Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimořádná opatření s ohledem na šíření koronavirovou epidemii COVID-19

Informace pro studenty:

Od 11. 3. 2020 se ruší osobní účast všech studentů na výuce do odvolání, o nahrazení výuky a dalším postupu budete informováni prostřednictvím e-mailu.

Zákaz osobní přítomnosti studentů v prostorách vysoké školy zahrnuje jak výuku (prováděnou např. formou přednášek, seminářů nebo konzultací), tak konání zkoušek.

Informace pro studenty k průběhu semestru během epidemie koronaviru (informace aktuální k 31. 3. 2020)

Informace pro studenty k možnostem on-line výuky

Informace pro studenty ubytované na kolejích VŠB-TUO

Pro zaměstnance:

Rektor ukládá, aby v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření bylo v rámci VŠB-TUO využito v co nejvyšší možné míře práce na dálku, pokud ji mohou zaměstnanci provádět v místě bydliště, a to od 17. 3. 2020 do 31. 3. 2020 včetně. Toto nařízení rektora trvá až do 30. 4. 2020.

Od 11. 3. 2020 se ruší osobní účast všech studentů na výuce do odvolání.

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

V souvislosti s opatřením vlády se s okamžitou platností ruší veškeré akce nad 30 osob pořádané v areálu VŠB-TUO, příp. pořádané VŠB-TUO.

Pro všechny:

Rektor zakazuje od 13. 3. 2020 vstup pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí do  prostor všech areálů VŠB-TUO, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky.

V době od 17. 3. – 30. 4. 2020 platí také tato omezení:

 • provoz na sekretariátu rektora bude fungovat, a to v pondělí a ve čtvrtek od 8.00 hod. do 12.00 hod.,
 • provoz sekretariátu kvestora bude fungovat rovněž v pondělí a čtvrtek od 8:00 hod.
  do 12:00 hod.,
 • provoz podatelny bude od 8.00 hod. do 12.00 hod., Po – Pá,
 • budou uzavřeny budovy, bude pouze fungovat vrátnice s nepřetržitým provozem (budova A, EKF, FAST, FBI),
 • bufety a jiné stravovací zařízení s výjimkou menzy budou uzavřeny, menza bude otevřena v omezeném provozu, s okamžitou platností nebude možné platit hotově,
 • koleje budou fungovat rovněž v omezeném provozu,
 • bude uzavřena pokladna,
 • bude uzavřena univerzitní mateřská škola,
 • kolaudace stavebních akcí v tomto týdnu se ruší,
 • u Personálního útvaru a útvaru Ekonomika a finance bude denně od 8:00 do 13:00 fungovat jedna kancelář – informace o rozpisu bude uveden na dveřích kanceláří,
 • Kartové centrum bude otevřeno každé pondělí do 10.00 hod. do 12.00 hod. (platí od 6. 4.).

PŘÍKAZ REKTORA v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19

I. Úvodní ustanovení

Tento příkaz je vydáván v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a v souladu s žádostí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 6. 3. 2020, doručené dne 9. 3. 2020,
o součinnost při snižování rizika šíření koronaviru COVID-19 v České republice a z důvodu preventivního postupu ke zpomalení jeho šíření a preventivní ochrany všech občanů.

Níže uvedená opatření jsou účinná až do odvolání rektorem.

II. Zaměstnanci VŠB-TUO

 1. Rektor tímto příkazem nařizuje všem vedoucím zaměstnancům oprávněným schvalovat pracovní cesty zrušit svým podřízeným zaměstnancům VŠB-TUO všechny již schválené pracovní cesty do zahraničí. Současně zakazuje všem těmto vedoucím zaměstnancům schvalovat svým podřízeným zaměstnancům pracovní cesty do zahraničí.
 2. Rektor dále důrazně doporučuje zaměstnancům VŠB-TUO, aby odložili své soukromé cesty do rizikových oblastí. Zaměstnanci VŠB-TUO jsou současně povinni záměr uskutečnit cestu do rizikové oblasti neprodleně oznámit svému přímému nadřízenému zaměstnanci.
 3. V případě uskutečnění soukromé cesty zaměstnance do rizikových oblastí, je zaměstnanec povinen po návratu z těchto zemí omezit kontakt s VŠB-TUO pouze na telefonický nebo písemný. Umožňuje-li to charakter jeho práce, nařídí jeho přímý nadřízený zaměstnanec tomuto zaměstnanci po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí práci z domova. Není-li toto možné, bude nepřítomnost zaměstnance na pracovišti řešena jako překážka na straně zaměstnavatele v délce trvání 14 dnů od jeho návratu z výše uvedených zemí.

III. Externí zaměstnanci VŠB-TUO

 1. Při spolupráci s externími zaměstnanci VŠB-TUO je příslušný zaměstnanec VŠB-TUO, který kontakt s externím pracovníkem zajišťuje, povinen zjišťovat, zda externí pracovník uskutečnil v posledních 14 dnech cestu do rizikových oblastí. V takovém případě bude možné realizovat kontakt s VŠB-TUO pouze telefonicky nebo písemně, a to po dobu 14 dnů od návratu externího zaměstnance z výše uvedených zemí.

IV. Osoby přijíždějící z rizikových oblastí

 1. Rektor tímto pozastavuje příjezdy veškerých výše neuvedených osob spolupracujících s VŠB-TUO (účastníků konferencí, odborných akcí atd.) přijíždějících z rizikových oblastí a těch, kteří se v rizikových oblastech v posledních 14 dnech zdržovali.

V. Studenti VŠB-TUO

 1. Rektor tímto pozastavuje plánování příjezdů studentů, kteří pocházejí z rizikových oblastí.
 2. Rektor dále důrazně doporučuje studentům VŠB-TUO, aby odložili své studijní a soukromé cesty do rizikových oblastí. Studenti VŠB-TUO jsou současně povinni záměr uskutečnit cestu do rizikové oblasti neprodleně oznámit příslušnému studijnímu oddělení, zahraniční studenti pak Oddělení mezinárodních vztahů. Současně jsou studenti VŠB-TUO povinni oznámit příslušnému studijnímu oddělení nebo Oddělení mezinárodních vztahů svůj návrat z rizikových oblastí v období posledních 14 dnech.
 3. V případě uskutečnění soukromé cesty studenta VŠB-TUO do rizikových oblastí je student VŠB-TUO povinen po návratu na dobu 14 dnů omezit kontakt s VŠB-TUO pouze na telefonický nebo písemný.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud osoby uvedené výše přicestovaly do České republiky z rizikových oblastí a mají v inkubační době (tzn. do 14 dnů od příjezdu z rizikové oblasti) horečnaté onemocnění s postižením dýchacích cest, je třeba vyloučit podezření z nákazy. Tyto osoby jsou povinny co možná nejvíce omezit kontakt s okolím, kontaktovat neprodleně Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje, nonstop koronavirus linku 112. V případě návratu z Itálie pak, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 3. 2020, čj. MZDR 503/2020-10/PRO, kontaktovat svého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakéhokoliv poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství.
 2. Na InNETu VŠB-TUO jsou k dispozici odkazy, na kterých je možno nalézt aktuální informace v souvislosti s šířením koronaviru. Současně lze využít k dotazům speciálně zřízený e-mail emergency@vsb.cz.
 3. Všechny součásti VŠB-TUO jsou povinny neprodleně zajistit informování zaměstnanců a studentů o obsahu tohoto příkazu.
 4. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit prokazatelné seznámení svých podřízených s tímto příkazem rektora.
 5. Nedodržování tohoto příkazu rektora může být v některých bodech posuzováno jako trestný čin případně přestupek.
 6. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 10. 3. 2020.

Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí a vykazují příznaky onemocnění, aby kontaktovali svého lékaře (v první fázi nejlépe telefonicky) a poradili se o dalším postupu a dále, aby se občané, kteří se rozhodnou vycestovat registrovali v systému DROZD (Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí) https://drozd.mzv.cz/. Jedná se o systém MVCR a usnadňuje komunikaci.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, je občanům k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin. 

MŠMT doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. 

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

Odkazy na důležité weby:

Dokumenty:

Kontakt

Pro případné dotazy v souvislosti s koronavirem byl zřízen speciální e-mail emergency@vsb.cz.