Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hodnocení publikačních výstupů: přechod od kvantity ke kvalitě

Výzkumné organizace jsou od roku 2017 hodnoceny Radou pro výzkum, vývoj a inovace dle vládou schválené metodiky, tzv. „Metodiky17+“ (1), která je zaměřena na posuzování kvality na základě pěti základních modulů: i) Kvalita vybraných výsledků, ii) Výkonnost výzkumu, iii) Společenská relevance výzkumu, iv) Životaschopnost a v) Strategie a koncepce.

Významnost jednotlivých modulů se liší dle postavení dané organizace v systému výzkumu a vývoje. Další změnou oproti předchozí metodice je hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce výzkumných organizací. Avšak nejvýznamnější změnou v rámci nové metodiky je přechod od předchozího hodnocení kvantity vědecko-výzkumných výstupů k jejich kvalitě. V případě článků v impaktovaných časopisech je hodnocení kvality dle Metodiky 17+ založeno na postavení vybraného časopisu v rámci daného oboru v databázi Web of Science, což je vyjádřeno příslušným kvartilem (tzn. Q1 až Q4).

 Rozdělení impaktovaných článků do kvartilů dle WoS za jednotlivé útvary za rok 2017 (s korekcí podle počtu pracovišť VŠB-TUO na daném článku).

V důsledku malého časového odstupu nepracuje každoroční analýza s bibliometrickými údaji vztahujícími se k jednotlivým výsledkům (např. počet citací), ale s údaji týkajícími se časopisů, ve kterých jsou publikovány. Používaným bibliometrickým ukazatelem je Article Influence Score (AIS), který je stanoven na základě průměrného počtu citací článku uveřejněného v daném časopise za posledních 5 let a na rozdíl od jiných ukazatelů (např. impakt faktor) bere v úvahu také kvalitu těchto citací. Na základě hodnoty AIS se časopisy dělí do kvalitativních pásem: I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru), I. kvartil (25 % „nejlepších“) - IV. kvartil (25 % „nejhorších“). Kvartily jsou vytvářeny vždy pro každý obor zvlášť (2).

 Rozdělení impaktovaných článků do kvartilů dle WoS za jednotlivé útvary za rok 2018 (s korekcí podle počtu pracovišť VŠB-TUO na daném článku).

Na obrázcích 1 a 2 je uvedeno rozdělení článků, publikovaných za poslední 2 roky v impaktovaných časopisech, do výše uvedených kvartilů. Ze srovnání je patrné, že zatímco v roce 2017 měly články v Q3 a Q4 významný podíl, v roce 2018 již došlo k poklesu ve prospěch článků v Q1 a Q2. Z nastavené strategie hodnocení kvality výzkumných organizací vyplývá, že není podstatný celkový počet publikovaných článků, nýbrž počet článků publikovaných v časopisech z Q1 a Q2. Z tohoto důvodu je jak z pohledu autorů impaktovaných článků, tak z hlediska hodnocení celé univerzity vhodné začít přednostně podávat odborné články do vyšších kvartilů než Q3 a Q4. Změna v této strategii povede jednak k lepší metrice našich akademiků a VaV pracovníků pro účely získávání dalších projektů nebo pro účely habilitačních a profesorských řízení, a také k navýšení finančních prostředků získaných za hodnocení kvality dle výše zmíněné Metodiky 17+.

 

1 https://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=799796

2 https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-vo

Vloženo: 8. 3. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět