Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontakt

Pro případné dotazy v souvislosti s koronavirem byl zřízen speciální e-mail emergency@vsb.cz.

Informace ke studiu

Na základě rozhodnutí Vlády ČR, je vydán tento příkaz rektora platný od 8. 4. 2021.

Dle opatření Vlády ČR se omezuje provoz vysokých škol tak, že se

 1. zakazuje při studiu na vysoké škole osobní přítomnost studentů na výuce. Studenti se mohou účastnit zkoušky, pokud je v jeden čas přítomno maximálně 10 osob (včetně zkoušejícího). Zákaz osobní přítomnosti se vztahuje také na účastníky kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na
  1. účast na přijímacích zkouškách na vysoké škole za účasti nejvýše 20 osob;
  2. účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník);
 2. zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu a) tohoto příkazu;
 3. zakazuje sportovní činnost jako součást vzdělávání s výjimkou studijních programů, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí akreditovaného studijního programu.

Pokud jste studentem VŠB-TUO a máte pozitivní test na COVID-19 nebo Vám byla nařízena karanténa, vyplňte tyto údaje v systému.

Přejít na hlášení COVID-19

Čestné prohlášení pro vstup na univerzitu pro studenty

Pravidla pro ubytování v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19)

Informace pro studenty k možnostem on-line výuky

Očkování

Očkování organizuje Vláda ČR prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR a zatím se pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci univerzit nedostali do prioritnější skupiny obyvatel. Ta se zatím týká jen zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ a speciálních škol. Aktuální informace můžete sledovat zde: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Česká konference rektorů, jejíž členem je i náš rektor prof. Snášel, intenzivně jedná s ministrem školství, aby i univerzity byly také přidány do skupiny s ostatními školami a zaměstnanci byli očkováni prioritně.

Testování zaměstnanců univerzity

Na základě příkazu rektora ze dne 7. 3. 2021 je povolen od 17. 3. 2021 vstup na pracoviště osobně pouze zaměstnanci, který:

 • podstoupil v posledních sedmi dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS CoV-2, nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,
 • nebo podstoupil preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 provedený v prostorách VŠB-TUO (dle sdělení rektora),

a výsledek testu je negativní.

 1. Testování je povinen na výzvu zaměstnavatele podstoupit každý zaměstnanec, s výjimkou zaměstnance, který
  1. COVID-19 prodělal, toto onemocnění má laboratorně potvrzené a uplynula u něj doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, a toto prokáže,
  2. nebo má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, a zaměstnanec nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a toto prokáže.
 2. Testování ani prokázání prodělání nemoci či podstoupení očkování není povinen podstoupit, resp. dokládat, zaměstnanec, který po celou dobu účinnosti opatření vykonává práci na dálku, tedy v tomto období nevstoupí na pracoviště a do prostor VŠB-TUO.

Prokázání zaměstnavateli o podstoupení testu, prodělání nemoci nebo podstoupení očkování

 1. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb v listinné podobě nebo elektronickou formou (např. mail, SMS, apod.):
  • podstoupení RT-PCR testu nebo POC antigenního testu (s jakýmkoliv výsledkem),
  • prodělání COVID-19, pokud od něj uplynula doba izolace, od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
 2. Pokud COVID-19 zaměstnanec prodělal, uplynula u něj doba izolace, od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, ale není již schopen tuto skutečnost doložit potvrzením dle odst. 1 souvisejícího příkazu rektora, je povinen se podrobit testování prováděného zaměstnavatelem v prostorách VŠB-TUO.
 3. Pokud byl zaměstnanec již očkován proti onemocnění COVID-19 , a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, a zaměstnanec nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, je povinen předložit zaměstnavateli certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.
 4. Výše uvedená potvrzení, certifikát či SMS je zaměstnanec povinen předložit osobě určené vedoucím pracoviště zaměstnance k zaevidování.
 5. Vedoucí zaměstnanci oprávnění měnit pracovní poměry v souladu se směrnicí rektora č. TUO_SME_03_001 jsou povinni v rámci řízeného pracoviště určit osobu, která bude v daný den provádět evidenci potvrzení, certifikátu či elektronickou formu (mail, SMS apod.) s uvedením data, kdy k události došlo (test, izolace, nemoc COVID-19, očkování) a za pravdivost údajů v této evidenci bude zodpovídat.

Postup zaměstnance v případě pozitivního testu

V případě, kdy bude mít zaměstnanec výsledek testu na zjištění přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 pozitivní, je povinen bezodkladně o této skutečnosti uvědomit svého přímého nadřízeného, pokud je na pracovišti, tak ho okamžitě opustit, vrátit se do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého lékaře, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě).

Práce na dohodu a bezdůvodné odmítnutí testu

Testování se týká všech zaměstnanců (tzn. i těch, kteří mají s VŠB-TUO uzavřenu dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti).

Pokud zaměstnanec odmítne bezdůvodně podstoupit test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, případně konfirmační PCR test, nebude na pracoviště, resp. do všech vnitřních prostor VŠB-TUO, po 17. 3. 2021 vpuštěn.

Způsob testování, přihlašování k testování

Testování bude probíhat:

 1. hromadným samotestováním za dozoru určených osob,
 2. prostřednictvím mobilní testovací laboratoře.

Při antigenním testování budou primárně používány testy, které jsou šetrné k nosní sliznici a jsou zcela bezbolestné (testy z nosu nebo případně ze slin, bude-li možno je zajistit).

Zaměstnanci s výjimkou zaměstnanců externích fakult (Ekonomická fakulta, Fakulta stavební, Fakulta bezpečnostního inženýrství), na kterých bude probíhat výhradně samotestování, jsou povinni se k testování přihlásit, a to prostřednictvím rezervačního systému. Rezervační systém bude dostupný na stránkách https://reservatic.com/cs. Bez přihlášení nebude možné testování podstoupit.

Rezervační systém bude spuštěn 12. 3. 2021. Po jeho spuštění obdrží registrovaní zaměstnanci e-mailem informaci o tom, že jim byl v rezervačním systému vytvořen účet. Registrovaným zaměstnancem se rozumí ten zaměstnanec, který byl nahlášen příslušným pracovištěm v rámci sběru dat ve dnech 8. a 9. 3. 2021. Pokud zaměstnanec takový e-mail během dne 12. 3. 2021 neobdrží a zároveň se na něj vztahuje od 17. 3. 2021 povinnost prokázat se při vstupu na pracoviště negativním testem, a chce tento test absolvovat u zaměstnavatele, musí se neprodleně obrátit na svého nadřízeného zaměstnance, případně na Personální útvar.

Zaměstnanci byli do systému Reservatic vloženi univerzitou vč. údajů, které je možné si sám zrevidovat v rámci svého profilu nebo systém zcela opustit. Pokud zaměstnanec podstoupí test jinde, na vrátnici se při vstupu prokáže potvrzením od externího dodavatele a informaci o provedeném testu a jeho výsledku předá svému nadřízenému, tak aby jej mohl evidovat.

Rezervační systém není v tuto chvíli určen pro zaměstnance externích fakult.

Informaci o vytvoření účtu v rezervačním systému obdrží rovněž zaměstnanci, kteří COVID-19 prodělali, toto onemocnění mají laboratorně potvrzené a uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, a to pro potřeby absolvování testu po uplynutí 90-ti denní lhůty.

Všechny termíny pro testování budou uvedeny v rezervačním systému.

Zaměstnanci externích fakult uvedených se k testování prostřednictvím rezervačního systému nepřihlašují, pouze dbají pokynů nadřízeného zaměstnance.

Zaměstnanec je povinen mít při testování u sebe občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny a průkaz zaměstnance, pokud mu byl vydán.

Hromadné samotestování

Hromadné samotestování bude probíhat na externích fakultách, které nesídlí v porubském kampusu, tzn. na Ekonomické fakultě, Fakultě stavební a Fakultě bezpečnostního inženýrství. Všichni zaměstnanci dané fakulty jsou povinni se k samotestování dle pokynů svých nadřízených dostavit a podstoupit jej. Pravidelně se pak bude tímto způsobem testovat na výše uvedených fakultách vždy v pondělí a v úterý v době od 8.00 hod. do 13.20 hod.

Hromadné samotestování bude organizováno také v porubském kampusu a bude probíhat ve Sportovní hale (v mapce SH, ne VSH u Menzy), a to v případě, že mobilní testovací laboratoř nebude schopna z kapacitních důvodů zajistit testování našich zaměstnanců v námi požadovaném rozsahu. K testování v porubském kampusu se zaměstnanec musí registrovat.

Test si bude provádět zaměstnanec sám podle pokynů osoby pověřené dohledem nad samotestováním.

Doporučení při samotestování antigenním testem ze slin: 1 hodinu před odběrem vzorku, prosím, nejezte, nepijte a nekuřte.

Každý zaměstnanec provádějící samotestování je povinen se řídit pokynem pověřené osoby, případně každé další osoby podílející se na zajištění správného a hladkého průběhu testování.

