Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimořádná opatření s ohledem na šíření koronavirovou epidemii COVID-19

Informace pro studenty:

Vzhledem k dříve vydaným mimořádným opatřením ministerstva a nařízením vlády bylo již rozhodnuto, že výuka na VŠB-TUO do konce akademického roku 2019/2020 bude zajištěna distanční formou, a proto rektor stanovil, že osobní přítomnost studentů VŠB-TUO se povoluje pouze studentům v závěrečném ročníku studia, a to za těchto podmínek:

 • konzultaci nebo zkoušení je možno realizovat za přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině (včetně studentů a osoby, která poskytuje konzultaci nebo zkouší),
 • laboratorní, experimentální nebo umělecká práce, zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu je možno realizovat za přítomnosti nejvýše 15 osob,
 • klinické a praktické výuce a praxi.

Vstup do prostor VŠB-TUO pro studenty ostatních ročníků je možné realizovat pouze pro jejich individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury, a dále jen v nezbytně nutných případech a za podmínek uvedených v odst. 3. O vstupu takového studenta do prostor VŠB-TUO v nezbytně nutných případech rozhodne děkan fakulty a podá rektorovi VŠB-TUO o tomto informaci, včetně zdůvodnění jeho rozhodnutí.

Informace pro studenty k průběhu semestru během epidemie koronaviru (informace aktuální k 11. 5. 2020)

Schválený seznam předmětů, u kterých je povoleno ukončení předmětů kontaktně na místě

Informace pro studenty k možnostem on-line výuky

Informace k provozu Ústřední knihovny VŠB-TUO

Informace pro studenty ubytované na kolejích VŠB-TUO

Pro zaměstnance:

Příkaz rektora k rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento příkaz je vydáván v návaznosti na rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (dále jen „KHS“), čj. KHSMS 24160/2020/OV/HP ze dne 18. 5. 2020, doručenému Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (dále jen „VŠB-TUO“) dne 18. 5. 2020. Rozhodnutí bylo vydáno z důvodu zamezení šíření epidemie a zamezení šíření infekčního onemocnění COVID-19 (dále jen „COVID-19“) a nařizuje VŠB-TUO s okamžitou platností plnit na všech jejich provozech a pracovištích mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí vzniku epidemie stanovená v tomto rozhodnutí.
 2. VŠB-TUO nesouhlasí s výše uvedeným rozhodnutím KHS a podá proti tomuto rozhodnutí KHS odvolání. Odvolání však nemá odkladný účinek, proto je nutné zavést níže uvedená opatření. Vedení univerzity vynakládá maximální úsilí ke zrušení výše uvedeného rozhodnutí KHS.
 3. Realizaci opatření uvedených v tomto příkaze jsou povinny průběžně kontrolovat osoby stojící v čele jednotlivých součástí VŠB-TUO.

II. Opatření k zamezení šíření COVID-19 dle rozhodnutí KHS

Rektor nařizuje:

 1. Zajistit po každé směně dezinfekci ploch a povrchů ve všech sanitárních zařízeních (koupelny, šatny, záchody), dále ploch a povrchů ve stravovacích zařízeních, na chodbách, schodištích, ve výtazích, případně dalších společných prostor za použití virucidního dezinfekčního prostředku.
  Splnění opatření zajistí: odd. Správa a provoz a Ubytovací služby a stravovací služby (dále jen „USSS“).
 2. Provádět průběžnou dezinfekci úchopových míst jako jsou kliky, madla a vypínače.
  Splnění opatření zajistí: odd. Správa a provoz a USSS.
 3. Zajistit používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) jako jsou rukavice a ochrana dýchacích cest, pro všechny osoby vykonávající činnosti pro VŠB-TUO (dále jen „osoby“) na všech provozech a pracovištích.
  Splnění opatření zajistí: jednotliví vedoucí pracovišť.
 4. Zajistit alkoholový dezinfekční přípravek na ruce pro všechny osoby.
  Splnění opatření zajistí: jednotliví vedoucí pracovišť.
 5. Zajistit k utírání rukou jednorázové papírové ručníky.
  Splnění opatření zajistí: jednotliví vedoucí pracovišť.
 6. Zajistit vstupní filtr u každého, kdo vstoupí do budov VŠB-TUO, a to zjištěním aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky COVID-19 a měřením tělesné teploty.
  Splnění opatření zajistí:
  • u budov, které mají vrátnici obsazenou obsluhou -  útvar BOZP,
  • u budov, které nemají vrátnici -  jednotliví vedoucí pracovníci.
  Bude-li u osoby vstupující do budovy naměřena teplota vyšší než 37,5°C, bude po pěti minutách provedeno kontrolní měření. Bude-li i podruhé této osobě naměřena teplota vyšší než 37,5°C, případně pokud bude u vstupující osoby jiné podezření na onemocnění COVID-19, nebude taková osoba do budovy vpuštěna. Je-li touto osobou zaměstnanec, musí tento obratem o této skutečnosti informovat svého nadřízeného zaměstnance.
 7. Seznámit všechny osoby pohybující se na všech provozech a pracovištích VŠB-TUO s nařízenými protiepidemickými opatřeními a zajistit jejich dodržování.
  Splnění opatření zajistí: jednotliví vedoucí zaměstnanci.
 8. Hlásit ihned každou osobu s podezřením na onemocnění COVID-19 vedoucímu bezpečnostního úvaru, Ing. Jiřímu Šimíčkovi, nebo řediteli USSS Tomáši Otipkovi, jedná-li se o osobu ubytovanou v ubytovacím zařízení provozovaného USSS nebo osobu působící na USSS.
 9. Zajistit při přepravě osob prostřednictvím dopravních prostředků ve vlastnictví VŠB-TUO dezinfekci dopravního prostředku dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem, a to před každým nástupem osob do dopravního prostředku.
  Splnění opatření zajistí:
  • v případě dopravních prostředků Střediska dopravy – vedoucí tohoto střediska,
  • v případě dopravních prostředků užívaných jednotlivými pracovišti VŠB-TUO – příslušný vedoucí zaměstnanec pracoviště.

