Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontakt

Pro případné dotazy v souvislosti s koronavirem byl zřízen speciální e-mail emergency@vsb.cz.

Informace ke studiu

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (text opatření zde: omezení škol) se omezuje s účinností od 8. 6. 2021 provoz naší vysoké školy tak, že

 1. při vzdělávání a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metrů. Toto omezení se nevztahuje na praxi a praktickou výuku;
 2. účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 1000 osob (koná-li se obřad ve vnitřních prostorech). Současně všechny osoby během celého obřadu musí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (v souladu s opatřením týkající se ochrany nosu a úst) a splnit další podmínky uvedené v opatření, které jsou uvedeny čl. I odst. 8 omezení škol);
 3. osobní účast účastníků na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek, které stanoví jiné mimořádné opatření, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob v místnosti (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 1000 osob a tyto osoby musí splňovat další podmínky uvedené v příslušném mimořádném opatření, tzn. ochrana nosu a úst, předložení dokladu o bezinfekčnosti;
 4. sportovní činnost jako součást vzdělávání ve vnitřních prostorech lze za přítomnosti nejvýše 30 osob ve skupině;
 5. omezuje účast uchazečů o studium na vysoké škole na přijímacích zkouškách tak, že mezi nimi musí být zajištěn rozestup minimálně 1,5 metru.

Níže v části Testování studentů najdete aktuální podmínky pro vstup studentů na univerzitu a informace k testování studentů. Tyto podmínky platí do 30. 6. 2021; od 1. 7. 2021 bude tato podmínka pro vstup studentů na univerzitu zrušena opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Pokud jste studentem VŠB-TUO a máte pozitivní test na COVID-19 nebo Vám byla nařízena karanténa, vyplňte tyto údaje v systému.

Přejít na hlášení COVID-19

Čestné prohlášení pro vstup na univerzitu pro studenty

Pravidla pro ubytování v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19)

Informace pro studenty k možnostem on-line výuky

Testování studentů - do 30. 6. 2021

Až do 30. 6. 2021 je Vysokým školám stanovena povinnost zajistit pro studenty antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testy na přítomnost viru SARS-CoV-2 v organismu.

Tato povinnost se nevztahuje na studenty, kteří se účastní individuální konzultace (jeden student, jeden akademický pracovník) a zároveň nejsou ubytováni na kolejích. Takoví studenti se při vstupu do budovy prokáží vyplněným Čestným prohlášením, které je k dispozici na vrátnici nebo zde ke stažení, a které odevzdají osobě, se kterou je konzultace domluvena.

Osobní přítomnost na povoleném vzdělávání (výuka, zkouška) je tak studentovi umožněna pouze za splnění níže uvedených podmínek:

 1. pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 2. podstoupil nejdéle přes 7 dny preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 podstoupený v rámci povinného testování zaměstnanců nebo v rámci testování na vysoké škole nejdéle před 72 hodinami, a toto doloží potvrzením od zaměstnavatele, vysoké školy nebo čestným prohlášením, nebo
 3. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a toto doloží, nebo

Student není povinen se podrobit se testování, pokud již byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží:

 1. že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 2. že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 3. že od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

Student má několik možností, jak tuto povinnost splnit:

 1. je možno, aby se student před započetím vzdělávání na VŠB-TUO nebo ubytováním na kolejích VŠB-TUO vždy sám otestoval testem, který mu bude VŠB-TUO poskytnut

nebo může VŠB-TUO prokázat jiným způsobem, že

 1. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a toto doloží,

nebo

 1. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,
 2. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (ne starší než 72 hod.) nebo RT PCRT testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (ne starší než 7 dní), a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

Studenti, kteří splňují body b) – d) zaznamenají tuto informaci do aplikace viz https://uzivatel.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel/osobni-udaje/covid19/negativni/

Při vstupu do budovy se musí student prokázat průkazem studenta, jehož totožnost bude ověřena přes čtečku karet pověřenou osobou.

V případě, že student využije možnosti samotestování zprostředkované VŠB-TUO, je třeba postupovat takto:

A – student ubytovaný na kolejích

 • nově přijíždějící studenti, obdrží test pro samotestování při přihlášení na koleje a budou poučeni, jak dále postupovat, tj. provést si test a výsledek ihned zapsat do aplikace k tomu určené,
 • student je povinen si test provést i v případě, že je v ubytovacím zařízení osobně přítomen dříve, než na vzdělávání nebo se vzdělávání osobně, v rámci časového úseku, 7 dní neúčastní, a to dle pravidel uvedených výše,
 • v případě pozitivního testu je student povinen výsledek nahlásit okamžitě na recepci „A“ na telefonu 733627863. VŠB-TUO předá studentovi potvrzení o pozitivním výsledku (vzor) a bude ho dále instruovat.