Bude-li mít zaměstnanec pozitivní antigenní test, bude poučen pověřenou osobou, jak má dále postupovat.

den datum EKF FAST FBI
    samotestování samotestování samotestování
po 22. 3. 8:00 - 13:20 8:00 - 13:20 8:00 - 13:20
út 23. 3. 8:00 - 13:20 8:00 - 13:20 8:00 - 13:20
st 24. 3.      
čt 25. 3.      
26. 3.      
so 27. 3.      
ne 28. 3.      
po 29. 3. 8:00 - 13:20 8:00 - 13:20 8:00 - 13:20
út 30. 3. 8:00 - 13:20 8:00 - 13:20 8:00 - 13:20
st 31. 3.      
čt 1. 4.      
2. 4.      
so 3. 4.      
ne 4. 4.      
po 5. 4.      
út 6. 4. 8:00 - 13:20 8:00 - 13:20 8:00 - 13:20
st 7. 4.      
čt 8. 4.      
9. 4.      
so 10. 4.      
ne 11. 4.      

Mobilní testovací laboratoř

Testování, které bude realizováno prostřednictvím mobilní testovací laboratoře, bude probíhat v prostoru Sportovní haly (v mapce SH, ne VSH u Menzy) v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. K testování se zaměstnanec musí registrovat.

Bude-li mít zaměstnanec pozitivní antigenní test, bude mu ihned proveden konfirmační PCR test a bude poučen členem mobilní laboratoře nebo pověřenou osobou ze strany VŠB-TUO, jak má dále postupovat.

Návod pro práci s rezervačním systémem Reservatic:

 1. Pokud jste již v systému Reservatic evidování, pokračujete na bod 2. tohoto návodu.
  • Pokud ne, provedete registraci do systému na svůj pracovní e-mail.
  • Na něj Vám dojde potvrzení, že rezervace proběhla.
 2. Po úspěšné registraci do systému se na úvodní stránce objeví kolonka: Vložit firmu/úkon, do které vypíšete toto: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – areál Poruba.
  • Rezervace je nyní jen pro zaměstnance z porubského kampusu, zaměstnanci Ekonomické fakulty, Fakulty stavební a Fakulty bezpečnostního inženýrství se testují na svých budovách. O možnosti i jejich testování v porubském kampusu se jedná.
 3. Nyní jste na stránce rezervací pro VŠB-TUO, zvolíte si tedy Úkon: Interní testování zaměstnanců.
  • Poté vybraný měsíc, den, čas testování.
  • Po potvrzení Vaší volby Vám přijde na Váš e-mail potvrzení.
  • Vy tedy máte jistotu, že rezervace termínu proběhla správně a zároveň obsluha testovacího centra dostane informaci, že se v danou dobu dostavíte.
 4. V rámci potvrzení v e-mailu je také odkaz na možné zrušení termínu.
  • To je možné nejpozději 24 hod., před platným termínem.

Doba platnosti testu

V případě, že osoba vstupuje např. v pondělí 22. 3. 2021 na pracoviště a test absolvovala 15. 3., znamená to, že v posledních 7 dnech (15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.) podstoupila test, a tudíž splňuje podmínku stanovenou mimořádným opatřením. Zároveň by měla v tento den absolvovat další test, pokud nesplní některou z dalších podmínek pro umožnění vstupu. Ačkoli se v mimořádném opatření nemluví o čase, je doporučeno, aby se zaměstnanec nechal co nejdříve v tento poslední den otestovat, případně se nechal otestovat dříve.  Samozřejmě je nutné toto dodržení sedmidenního termínu dopředu naplánovat a na test se včas objednat.

Ochrana dýchacích cest

V souvislosti s epidemiologickou situací zakazuje dnem 1. 3. 2021 Ministerstvo zdravotnictví na základě tohoto opatření pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC ve všech vnitřních prostorách univerzity.

Ve vnitřních prostorech areálů VŠB-TUO sloužící jako „prodejna“ a „provozovna služeb“, a dále „v motorových vozidlech za účelem služební cesty“, jsou stanoveny přísnější požadavky na ochranu dýchacích cest. Je třeba dýchací cesty chránit správně nasazeným respirátorem splňujícím požadavky stanovené opatřením (např. FFP2 nebo KN 95) nebo obdobnými prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, (viz čl. I odst. 2 opatření).

Vzhledem k povinnosti zaměstnavatele vybavit své zaměstnance (s výjimkou zaměstnanců, kteří pracují na dálku a dále těch, kteří nepřicházejí v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce do fyzického styku s jinými osobami) ochrannými prostředky dýchacími cestami, je možné tyto prostředky nafasovat ve skladě VŠB-TUO, přičemž skladové zásoby budou průběžně doplňovány.