III. Závěrečná ustanovení

 1. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit prokazatelné seznámení svých podřízených s tímto příkazem rektora.
 2. Nedodržování tohoto příkazu rektora může být v některých bodech posuzováno jako přestupek.
 3. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

Pro všechny:

Rektor zakazuje od 13. 3. 2020 vstup pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí do  prostor všech areálů VŠB-TUO, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky.

Další provozní omezení rektorátních pracovišť do odvolání:

 • provoz na sekretariátu rektora bude do odvolání každý pracovní den od 8.00 do 14.00 hod.,
 • provoz sekretariátu kvestora pondělí až čtvrtek od 8.00 hod. do 13.30 hod.,
 • provoz podatelny každý pracovní den od 8.00 do 14.00,
 • provoz bufetů
 • koleje budou fungovat rovněž v omezeném provozu,
 • pokladna bude otevřena denně od 9:00 hod do 13:30 hod.,
 • provoz stavebních úřadů je obnoven, závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudační řízení) jsou postupně vypisovány v nových termínech,
 • u Personálního útvaru a útvaru Ekonomika a finance fungují všechny kanceláře každý pracovní den od 8.00 do 13.30,
 • Kartové centrum bude otevřeno každé pondělí do 10.00 hod. do 12.00 hod. (platí od 6. 4.).

Provoz vrátnic

Recepce Den v týdnu Provoz Poznámky
Rektorát nonstop 24/7
EKF „A“ nonstop 24/7
FBI nonstop 24/7
FAST PVP nonstop 24/7
KP pracovní dny 7:00 - 15:15
N pracovní dny 6:00 - 22:00
CPIT TL1 pracovní dny 6:00 - 18:00
NK pracovní dny 7:00 - 15:00
GP pracovní dny 7:00 - 15:15
KTVS SH čtvrtek 8:00 - 13:00
EKF „E“ pondělí a čtvrtek 8:00 - 16:00
Aula pracovní dny 6:30 - 14:45 od 15. 5.
HARD pracovní dny 7:00 - 16:00 od 18. 5.
FEI pracovní dny 7:00 - 19:00
IET pracovní dny 6:00 - 18:00
„C“ kruhovka pracovní dny 5:45 - 15:00
průchod k Menze pracovní dny od 10:30 po dobu výdeje obědů

Čestná prohlášení ke vstupu na univerzitu

Zaměstnanci Čestné prohlášení odevzdávají svému nadřízenému jen po prvním vstupu na univerzitu.

PŘÍKAZ REKTORA v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19

I. Úvodní ustanovení

Tento příkaz je vydáván v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a v souladu s žádostí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 6. 3. 2020, doručené dne 9. 3. 2020,
o součinnost při snižování rizika šíření koronaviru COVID-19 v České republice a z důvodu preventivního postupu ke zpomalení jeho šíření a preventivní ochrany všech občanů.

Níže uvedená opatření jsou účinná až do odvolání rektorem.

