Načítání obsahu...
Kdo jsmeVŠB-TUO
O univerzitě

Úřední deska

Buďte v obraze a sledujte úřední desku VŠB – TU Ostrava.

Poskytování informací

2017

Název dokumentuGarantIdentif. znakVerzePlatnost odPoslední revize
žádost zn. 22/2017

7.3.2017
žádost zn. 23/2017

19.7.2017
žádost zn. 24/2017

29.3.2017
žádost zn. 25/2017

29.3.2017
žádost zn. 26/2017

29.3.2017
žádost zn. 27/2017

21.4.2017
žádost zn. 28/2017

21.4.2017
žádost zn. 29/2017

22.5.2017
žádost zn. 30/2017

12.9.2017
žádost zn. 30/2017_částečné odmítnutí

12.9.2017
žádost zn. 31/2017

10.10.2017

2016

Název dokumentuGarantIdentif. znakVerzePlatnost odPoslední revize
žádost zn. 21/2016

Součástí archivu je dokument o poskytnutí informací a dokument o rozhnodnutí o odmítnutí poskytnout informaci

1.6.2016

2015

Název dokumentuGarantIdentif. znakVerzePlatnost odPoslední revize
žádost zn. 16/2015

3.4.2015
žádost zn. 17/2015

30.4.2015
žádost zn. 18/2015

30.4.2015
žádost zn. 19/2015

4.6.2015
žádost zn. 20/2015

18.11.2015

2014

Název dokumentuGarantIdentif. znakVerzePlatnost odPoslední revize
žádost zn. 11/2014

5.2.2015
žádost zn. 12/2014

5.2.2015
žádost zn. 13/2014

5.2.2015
žádost zn. 14/2014

5.2.2015
žádost zn. 15/2014

5.2.2015

Informace poskytnuté v roce 2013

Žádost ze dne 28. 2. 2013

Předmět žádosti: Žádost o úplné znění projektového rozpočtu na novou budovu FEI VŠB – TU Ostrava, vč. odpovědí na otázky:

 • Odpověď: poskytnutí požadovaných informací dopisem ze dne 8. 3. 2013
 • Byla tato stavba řádně oficiálně dokončena

Penalizolval investor nějakým způsobem generálního dodavatele společnost Hochtief Praha? Pokud ano, jak a za co
Žádost ze dne 1. 7. 2013

Předmět žádosti: informace týkající se škody, která nám vznikla v souvislosti s pokutou uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2011,

rozhodnutí ÚOHS zn. S0008/11 konkrétně:

 • informaci, kdy byla uložená pokuta (pop. i náklady správního řízení) Zadavatelem uhrazena
 • informaci o výši škody, která zadavateli vznikla v důsledku vydání rozhodnutí ÚOHS
 • informaci o tom, zda (popř. jak) a kdy Zadavatel učinil zjištění, která osoba je za škodu odpovědná, pop. informaci, která osoba či osoby za škodu dle zjištění Zadavatele odpovídají (jméno, příjmení, prac. zařazení)
 • informaci o tom, zda (popř. v jakém rozsahu) a jakým způsobem byl nárok na náhradu škody zjištěné ve smyslu předcházejícího odtrhu uplatněn vůči tomu, kdo za tuto škodu odpovídá,
 • informaci o tom, zda (popř. kdy) byla škoda odpovědnou osobou k rukám zadavatele uhrazen

Odpověď: poskytnutí požadovaných informací dopisem ze dne 8. 3. 2013
Žádost ze dne 30. 9. 2013

Předmět žádosti: Žádost o předání kopie či opisu smlouvy PPR-1587-1/ČJ-2008-99KB vč. příloh, dodatků a později uzavřených dohod ve stejné věc

Vyřízení: poskytnutí kopie dohody o spolupráci a poskytnutí služeb mezi VŠB-TUO, HGF a ČR – Ministerstvem vnitra dne 18. 2. 2008 vč. dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2008.

Poskytnuto e-mailem dne 24. 9. 2013
Žádost ze dne 22. 10. 2013

Předmět žádosti: Žádost o předání kopie či opisu smlouvy PPR-7908-1/ČJ-2009-99KB_L včetně příloh a dodatků

Vyřízení: poskytnutí kopie dohody o spolupráci a poskytnutí služeb – Plán práce (2009) k čj. PPR-7908-1/ČJ-2009-99KB_L. Poskytnuto e-mailem dne 1. 11. 2013
Žádost ze dne 24. 10. 2013

Předmět žádosti:

