Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 12. 2019!

SLAVNOST TRILOBITA NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ

SLAVNOST TRILOBITA NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ
TRILOBIT aneb studentské slavnosti na Katedře geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava.

První pátek po svaté Barboře večer se studenti a absolventi oboru geologického inženýrství spolu se zaměstnanci stejnojmenné katedry každoročně scházejí na některé z oblíbených a tradičních ostravských nebo i přiostravských lokalit na studentské slavnosti, nazvané podle nejproslulejší skupiny fosilních živočichů "Trilobit".

Setkávají se, aby si připomněli svou příslušnost ke geologickému cechu, zjistili, jak momentálně prosperují geologické katedry, jak se daří současným studentům a především, aby si při bujarém veselí vyměnili své poznatky, názory a zkušenosti.

STATUT TRILOBITA
Zde jsou nejdůležitější zásady a ustanovení týkající se Trilobita:

POVINNOSTI A PRÁVA STRÁŽCŮ PEČETI

Povinnosti strážců pečeti:

   a) seznamovat s tradicí Trilobitu mladší semestry a bdít nad jejich zachováním,

   b) shromažďovat veškeré materiály, týkající se všech geologických slavností včetně prezenčních listin účastníků,

   c) vést v evidenci veškerá data geologických šlechticů a hodnostářů, či jiných vyznamenaných,

   d) svým podpisem stvrdit povýšení mladých semestrů do stavu,

   e) v případě odchodu ze školy najít svého zástupce z řad mladých pedagogů a předat mu veškerá data. O svém kroku uvědomit ostatní strážce pečeti, kteří zajistí doplnění sboru strážců pečeti do počtu 3 na slavnosti Trilobita.

PRÁVA STRÁŽCŮ PEČETI:

   a) právo veta při sestavování programu,

   b) právo nosit odznaky své moci při geologických slavnostech a vyžadovat ke svému stavu patřičnou úctu.

 Obřad pasování na strážce pečeti:

   (Slib s vrtákem a kladivem).

   Opakujte po mě: "Jsem rád, že jsem strážce pečeti a slibuji, že splním vše (... bez reptání )."

   (Trilobit odebere vrták, přistoupí pomocníci a dají strážcům pečeti diplom a odznak Strážce pečeti).

Pozn.: Jelikož se jedná o funkci, kterou zastávat je ctí, nelze se proti rozhodnutí o jmenování do funkce strážce pečeti odvolat. Strážci pečeti by se měli držet hesla "Nejdřív povinnost a potom zábava".  

 POVINNOSTI A PRÁVA POŘADATELE

Povinnosti pořadatele:

   a) stanovit den slavnosti Trilobita na první pátek (dříve sobotu) po svátku Sv. Barbory, naší patronky. Výjimku musí schválit strážci pečeti,

   b) pozvat pozvánkou všechny příslušníky geologických kateder (dnes už jen Institutu geologického inženýrství) a posluchače 5. a 3. ročníku geologického směru (dnes geologického inženýrství),

   c) při sestavování programu vycházet z tradic Trilobita a zařazovat tyto akty:

       1. povyšování do stavu

       2. pasování rytíře

   d) jmenovat kandidáta rytířského stavu a návrh předložit ke schválení strážcům pečeti,

   e) zajistit přísun chutných nápojů a bdít současně nad hladkým průběhem večera,

   f) odevzdat veškerou dokumentaci po skončení slavnosti strážcům pečeti.

Práva pořadatele:

   a) pořadatel má jako jediný právo zvát hosty,

   b) z řad hostů se vylučují manželky, manželé, milenky, milenci atp. posluchačů všech ročníků.  

 

    POVINNOSTI, PRÁVA  A ZÁSADY VOLBY RYTÍŘŮ

Zásady volby rytíře:

   a) rytíř musí být příslušníkem cechu geologického či zeměvrtného,

   b) musí být členem pedagogického sboru geologických katedar. V případě, že tomu tak není, ale jedná se o významného příznivce cechu geologického, pak může obdržet pouze titul "Čestný rytíř".

Povinnosti rytířů:

   Zapůjčit pořadateli svůj erb na geologické slavnosti a bdít nad zachováním všech tradic Trilobita.

Práva rytířů:

   a) právo svobodně vyvěšovat svůj erb a vyžadovat patřičnou úctu ke svému stavu,

   b) právo kdykoliv během slavnosti obdržet slovo,

   c) sbor rytířů v počtu nadpoloviční většiny může v případě ohrožení dobré pověsti Trilobita ukončit slavnost.

 

Vloženo: 8. 12. 2018
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 500 - Děkanát HGF
Zpět