II. Zaměstnanci VŠB-TUO

 1. Rektor tímto příkazem nařizuje všem vedoucím zaměstnancům oprávněným schvalovat pracovní cesty zrušit svým podřízeným zaměstnancům VŠB-TUO všechny již schválené pracovní cesty do zahraničí. Současně zakazuje všem těmto vedoucím zaměstnancům schvalovat svým podřízeným zaměstnancům pracovní cesty do zahraničí.
 2. Rektor dále důrazně doporučuje zaměstnancům VŠB-TUO, aby odložili své soukromé cesty do rizikových oblastí. Zaměstnanci VŠB-TUO jsou současně povinni záměr uskutečnit cestu do rizikové oblasti neprodleně oznámit svému přímému nadřízenému zaměstnanci.
 3. V případě uskutečnění soukromé cesty zaměstnance do rizikových oblastí, je zaměstnanec povinen po návratu z těchto zemí omezit kontakt s VŠB-TUO pouze na telefonický nebo písemný. Umožňuje-li to charakter jeho práce, nařídí jeho přímý nadřízený zaměstnanec tomuto zaměstnanci po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí práci z domova. Není-li toto možné, bude nepřítomnost zaměstnance na pracovišti řešena jako překážka na straně zaměstnavatele v délce trvání 14 dnů od jeho návratu z výše uvedených zemí.

III. Externí zaměstnanci VŠB-TUO

 1. Při spolupráci s externími zaměstnanci VŠB-TUO je příslušný zaměstnanec VŠB-TUO, který kontakt s externím pracovníkem zajišťuje, povinen zjišťovat, zda externí pracovník uskutečnil v posledních 14 dnech cestu do rizikových oblastí. V takovém případě bude možné realizovat kontakt s VŠB-TUO pouze telefonicky nebo písemně, a to po dobu 14 dnů od návratu externího zaměstnance z výše uvedených zemí.

IV. Osoby přijíždějící z rizikových oblastí

 1. Rektor tímto pozastavuje příjezdy veškerých výše neuvedených osob spolupracujících s VŠB-TUO (účastníků konferencí, odborných akcí atd.) přijíždějících z rizikových oblastí a těch, kteří se v rizikových oblastech v posledních 14 dnech zdržovali.

V. Studenti VŠB-TUO

 1. Rektor tímto pozastavuje plánování příjezdů studentů, kteří pocházejí z rizikových oblastí.
 2. Rektor dále důrazně doporučuje studentům VŠB-TUO, aby odložili své studijní a soukromé cesty do rizikových oblastí. Studenti VŠB-TUO jsou současně povinni záměr uskutečnit cestu do rizikové oblasti neprodleně oznámit příslušnému studijnímu oddělení, zahraniční studenti pak Oddělení mezinárodních vztahů. Současně jsou studenti VŠB-TUO povinni oznámit příslušnému studijnímu oddělení nebo Oddělení mezinárodních vztahů svůj návrat z rizikových oblastí v období posledních 14 dnech.
 3. V případě uskutečnění soukromé cesty studenta VŠB-TUO do rizikových oblastí je student VŠB-TUO povinen po návratu na dobu 14 dnů omezit kontakt s VŠB-TUO pouze na telefonický nebo písemný.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud osoby uvedené výše přicestovaly do České republiky z rizikových oblastí a mají v inkubační době (tzn. do 14 dnů od příjezdu z rizikové oblasti) horečnaté onemocnění s postižením dýchacích cest, je třeba vyloučit podezření z nákazy. Tyto osoby jsou povinny co možná nejvíce omezit kontakt s okolím, kontaktovat neprodleně Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje, nonstop koronavirus linku 112. V případě návratu z Itálie pak, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 3. 2020, čj. MZDR 503/2020-10/PRO, kontaktovat svého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakéhokoliv poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství.
 2. Na InNETu VŠB-TUO jsou k dispozici odkazy, na kterých je možno nalézt aktuální informace v souvislosti s šířením koronaviru. Současně lze využít k dotazům speciálně zřízený e-mail emergency@vsb.cz.
 3. Všechny součásti VŠB-TUO jsou povinny neprodleně zajistit informování zaměstnanců a studentů o obsahu tohoto příkazu.
 4. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit prokazatelné seznámení svých podřízených s tímto příkazem rektora.
 5. Nedodržování tohoto příkazu rektora může být v některých bodech posuzováno jako trestný čin případně přestupek.
 6. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 10. 3. 2020.

Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí a vykazují příznaky onemocnění, aby kontaktovali svého lékaře (v první fázi nejlépe telefonicky) a poradili se o dalším postupu a dále, aby se občané, kteří se rozhodnou vycestovat registrovali v systému DROZD (Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí) https://drozd.mzv.cz/. Jedná se o systém MVCR a usnadňuje komunikaci.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, je občanům k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin. 

MŠMT doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. 

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

Odkazy na důležité weby:

Dokumenty:

Kontakt

Pro případné dotazy v souvislosti s koronavirem byl zřízen speciální e-mail emergency@vsb.cz.