B – ostatní studenti

 • v případě pozitivního testu předá VŠB-TUO studentovi potvrzení o pozitivním výsledku (vzor).

Postup studenta v případě pozitivního testu

Student je povinen informovat VŠB-TUO o tom, že je jeho výsledek testu pozitivní a VŠB-TUO je povinna vydat studentovi potvrzení o pozitivním výsledku (vzor).

V případě, že je výsledek testu pozitivní, je student povinen bezodkladně opustit prostory VŠB-TUO nebo jiného místa, ve kterém probíhá vzdělávání, a prostory ubytovacího zařízení VŠB-TUO. Jedná-li se o jeho bydliště, ubytovací zařízení opustit nemusí, nastoupí však do karantény.

Student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a dále postupovat dle jeho pokynů.

Veškeré potřebné informace k tomu, jak získat certifikát o očkování najdete na Očkovacím portálu občana ocko.uzis.cz

Informace k očkování

Veškeré potřebné informace k tomu, jak získat certifikát o očkování najdete na Očkovacím portálu občana ocko.uzis.cz

Testování zaměstnanců univerzity - do 30. 6. 2021

Dne 9. 6. byl z provozních důvodů upraven čas rezervací a rezervace v čase 7:30 až 8:20 hodin byly změněny. Tato změna byla zaslána z rezervačního systému i mailem všem, kteří měli termín v uvedeném čase rezervován. Děkujeme za pochopení.

Až do 30. 6. 2021 je v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z 5. 3. 2021 a příkazem rektora č. TUO_PRI_21_021 vstup na pracoviště povolen pouze zaměstnanci, který:

 • podstoupil v posledních sedmi dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS CoV-2, nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,
 • nebo podstoupil preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 provedený v prostorách VŠB-TUO (dle sdělení rektora),

a výsledek testu je negativní.

 1. Testování je povinen na výzvu zaměstnavatele podstoupit každý zaměstnanec, s výjimkou zaměstnance, který
  1. COVID-19 prodělal, toto onemocnění má laboratorně potvrzené a uplynula u něj doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, a toto prokáže,
   nebo
  2. prokáže, že
   1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

   a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 2. Testování ani prokázání prodělání nemoci či podstoupení očkování není povinen podstoupit, resp. dokládat, zaměstnanec, který po celou dobu účinnosti opatření vykonává práci na dálku, tedy v tomto období nevstoupí na pracoviště a do prostor VŠB-TUO.

Způsob prokázání podstoupení testu, prodělání nemoci

 1. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb v listinné podobě nebo elektronické formě - např. e-mail, SMS (tu je však třeba vytisknout či jinak uložit) apod.
  • podstoupení RT-PCR testu nebo POC antigenního testu (s jakýmkoliv výsledkem),
  • prodělání onemocnění COVID-19, pokud od něj uplynula doba izolace a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 2. Pokud COVID-19 zaměstnanec prodělal, uplynula u něj doba izolace, od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, ale není schopen tuto skutečnost doložit potvrzením dle odst. 1, je povinen se podrobit testování prováděného zaměstnavatelem v prostorách VŠB-TUO.
 3. Potvrzení uvedená v odst. 1 nebo doklad o očkování je zaměstnanec povinen předložit Personálnímu útvaru, který údaje z předloženého dokumentu zaeviduje.

Způsob prokázání absolvování očkování

 1. Za účelem jednoduchého ověření provedených očkování vytvořil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, na pokyn Ministerstva zdravotnictví, očkovací portál občana, kde si každý občan může ověřit svá zaznamenaná očkování na stránkách https://ocko.uzis.cz (bližší informace jsou pak zde: informace k očkovacímu portálu).
 2. Portál slouží pro ověření zaznamenaného očkování proti onemocnění COVID-19, kdy je možné po řádném ověření uživatele také exportovat, či zobrazit certifikát o provedeném očkování. QR kód vydaný na původních certifikátech o provedeném očkování nebyl záměrně do 31. 5. 2021 funkční. Od 1. 6. 2021 budou v souvislosti s implementací zeleného certifikátu (Greenpass), vydávány nové verze certifikátů o provedeném očkování, kde již bude QR kód v souvislosti s ověřováním v rámci zemí EU, plně funkční.
 3. Od 1. 6. 2021 jsou všichni poskytovatelé, kteří provedli očkování první dávkou (v případě dvoudávkového schématu očkování) předat informaci očkovanému o možnosti vyzvednout si elektronickou verzi certifikátu na výše uvedených stránkách https://ocko.uzis.cz. Po dokončení očkování podle očkovacího schématu jsou všichni poskytovatelé od 1. 6. 2021 povinni na základě žádosti očkovaného ihned po dokončení očkování vystavit očkovanému certifikát o dokončení očkování a tento opatřit podpisem vystavující osoby a razítkem poskytovatele.
 4. Uplynutí 22 dnů od podání první dávky z dvoudávkového schématu je možno zaměstnavateli prokázat také kartičkou vydanou očkovacím centrem. Stejně tak se lze obrátit na svého obvodního lékaře a požádat ho o vydání potvrzení o podání první dávky (v případě dvoudávkového schématu očkování), pokud tuto dávku aplikoval obvodní lékař.

Postup zaměstnance v případě pozitivního testu

V případě, kdy bude mít zaměstnanec výsledek testu na zjištění přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 pozitivní, je povinen bezodkladně o této skutečnosti uvědomit svého přímého nadřízeného, pokud je na pracovišti, tak ho okamžitě opustit, vrátit se do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého lékaře, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě).

Práce na dohodu a bezdůvodné odmítnutí testu

Testování se týká všech zaměstnanců (tzn. i těch, kteří mají s VŠB-TUO uzavřenu dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti).

Pokud zaměstnanec odmítne bezdůvodně podstoupit test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, případně konfirmační PCR test, nebude na pracoviště, resp. do všech vnitřních prostor VŠB-TUO, po 17. 3. 2021 vpuštěn.

Způsob testování, přihlašování k testování

Testování bude probíhat:

 1. hromadným samotestováním za dozoru určených osob,
 2. prostřednictvím mobilní testovací laboratoře.

Při antigenním testování budou primárně používány testy, které jsou šetrné k nosní sliznici a jsou zcela bezbolestné (testy z nosu nebo případně ze slin, bude-li možno je zajistit).

Zaměstnanci s výjimkou zaměstnanců externích fakult (Ekonomická fakulta, Fakulta stavební, Fakulta bezpečnostního inženýrství), na kterých bude probíhat výhradně samotestování, jsou povinni se k testování přihlásit, a to prostřednictvím rezervačního systému. Rezervační systém bude dostupný na stránkách https://reservatic.com/cs. Bez přihlášení nebude možné testování podstoupit.

Rezervační systém bude spuštěn 12. 3. 2021. Po jeho spuštění obdrží registrovaní zaměstnanci e-mailem informaci o tom, že jim byl v rezervačním systému vytvořen účet. Registrovaným zaměstnancem se rozumí ten zaměstnanec, který byl nahlášen příslušným pracovištěm v rámci sběru dat ve dnech 8. a 9. 3. 2021. Pokud zaměstnanec takový e-mail během dne 12. 3. 2021 neobdrží a zároveň se na něj vztahuje od 17. 3. 2021 povinnost prokázat se při vstupu na pracoviště negativním testem, a chce tento test absolvovat u zaměstnavatele, musí se neprodleně obrátit na svého nadřízeného zaměstnance, případně na Personální útvar.

Zaměstnanci byli do systému Reservatic vloženi univerzitou vč. údajů, které je možné si sám zrevidovat v rámci svého profilu nebo systém zcela opustit. Pokud zaměstnanec podstoupí test jinde, na vrátnici se při vstupu prokáže potvrzením od externího dodavatele a informaci o provedeném testu a jeho výsledku předá svému nadřízenému, tak aby jej mohl evidovat.

Rezervační systém není v tuto chvíli určen pro zaměstnance externích fakult.

Informaci o vytvoření účtu v rezervačním systému obdrží rovněž zaměstnanci, kteří COVID-19 prodělali, toto onemocnění mají laboratorně potvrzené a uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, a to pro potřeby absolvování testu po uplynutí 90-ti denní lhůty.

Všechny termíny pro testování budou uvedeny v rezervačním systému.

Zaměstnanci externích fakult uvedených se k testování prostřednictvím rezervačního systému nepřihlašují, pouze dbají pokynů nadřízeného zaměstnance.

Zaměstnanec je povinen mít při testování u sebe občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny a průkaz zaměstnance, pokud mu byl vydán.

Hromadné samotestování

Hromadné samotestování bude probíhat na externích fakultách, které nesídlí v porubském kampusu, tzn. na Ekonomické fakultě, Fakultě stavební a Fakultě bezpečnostního inženýrství. Všichni zaměstnanci dané fakulty jsou povinni se k samotestování dle pokynů svých nadřízených dostavit a podstoupit jej. Pravidelně se pak bude tímto způsobem testovat na výše uvedených fakultách vždy v pondělí a v úterý v době od 8.00 hod. do 13.20 hod.

Hromadné samotestování bude organizováno také v porubském kampusu a bude probíhat ve Sportovní hale (v mapce SH, ne VSH u Menzy), a to v případě, že mobilní testovací laboratoř nebude schopna z kapacitních důvodů zajistit testování našich zaměstnanců v námi požadovaném rozsahu. K testování v porubském kampusu se zaměstnanec musí registrovat.

Test si bude provádět zaměstnanec sám podle pokynů osoby pověřené dohledem nad samotestováním.

Doporučení při samotestování antigenním testem ze slin: 1 hodinu před odběrem vzorku, prosím, nejezte, nepijte a nekuřte.

Každý zaměstnanec provádějící samotestování je povinen se řídit pokynem pověřené osoby, případně každé další osoby podílející se na zajištění správného a hladkého průběhu testování.

Bude-li mít zaměstnanec pozitivní antigenní test, bude poučen pověřenou osobou, jak má dále postupovat.

Mobilní testovací laboratoř

Testování, které bude realizováno prostřednictvím mobilní testovací laboratoře, bude probíhat v prostoru Sportovní haly (v mapce SH, ne VSH u Menzy) v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. K testování se zaměstnanec musí registrovat.

Bude-li mít zaměstnanec pozitivní antigenní test, bude mu ihned proveden konfirmační PCR test a bude poučen členem mobilní laboratoře nebo pověřenou osobou ze strany VŠB-TUO, jak má dále postupovat.

Návod pro práci s rezervačním systémem Reservatic:

 1. Pokud jste již v systému Reservatic evidování, pokračujete na bod 2. tohoto návodu.
  • Pokud ne, provedete registraci do systému na svůj pracovní e-mail.
  • Na něj Vám dojde potvrzení, že rezervace proběhla.
 2. Po úspěšné registraci do systému se na úvodní stránce objeví kolonka: Vložit firmu/úkon, do které vypíšete toto: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – areál Poruba.
  • Rezervace je nyní jen pro zaměstnance z porubského kampusu, zaměstnanci Ekonomické fakulty, Fakulty stavební a Fakulty bezpečnostního inženýrství se testují na svých budovách. O možnosti i jejich testování v porubském kampusu se jedná.
 3. Nyní jste na stránce rezervací pro VŠB-TUO, zvolíte si tedy Úkon: Interní testování zaměstnanců.
  • Poté vybraný měsíc, den, čas testování.
  • Po potvrzení Vaší volby Vám přijde na Váš e-mail potvrzení.
  • Vy tedy máte jistotu, že rezervace termínu proběhla správně a zároveň obsluha testovacího centra dostane informaci, že se v danou dobu dostavíte.
 4. V rámci potvrzení v e-mailu je také odkaz na možné zrušení termínu.
  • To je možné nejpozději 24 hod., před platným termínem.

Doba platnosti testu

V případě, že osoba vstupuje např. v pondělí 22. 3. 2021 na pracoviště a test absolvovala 15. 3., znamená to, že v posledních 7 dnech (15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.) podstoupila test, a tudíž splňuje podmínku stanovenou mimořádným opatřením. Zároveň by měla v tento den absolvovat další test, pokud nesplní některou z dalších podmínek pro umožnění vstupu. Ačkoli se v mimořádném opatření nemluví o čase, je doporučeno, aby se zaměstnanec nechal co nejdříve v tento poslední den otestovat, případně se nechal otestovat dříve.  Samozřejmě je nutné toto dodržení sedmidenního termínu dopředu naplánovat a na test se včas objednat.

Ochrana dýchacích cest

V souvislosti s epidemiologickou situací zakazuje dnem 8. 6. 2021 Ministerstvo zdravotnictví na základě tohoto opatření pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), ve všech vnitřních prostorách univerzity a dále „v motorových vozidlech za účelem služební cesty“.

