Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontakt

Pro případné dotazy v souvislosti s koronavirem byl zřízen speciální e-mail .

Informace ke studiu

V současné době není stanovena studentům, kteří se účastní prezenční výuky, povinnost prokazovat vysoké škole bezinfekčnost.

Provoz vysokých škol (s výjimkou povinností studentů prokazovat bezinfekčnost při poskytnutí ubytování na kolejích – viz níže) tak není omezen žádným zvláštním opatřením Ministerstva zdravotnictví, a je třeba na činnost VŠB-TUO aplikovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví upravující obecně podmínky pro nošení ochrany dýchacích cest, konání akcí a případy, kdy je nutno prokazovat bezinfekčnost.

1. Nošení ochrany nosu a úst

Všichni, kdo se nacházejí ve vnitřních prostorách VŠB-TUO jsou povinni mít správně nasazenou ochranu dýchacích cest, tzn. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Tato povinnost bude kontrolována zaměstnanci Krajské hygienické stanice MSK. Důsledky vyplývající z porušení nařízení si ponese každá osoba sama.

Výjimku z této povinnosti mají:

 • studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik),
 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, pokud počet studentů na tomto vzdělávání nepřekročí počet 50 studentů,
 • akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání, pokud mají nejméně 14 dnů od dokončeného očkování proti COVID-19,
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • ubytovaní studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)

2. Prokázání bezinfekčnosti - AKCE

Prokázat bezinfekčnost je potřeba v těchto případech:

 • při účasti na akademických obřadech a dalších akcích (účastní-li se v jeden okamžik více než 20 osob); vzdálenost účastníků od auditoria musí být nejméně 2 m
 • osobní účast účastníků na kurzech celoživotního vzdělávání nebo osobní účast účastníků kongresů (účastní-li se více než 20 osob)
 • při ubytování studenta v ubytovacím zařízení VŠB-TUO (způsob prokázání bezinfekčnosti je v tomto případě uvedeno ZDE)

Bezinfekčnost osoba účastnící se výše uvedených aktivit (s výjimkou posledního bodu) prokazuje dokladem o

 • absolvováním očkování v ČR nebo v zahraničí (podle stanovených podmínek),
 • o prodělání onemocnění (do 180 dní od pozitivního testu),

a nebo

absolvování RT-PCR testu nejdéle před 72 hod. s negativním výsledkem, jedná-li se

 • o osobu, která se očkování pro kontraindikaci nemůže podrobit, nebo osobu do dovršení 12 let,
 • o osobu očkovanou proti COVID-19, pokud
  • od ukončeného očkování (jednodávkového schématu nebo dvoudávkového schématu) neuplynulo 14 dnů,
  • jí v případě dvoudávkového schématu nebyla dosud podána druhá dávka (podmínkou je však skutečnost, že od podání první dávky neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky).

Současně tato osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19.

Ubytování na kolejích

VŠB-TUO může ve svém zařízení - kolejích  ubytovat jen ty studenty/studentky, kteří:

 1. jsou očkováni proti onemocnění COVID-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní (a toto prokáží), nebo
 2. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více jak 180 dní (a toto prokáží), nebo
 3. absolvovali nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR test nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT), a současně jsou připraveni se pravidelně testovat, a to každých 7 dní (testovat se nemusí ti, kteří jsou očkováni nebo prodělali laboratorně potvrzení onemocnění COVID-19 od kterého neuplynulo více než 180 dní).

Podmínky nastěhování na koleje:

 1. Při příjezdu na koleje budou pracovníci VŠB-TUO kontrolovat a zapisovat do interní aplikace, informaci o tom, kterou shora uvedenou podmínku splňujete (a), b), c)). Teprve po této kontrole budete moci vstoupit do Ubytovací kanceláře.

Testování je nutno opakovat každých 7 dní, kdy bude ubytování na kolejích trvat.

Na kolejích bude pro studenty, kteří se budou muset pravidelně testovat, zřízeno TESTOVACÍ MÍSTO.

Testovací místo na kolejích

Informujeme ubytované o otevření testovacího místa, které je určeno pro ty, kteří se musí co 7 dní testovat, tj. ubytovaný není

 1. očkovaný pro onemocnění COVID-19 a od dokončeného očkovacího schématu neuplynulo nejméně 14 dní nebo
 2. neprodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více jak 180 dní,

Provozní doba testovacího místa

každé úterý 13:30 – 15:30

Testovací místo se nachází v PŘÍZEMÍ BUDOVY B, V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI, Č. 113 (vedle hotelové restaurace).

Od 1. 11. 2021 není testování osobám nad 18 let hrazeno z veřejných prostředků (výjimky stanoví příslušné opatření)a student bude povinen uhradit částku za vykonání antigenního testu ve výši 200 Kč vč. DPH za jeden test. Částku je nutno uhradit vždy před provedením testu na recepci E. Zde ubytovaný dostane doklad o úhradě, který předloží pracovníkům testovacího centra. Platbu může ubytovaný provést v hotovosti, popř. bankovní kartou.

