Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2019!

Projekt: INVARO

Projekt: INVARO
Hodnocení zdrojů a rizik spojených s invazivními druhy rostlin v příhraniční oblasti

HODNOCENÍ ZDROJŮ A RIZIK SPOJENÝCH S INVAZIVNÍMI DRUHY ROSTLIN V PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI

OCENA ZASOBÓW I ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z ROŚLINNYMI GATUNKAMI INWAZYJNYMI NA TERENACH TRANSGRANICZNYCH

finacování - dofinansowanie

Interreg V-A Česká Republika-Polsko - Interreg V-A Republika Czeska-Polska realizace - realizacja

03/2017 - 03/2019

partneři - partnerzy projektu

Vedoucí partner/Partner wiodący: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Partner: GIG - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

anotace projektu

Projekt se týká spolupráce mezi institucemi v oblasti ochrany biologické rozmanitosti přírodních ekosystémů v příhraničních oblastech a zvýšení povědomí místních obyvatel a místních samospráv o problematice spojené s výskytem invazních druhů v návaznosti na směrnici UNEP/CBD/COP/12/L.5 INVASIVE/ALIEN/SPECIES. Bude vyvinuta Strategie hodnocení zdrojů a rizik rostlin pro obce v českopolském pohraničí. Výsledky a závěry projektu budou implementovány mezi obyvateli a veřejnými institucemi.

streszcenie projektu

Projekt dotyczy współpracy między instytucjami w ramach ochrony bioróżnorodności rodzimych ekosystemów na terenach transgranicznych i podniesienia świadomości mieszkańców i samorządów związanych z występowaniem gatunków inwazyjnych w związku z dyrektywą UNEP/CBD/COP/12/L.5 INVASIVE/ALIEN/SPECIES. Zostanie opracowana Strategia oceny zasobów i zagrożeń dla gmin czeskopolskiego pogranicza. Wyniki i wnioski z projektu zostaną implementowane wśród mieszkańców i instytucji publicznych.

Vloženo: 23. 3. 2018
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 500 - Děkanát HGF
Zpět