Výjimkou jsou studenti při vzdělávání, zkoušený a zkoušející při zkoušce (pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry) a osoby v době výkonu práce na pracovišti, vykonávají-li tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, se kterým sdílejí místo pro výkon práce, pokud nestanoví zaměstnavatel na základě přijatých a prováděných patření k prevenci rizik jinak. Výjimku mají také osoby v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, sedí-li v době konzumace u stolu.

Vzhledem k povinnosti zaměstnavatele vybavit své zaměstnance (s výjimkou zaměstnanců, kteří pracují na dálku a dále těch, kteří nepřicházejí v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce do fyzického styku s jinými osobami) ochrannými prostředky dýchacími cestami, je možné tyto prostředky nafasovat ve skladě VŠB-TUO, přičemž skladové zásoby budou průběžně doplňovány.

Můj den v době epidemie – návod na správné chování v době epidemie od KHS MSK

Informace k výkonu práce, zasedání orgánů VŠ

Prezenční zasedání akademických senátů, vědeckých rad a dalších orgánů fakult a VŠB-TUO zřízených na základě zákona č. 111/1998 Sb. je možno konat za splnění podmínek uvedených v opatření. Konkrétně, účastní-li se na jednom místě více než 10 osob:

 • jsou osoby usazeny tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo (s výjimkou osob ze společné domácnosti);
 • každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (RT-PCR test), ne starší než 7 dnů, nebo potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (POC test), ne starší než 72 hodin,

nebo

 • osoba předloží národní certifikát o provedení očkování o tom, že byla očkována proti onemocnění COVID-19; podmínkou však je, že
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dnů, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  2. od aplikace první dávky dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

nebo

 • osoba prodělala onemocnění COVID-19, od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dnů, a toto prokáže, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na určení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 určený pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců test na stanovení přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, a to nejdéle před 72 hodinami s negativním výsledkem a tuto skutečnost doloží potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

Splnění a dodržování podmínek opatření zajistí předseda příslušného orgánu.

Orientační počet osob, které nahlásily pozitivní výsledek na test COVID-19 v týdnu od do naleznete na samostatné stránce po přihlášení

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

Provoz budov a stravovacích zařízení

Provoz vrátnic od 1. 4. 2021

Recepce Den v týdnu Provoz
Rektorát nonstop 24/7
EKF „A“ nonstop 24/7
FBI nonstop 24/7
FAST PVP nonstop 24/7
KP pracovní dny 7:00 - 15:15
N pracovní dny 6:00 - 22:00
CPIT TL1 pracovní dny 6:00 - 18:00
UK pracovní dny 5:00 - 21:30
GP pracovní dny 7:00 - 15:15
Archiv Hladnov pracovní dny 6:00 - 14:15
T pracovní dny 6:00 - 14:15
SH pracovní dny 6:00 - 14:15
EKF „E“ pracovní dny 6:00 - 18:00
UA pracovní dny uzavřeno
L pracovní dny 7:00 - 16:00
FAST „B“ pracovní dny uzavřeno
FEI pracovní dny 7:00 - 19:00
sobota 7:30 - 15:00
IET pracovní dny 6:00 - 18:00
„C“ kruhovka pracovní dny 5:45 - 15:00

Čestné prohlášení pro vstup osob do budov, které nejsou v zaměstnaneckém poměru s univerzitou

Čestné prohlášení ke vstupu na univerzitu při konání akcí

Od středy 3. 3. 2021 dojde k uzavření bufetů Univerzitní auly a na budově C (kruhovka), od pondělí 8. 3. 2021 dojde k omezení nabídky menzy, co do počtu jídel na výběr. V menze se nebudou moci stravovat žádné osoby, kromě zaměstnanců a studentů, ukončuje se tedy stravování pro důchodce a cizí strávníky. V menze je nutné dodržet odstupy, zvláště mezi zaměstnanci z jiných oddělení. U stolu mohou sedět maximálně 4 osoby, jakákoliv manipulace se židlemi a stoly je zakázaná. Pro výdejny fakult FBI a FAST platí stejný režim jako pro menzu.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí a provozů jsou uvedeny v daném opatření Vlády ČR.

Vycestování a dojezd ze zahraničí

Veškeré informace o pobytu v zahraničí najdete na covid.gov.cz/situace/zahranici