Každý student, který se bude muset pravidelně testovat, je povinen se zaregistrovat v systému Reservatic (https://reservatic.com). Do formuláře je povinen uvést všechny údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní kontakt a e-mailovou adresu, do poznámky dole uvede zdravotní pojišťovnu, příp. číslo zdravotního pojištění). Po této registraci se bude pravidelně, nejpozději 24 hodin před samotným testováním, registrovat pro určený čas a den s tím, že se zaregistruje na testovacím místě Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Koleje VŠB-TUO.

V případě, že se ubytovaný bude testovat na jiném testovacím místě, je nutno výsledek testu vždy předložit v našem testovacím místě (provozní doba, viz výše).

Ochrana dýchacích cest - obecné

V souvislosti s epidemiologickou situací se zakazuje na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), ve všech vnitřních prostorách univerzity (s výjimkami uvedených VÝŠE a zaměstnanců, kteří v době výkonu práce na pracovišti, tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti další osoby) a dále v motorových vozidlech za účelem služební cesty.

Vzhledem k povinnosti zaměstnavatele vybavit své zaměstnance (s výjimkou zaměstnanců, kteří pracují na dálku a dále těch, kteří nepřicházejí v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce do fyzického styku s jinými osobami) ochrannými prostředky dýchacími cestami, je možné tyto prostředky vyzvednout ve skladě VŠB-TUO, přičemž skladové zásoby budou průběžně doplňovány.

Můj den v době epidemie – návod na správné chování v době epidemie od KHS MSK

Informace k výkonu práce, zasedání orgánů VŠ

Prezenční zasedání akademických senátů, vědeckých rad a dalších orgánů fakult a VŠB-TUO zřízených na základě zákona č. 111/1998 Sb. je možno konat bez omezení až do počtu 20 osob. Má-li se zasedání zúčastnit více než 20 osob, je třeba svolavateli nebo jim pověřené osobě před zahájením zasedání doložit doklad o bezinfekčnosti, konkrétně doklad

 • o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19; podmínkou však je, že
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,
 • o prodělání onemocnění COVID-19 (do 180 dní od pozitivního testu),
 • o absolvování RT-PCR testu provedeného nejdéle před 72 hod. s negativním výsledkem.

Neprokáže-li účastník splnění výše uvedených podmínek, nebude mu do místa zasedání umožněn přístup.

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

Provoz budov a stravovacích zařízení

Provoz vrátnic od 1. 9. 2021

Recepce Den v týdnu Provoz
Rektorát nonstop 24/7
EKF „A“ nonstop 24/7
FBI nonstop 24/7
FAST PVP nonstop 24/7
KP pracovní dny 5:30 - 22:00
N pracovní dny 6:00 - 6:00
CPIT TL1 pracovní dny 5:30 - 22:00
UK pracovní dny 5:00 - 21:30
GP pracovní dny 5:00 - 21:00
Archiv Hladnov pracovní dny 5:30 - 22:00
T pracovní dny 5:30 - 22:00
SH pracovní dny 5:30 - 22:00
EKF „E“ pracovní dny 5:30 - 22:00
UA pracovní dny 5:00 - 21:30
L pracovní dny 7:00 - 16:00 (autonomní režim)
FAST „B“ pracovní dny 6:00 - 15:00 (od 6. 9.)
FEI pracovní dny 5:00 - 21:30
sobota 8:00 - 16:00
IET pracovní dny 6:00 - 22:00
„C“ kruhovka pracovní dny 5:45 - 19:30

Čestné prohlášení pro vstup osob do budov, které nejsou v zaměstnaneckém poměru s univerzitou

Čestné prohlášení ke vstupu na univerzitu při konání akcí

V menze je nutné dodržet odstupy, zvláště mezi zaměstnanci z jiných oddělení. U stolu může sedět maximálně 6 osob, jakákoliv manipulace se židlemi a stoly je zakázaná. Pro výdejny fakult FBI a FAST platí stejný režim jako pro menzu.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí a provozů jsou uvedeny v daném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Testování zaměstnanců

Zaměstnanci, kteří nedoloží do 24. 11. 2021 jednu z níže uvedených skutečností, jsou povinni se na výzvu zaměstnavatele testovat.

Konkrétně musí zaměstnanec prokázat Personálnímu útvaru  (personalistce, která má na starosti jejich pracoviště)

 • prodělání onemocnění COVID-19: prodělání onemocnění COVID-19 (laboratorně potvrzené) kdy současně uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, zaměstnanec nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; prokazuje se certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19,
 • ukončené očkování proti COVID-19 (pokud tak zaměstnanec neučinil již dříve): od dokončeného očkovacího schématu musí uběhnout nejméně 14 dní; prokazuje se certifikátem MZ ČR o provedeném ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19,

anebo musí prokázat svému nadřízenému zaměstnanci

 • podstoupení v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.

Místo, termíny testování a způsob rezervace je uveden ve Sdělení rektora.

Upozornění: Před přihlášením k testování (na webových stránkách Reservatic) je třeba vyhledat požadovanou službu, jinak se nepřihlásíte.