Úřední deska

Buďte v obraze a sledujte úřední desku VŠB – TU Ostrava.

Ochrana osobních údajů

1. Preambule

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – informuje Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava subjekty údajů o podmínkách, za kterých jsou zpracovávány osobní údaje.

2. Správce

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČ: 61989100, ID DS d3kj88v, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba (dále jen „VŠB-TUO“), je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů (studenti, zaměstnanci, uchazeči, absolventi, spolupracovníci, zákazníci, návštěvníci) poskytnete.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů VŠB-TUO je Mgr. Kamila Formanová, e-mail: poverenec@vsb.cz.

4. Poslání správce osobních údajů

VŠB-TUO je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V rámci svého poslání VŠB-TUO svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací, vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.

5. Zásady pro zpracování osobních údajů na VŠB-TUO

VŠB-TUO považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje ji velkou pozornost. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost univerzity, případně souvisí se službou, kterou na VŠB-TUO využíváte. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. Zásady a principy zacházení s osobními údaji vyplývají z nařízení GDPR:

 • zásada zákonnosti, která nám ukládat zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu,
 • zásada korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování,
 • zásada účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem,
 • zásada minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměření ve vztahu k účelu jejich zpracování,
 • zásada přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit opravu Vašich osobních údajů,
 • zásada omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány,
 • zásady integrity, důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením,
 • zásada odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.

6. Účel zpracování osobních údajů

Při naplňování svého poslání zpracovává VŠB-TUO osobní údaje v rámci následujících účelů:

 • Vzdělávací činnost
  • studium
  • výuka
  • přijímací řízení
  • výměnné pobyty
  • celoživotní vzdělávání
  • knihovny
 • Vědecká, výzkumná a vývojová činnost
  • projekty
  • konference
  • publikační a vydavatelská činnost
  • habilitační a profesorské řízení
 • Řízení, samospráva a provoz organizace
  • personalistika a mzdy
  • ekonomika a účetnictví
  • správa majetku
  • provozní agendy
  • e-infrastruktura
 • Ostraha majetku, bezpečnost
  • kamerové systémy
  • přístupy do zabezpečených prostor
  • bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě
  • zpracování bezpečnostních incidentů
 • Komerční činnost
  • stravovací a ubytovací služby
  • smluvní komerční činnost
 • Informační a propagační činnost
  • weby
  • marketing a propagace
  • absolventi

7. Jaké údaje zpracováváme

VŠB-TUO zpracovává osobní údaje poskytnuté přímo subjekty údajů a další osobní údaje vytvořené v rámci výše uvedených činností a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis apod.),
 • popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost apod.),
 • studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění apod.),
 • ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, nákupy, daně apod.),
 • pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění apod.),
 • provozní a lokační údaje (typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístup do různých prostor, záznamy z kamerových systémů apod.),
 • údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.),
 • údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.),
 • zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, členství v odborech apod.).

8. Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících právních důvodů, kterými jsou:

 • Plnění právní povinnosti vztahující se na správce (ze zákona)
 • Plnění smlouvy
 • Výkon veřejné moci, kterým je správce pověřen
 • Souhlas subjektu osobních údajů
 • Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v
  • ochraně majetku a zamezení podvodům,
  • předávání osobních údajů v rámci součásti univerzity pro vnitřní administrativní a provozní účely,
  • zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.

9. Jak s údaji pracujeme

VŠB-TUO zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Za účelem naplnění zákonných povinností může VŠB-TUO předat vybraná data určeným subjektům. Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat vně VŠB-TUO je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.

10. Doba zpracování osobních údajů

Podle nastavených vnitřních zásad, resp. u některých dokumentů v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vaše osobní údaje po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem VŠB-TUO.

Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny.

Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pouze na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte, případně do doby, kdy důvod jejich shromažďování pominul, v závislosti na tom, co nastane dříve.

11. Předávání osobních údajů

Za účelem naplnění zákonných povinností může VŠB-TUO předat vybraná data určeným subjektům (např. orgánům veřejné moci). Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat vně VŠB-TUO je dáno individuálními souhlasy subjektu údajů.

12. Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. VŠB-TUO je oprávněna v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu správními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz Vašich osobních údajů. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat.

Na VŠB-TUO jakožto správce osobních údajů je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. Kamilu Formanovou prostřednictvím datové schránky, ID DS d3kj88v, e-mailem na adrese poverenec@vsb.cz nebo poštou na adrese Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 0 Ostrava-Poruba. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na VŠB-TUO obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Uplatnění práva subjektu údajů je podmíněno ověřením totožnosti žadatele. Anonymní žádosti nebudou vyřizovány.

Ověření totožnosti lze provést těmito způsoby:

zaslání žádosti datovou schránkou,

zaslání žádosti e-mailem podepsaným kvalifikovaným elektronickým podpisem,

listinná žádost zaslána poštou musí být opatřena ověřovací doložkou pro legalizaci.

13. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, http://www.uoou.cz/.