 1. kopii všech smluv včetně všech jejich příloh, na základě kterých byl v minulosti (příp. stále dosud je) povinný subjekt v závazkovém právním vztahu se spol. Unify s.r.o. (dříve pod obchodní firmou Siemens Enterprise Communications, s.r.o.) , kdy zejména spol. Unify s.r.o. jako dodavatel prováděla pro povinný subjekt úplatná plnění, jako kompletní dodávky telefonních ústředen, jejich rozšíření, upgrade, konverzi, migraci
 2. kopii všech mluv včetně všech jejich příloh, na základě kterých byl v minulosti (případně stále je) povinný subjekt v závazkovém právním vztahu se spol. Unify s.r.o. (dříve pod obchodní firmou Siemens Enterprise Communications, s.r.o), kdy spol. Unify, s.r.o. jako poskytovatel prováděla či stále provádí pro povinný subjekt úplatné servisní služby na telefonních ústřednách povinného subjektu
 3. Cenu, za kterou VŠB pořídila technologii telefonních ústředen, jejich rozšíření, případně migraci konverzi nebo upgrade v rámci (stavebních) nebo jiných akcí a to zejména na akcích VŠB FEI, VŠB-TUO – Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB – Novostavby pavilonů ITT, IET, AS, VŠB IT4Inovations, VŠB TUO CPIT1, VŠB TUO CPIT 2, VŠB Havlíčkovo nábř. - IPDA vana

Vyřízení: poskytnutí požadovaných informací dopisem ze dne 14. 11. 2013 a e-mailem ze dne 14. 11. 2013Informace poskytnuté v roce 2012

Žádost ze dne 21. 11. 2012, upřesnění žádosti ze dne 1. 12. 2012

Předmět žádosti:

 • Kde zveřejňuje vysoká škola informace podle §5 odst. 1 InfZ a informace poskytnuté žadatelům na základě žádosti, které mají být podle ů5 odst. 3 InfZ zveřejněny v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup – uveďte prosím úplné hypertextové odkazy. Požaduji pouze poskytnutí adresy umístění, kde jsou tyto dokumenty zveřejněny, a to uvedením úplného hypertextového odkazu na internetovou stránku, kde jsou zobrazeny přímo odkazy na stažení těchto dokumentů v souladu se zákonem (nepožaduji poskytnutí přímo těchto dokumentů ( o to bych případně požádal, pokud by na poskytnuté adrese povinně zveřejňované informace nebyly, neboť žádám pouze o přímé poskytnutí doprovodné informace o tom, kde jsou tyto dokumenty umístěny).
 • Rozpočet veřejné vysoké školy, který schválil akademický senát veřejné vysoké školy, na roky 2011 a 2012 pokud nejde o informace již uvedené bodě 2., všechny materiály, které byly v elektronické podobě předloženy senátorům jako podklady rpo jednání akademického senátu veřejné vysoké školy, jsou-li k dispozici ve společném datovém úložišti, v e-mailové konferenci nebo jiným způsobem shromážděné bez nutnosti mimořádně rozsáhlého vyhledávání.
  Požaduji informace:
  • které byly předloženy akademickému senátu veřejné vysoké školy osobou, která je k tomu podle vnitřních předpisů nebo zvyklostí veřejné vysoké školy oprávněna materiály předložené rektorem veřejné vysoké školy, předsedou akademického senátu veřejné vysoké školy, senátory (členy akademického senátu veřejné vysoké školy) ve věcech jejich iniciativy, odbornými komisemi akademického senátu a jinými jeho orgány, fakultami veřejné vysoké školy, a to včetně všech podkladových materiálů, které byly v souvislosti s nimi akademickému senátu veřejné vysoké školy předloženy spolu s nimi a splňují další podmínky podle mé žádosti o informace (viz písm. ba c) tohoto bodu), jako jsou důvodové zprávy k těmto dokumentům a jiné obdobné materiály, které slouží jako podklady pro jednání či rozhodování akademického senátu a které veřejná vysoká škola pro tento účel poskytla členům akademického senátu veřejné vysoké školy. Veřejná vysoká škola je povinna tyto materiály povinna uchovávat.
  • Moje žádost se vztahuje pouze na případy, ve kterých jsou tyto materiály uchovávány v elektronické podobě a na první pohled je jasné, že není nutné mimořádně rozsáhlé vyhledávání (to neplatí, pokud může být požadovaná informace poskytnuta jako součást většího celku podle §4 odst. 4 InbfZ). Za těchto podmínek pak půjde zpravidla o data uložená např:
   • v datovém úložiště veřejné vysoké školy, k němuž mají členové akademického senátu dálkový přístup prostřednictvím sítě Internet,
   • v archivu konference elektronické pošty, kam jsou návrhy zasílány a odkud se členům akademického senátu přeposílají, který je uložen na serveru dostupném veřejné vysoké škole.
   • v jiném archivu na elektronických zařízení veřejné vysoké školy jako jsou složky v souborových systémech na elektronických zařízeních, kam je ukládá předseda akademického senátu nebo jiná osoba pověřená informováním členů akademického senátu
   • a každý další systém, ve kterém jsou požadované informace shromážděné v elektronické podobě tak, že jejich poskytnutí žadateli nevyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání a lze je snadno poskytnou obdobně jako u předchozích bodů
 • Informace, které má povinný subjekt zveřejňovat ve výroční zprávě podle §18 odst. 1 InfZ, vztahující se k rokům 2010 a 2011
 • základní osobní údaje podle §8b odst. 3 InfZ o platech, odměnách a jiných obdobných finančních plnění z veřejných prostředků v roce 2011 poskytnutých vedoucím představitelům vysoké školy (/rektor, prorektoři, kvestor, kancléř, vedoucí pracovníci rektorátu); výši plnění daného druhu uveďte prosím jednotlivě u každého z uvedených představitelů vysoké školy za každý měsíc roku 2011