Můj den v době epidemie – návod na správné chování v době epidemie od KHS MSK

Informace k výkonu práce, zasedání orgánů VŠ

Od 12. dubna 2021 až do odvolání se doporučuje všem vedoucím zaměstnancům oprávněným měnit pracovní poměry v souladu se směrnicí rektora č. TUO_SME_03_001, aby u jim podřízených zaměstnanců využívali práci na dálku, pokud ji mohou zaměstnanci vykonávat v místě bydliště, případně aby jim umožnili čerpat dovolenou. Podmínkou je, aby to umožňovaly provozní podmínky příslušného pracoviště.

Doporučuje se všem vedoucím zaměstnancům od 12. dubna 2021 až do odvolání využívat při komunikaci se zaměstnanci především on-line formu, a pouze v nezbytném případě konat porady a další společné činnosti se zaměstnanci za jejich osobní přítomnosti, dále zajistit, aby se zaměstnanci neshromažďovali v prostorách VŠB-TUO za jiným účelem, než je výkon pracovní činnosti.

Prezenční zasedání akademických senátů, vědeckých rad a dalších orgánů fakult a VŠB-TUO zřízených na základě zákona č. 111/1998 Sb. je možno konat za splnění podmínek uvedených v opatření. Konkrétně, účastní-li se na jednom místě více než 10 osob:

 • jsou osoby usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti;
 • každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (RT-PCR test), ne starší než 5 dnů, nebo potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (POC test), ne starší než 72 hodin, nebo
 • osoba předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (podmínkou je, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů), nebo
 • osoba před nejvýše 90 dny onemocnění COVID-19 prodělala a toto prokáže.

Splnění a dodržování podmínek opatření zajistí předseda příslušného orgánu.

Orientační počet osob, které nahlásily pozitivní výsledek na test COVID-19 v týdnu od do naleznete na samostatné stránce po přihlášení

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

Provoz budov a stravovacích zařízení

Provoz vrátnic od 1. 4. 2021

Recepce Den v týdnu Provoz
Rektorát nonstop 24/7
EKF „A“ nonstop 24/7
FBI nonstop 24/7
FAST PVP nonstop 24/7
KP pracovní dny 7:00 - 15:15
N pracovní dny 6:00 - 22:00
CPIT TL1 pracovní dny 6:00 - 18:00
UK pracovní dny 7:00 - 15:15
GP pracovní dny 7:00 - 15:15
Archiv Hladnov pracovní dny 6:00 - 14:15
T pracovní dny 6:00 - 14:15
SH pondělí, středa, čtvrtek 6:00 - 14:15
EKF „E“ pracovní dny 6:00 - 18:00
UA pracovní dny uzavřeno
L pracovní dny 7:00 - 16:00
FAST „B“ pracovní dny uzavřeno
FEI pracovní dny 7:00 - 19:00
sobota 7:30 - 15:00
IET pracovní dny 6:00 - 18:00
„C“ kruhovka pracovní dny 5:45 - 15:00

Čestné prohlášení pro vstup osob do budov, které nejsou v zaměstnaneckém poměru s univerzitou

Čestné prohlášení ke vstupu na univerzitu při konání akcí

Od středy 3. 3. 2021 dojde k uzavření bufetů Univerzitní auly a na budově C (kruhovka), od pondělí 8. 3. 2021 dojde k  omezení nabídky menzy, co do počtu jídel na výběr. V menze se nebudou moci stravovat žádné osoby, kromě zaměstnanců a studentů, ukončuje se tedy stravování pro důchodce a cizí strávníky. V menze je nutné dodržet odstupy, zvláště mezi zaměstnanci z jiných oddělení. U stolu může sedět maximálně 1 osoba, jakákoliv manipulace se židlemi a stoly je zakázaná. Pro výdejny fakult FBI a FAST platí stejný režim jako pro menzu.

Příkaz rektora s účinností od 8. 4. 2021 uvádí opatření týkající se i těchto omezení:

 • vzdělávací akce;
 • provoz sportovišť;
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor;
 • návštěvy hvězdáren a planetárií;
 • provoz stravovacích služeb;
 • provoz knihoven;
 • provoz v provozovnách poskytování služeb.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí a provozů jsou uvedeny v daném opatření Vlády ČR.

Vycestování a dojezd ze zahraničí

Veškeré informace o pobytu v zahraničí najdete na covid.gov.cz/situace/zahranici