU - PD“.
 3. Hodnotící lhůta začíná dnem 5. května 2009 a končí dnem 30. listopadu 2009.
 4. Místo pro převzetí zadávací dokumentace a pro podávání návrhů projektů:

  Grantová agentura České republiky
  Národní 3, 110 00 Praha 1
  tel./fax: +420 227 088 840
  e-mail: info@gacr.cas.cz
  nebo grantcr@gacr.cas.cz
  adresa GA ČR v síti Internet: http://www.gacr.cz/

  Zadávací dokumentace bude vydávána po dobu soutěžní lhůty v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin.

 5. Výsledky veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce hodnotící lhůty zveřejněním na internetové adrese GA ČR http://www.gacr.cz/. GA ČR následně vyrozumí písemně každého uchazeče a navrhovatele o udělení či neudělení grantu.