Odpověď: předání požadovaných informací týkající se bodů 1 – 4 dne 26. 12. 2012, rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ( bod 5 žádosti) dne 26. 12. 2012

Žadatel podal proti odmítnutí žádosti odvolání dne 21. 1. 2013. Rozhodnutím rektora ze dne 14. 2. 2013 bylo odvolání zamítnutoŽádost ze dne 15. 10. 2012

Předmět žádosti: V souvislosti s veřejnou zakázkou na „výběr pojišťovacího makléře“ žádost o sdělení a předání:

 • dělení členů hodnotící komise
 • sdělení bodového ohodnocení jednotlivých dílčích kritérií
 • sdělení, jakým způsobem komise dospěla k výslednému bodovému ohodnocení
 • zaslání kopie interních předpisů týkajících se veřejné zakázky malého rozsahu
 • předložení Smlouvy o spolupráci s vybraným uchazečem

Odpověď: předání požadovaných dokumentů a informací dne 29. 10. 2012 mimo Smlouvy o spolupráci, která v té chvíli ještě nebyla podepsána
Informace poskytnuté v roce 2011

Žádost ze dne 18. 3. 2011

Předmět žádosti:

 • předpokládané množství elektřiny, které mělo být dodáno dle VZ vedené pod ev. č. 60021538
 • předložit kopii písemné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě §80 z.č. 137/2006 Sb. o VZ, vypracované k zadané VZ vedené
 • pod evidenčním číslem (v uveřejňovacím subsystému) 60053065
 • předložit kopii písemné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě §80 z.č. 137/2006 Sb. o VZ, vypracované k zadané VZ vedené
 • pod evidenčním číslem (v uveřejňovacím subsystému) 60049149

Odpověď: doložení požadovaných informací dne 2. 5. 2011
Informace poskytnuté v roce 2010

Žádost ze dne 18. 1. 2010

Předmět žádosti:

 • jakými listinami (uvést čj. ze dne …) Ministerstvo školství rozhodlo o převodu majetku státu na nestátní právnické osoby, a to na Pedagogickou fakultu v Ostravě a na Vysokou školu báňskou v Ostravě
 • v případě „jiného řešení“ převodu majetku státu na uvedené nestátní právnické osoby specifikovat tuto jinou formu převodu
 • jaký majetek státu nabyla (specifikovat formou nabytí) při svém zřízení nestátní právnická osoba Ostravská univerzita v Ostravě
 • pokud existuje „jiný“ právní názor (například, že nestátní či státní právnické osoby, zřízené dle výše uvedených zákonů, užívaly stále majetek státu a teprve na veřejné vysoké školy nestátní právnické osoby zřízené dle zákona č. 111/1998 Sb. byl převeden majetek státu) žádám o jeho specifikaci. Dále pak žádám o specifikaci formy případného převodu majetku státu na veřejné vysoké školy a to na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a na Ostravskou univerzitu v Ostravě

Doplnění žádosti:

 • Byly ke dni 30. 6. 1990 zrušeny bez likvidace, mimo jiné, státní rozpočtové organizace ČR – pedagogická fakulta v Ostrava ČR – Vysoká škola báňská v Ostravě, kterým příslušelo právo hospodaření k budovám a pozemkům ve vlastnictví ČR, které užívaly ke svoji činnosti?
 • „Na místě“ předmětných státních rozpočtových organizací byly ke dni 1. 7. 1990 zřízeny nestátní právnické osoby Pedagogická fakulta v Ostravě a Vysoká škola báňská v Ostravě?
 • Jak byl v této souvislosti řešen převod majetku státu (budov a pozemků) na „nově“ zřízené nestátní právnické osoby Pedagogickou fakultu v Ostravě a Vysokou školu báňskou v Ostravě?
 • Jak jinak, než je výše uvedeno /viz body 1 až 3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy specifikuje ustanovení zákona č. 172/1990 Sb., když z textu jeho dopisu ze dne 8. 10. 2009 vyplývá, že ke zřízení „nestátních“ vysokých škola a k „ odstátnění“ dotčeného majetku došlo až na základě zákona č. 111/1998 Sb.?

Odpověď: sdělení žadateli, že nejsme osobou povinnou a zaslání informace, že věc byla vrácena zpět MŠMT k rozhodnutí