Grantová agentura České republiky se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 48 54 90 37 (dále jen „GA ČR“), v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy

v y h l a š u j e
veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na podporu bilaterálních grantových projektů ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (dále jen “veřejná soutěž“).

Podmínky veřejné soutěže:

 1. Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu bilaterálních grantových projektů, tj. projektů základního výzkumu s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2010.
 2. Předpokládaná doba trvání (řešení) bilaterálních grantových projektů činí nejvýše 3 roky.
 3. Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrhy grantových projektů (dále jen „návrhy projektu“) v následujících oborech:
  1. technické vědy;
  2. vědy o neživé přírodě;
  3. lékařské a biologické vědy;
  4. společenské a humanitní vědy;
  5. zemědělské a biologicko-environmentální vědy.
 4. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
 5. Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku a
končí dnem 4. května 2009
 1. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese http://www.gacr.cz/ v internetové on-line aplikaci vytvořené GA ČR k tomuto účelu (dále jen „aplikace“). Návrh projektu musí být vyplněn v aplikaci a z ní také vytištěn podle návodu obsaženého v aplikaci.
 2. Návrh projektu musí být podán nejpozději posledního dne soutěžní lhůty v listinné podobě ve dvou originálních vyhotoveních včetně příloh, a to buď předán do podatelny GA ČR, na adrese Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, nejpozději do 16:00 h posledního dne soutěžní lhůty, anebo zaslán na adresu Grantová agentura ČR, Národní 3, Praha 1, PSČ 110 00, nejpozději s poštovním razítkem posledního dne soutěžní lhůty. Návrh projektu musí být podán v samostatné obálce se zřetelným označením „NÁVRH PROJEKTU - BILATERÁLNÍ PROJEKT (DFG)“.
 3. Hodnotící lhůta začíná dnem 5. května 2009 a končí dnem 30. listopadu 2009.
 4. Místo pro převzetí zadávací dokumentace a pro podávání návrhů projektů:

  Grantová agentura České republiky
  Národní 3, 110 00 Praha 1
  tel./fax: +420 227 088 861
  e-mail: grantcr@gacr.cas.cz nebo veronika.paleckova@gacr.cas.cz
  adresa GA ČR v síti Internet: http://www.gacr.cz/

  Zadávací dokumentace bude vydávána po dobu soutěžní lhůty v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin.

 1. Výsledky veřejné soutěže: Do konce hodnotící lhůty uvedené ve vyhlášení veřejné soutěže GA ČR rozhodne o podmínečném udělení grantů. V souladu s uzavřenou mezinárodní smlouvou o spolupráci si vyžádá od DFG výsledek posuzovacího řízení zahraniční části grantu a jakmile jej obdrží, zveřejní výsledky veřejné soutěže na svých internetových stránkách (http://www.gacr.cz) a vyrozumí každého uchazeče a navrhovatele o udělení či neudělení grantu. Výsledky budou vyhlášeny do konce hodnotící lhůty zveřejněním na internetové adrese GA ČR http://www.gacr.cz/. GA ČR následně vyrozumí písemně každého uchazeče a navrhovatele o udělení či neudělení grantu.