Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2019!

Informace pro studenty Fakulty strojní 1. ročníku navazujícího magisterského studia

Souhrn informací pro studenty navazujícího magisterského studia.

Studijní referentka: Martina Poštulková, místnost A132, martina.postulkova@vsb.cz, tel. 597 323 107

Úřední hodiny studijního oddělení: http://www.fs.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/studijní-oddeleni/

Web stránky VŠB-TU Ostrava: http://www.vsb.cz/cs/

Web stránky Fakulty strojní: http://www.fs.vsb.cz/cs/

Ubytování studentů na kolejích: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Informační systém EDISON (dále jen IS):

Je informační systém univerzity, kde je vedena studijní agenda. Přístup k IS je možný z webového prohlížeče po zadání přihlašovacího jména (loginu) a hesla na stránce: https://edison.vsb.cz

Přihlašovacím jménem je Vaše osobní číslo, které jste získali při zápisu. Jako počáteční heslo použijte své rodné číslo (deset znaků bez lomítka) nebo slovo „student“ pro osoby bez platného rodného čísla (zahraniční studenti). Toto počáteční heslo si co nejdříve změňte. Ihned po přihlášení do IS Edison verifikujte (potvrďte) své osobní údaje a zápis do studia. Nejpozději do 5-ti dnů od data zápisu! Povolte zveřejnění fotografie.

Žádosti a formuláře potřebné během studia: http://www.fs.vsb.cz/cs/o-fakulte/uredni-deska/formulare/

Školní e-mail: Při e-mailové komunikaci se zaměstnanci fakulty i školy uvádějte vždy celé své jméno a osobní číslo (login).
Studenti jsou povinni denně číst školní e-mail, prostřednictvím kterého budou sdělovány důležité informace a upozornění. K e-mailové schránce je možné také přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče: http://posta.vsb.cz/ . V IS nelze zaměnit školní e-mail za jiný, je možné nastavit si přeposílání na soukromý e-mail.

Rozvrhy: http://rozvrh.vsb.cz/ - zveřejnění cca 14 dní před zahájením výuky. Studenti kombinované formy studia mají rozvrh pevně daný. Studenti prezenční formy studia si rozvrh tvoří sami v IS. O možnosti dovolby předmětů budete informováni e-mailem, jakmile budou spuštěny nově akreditované studijní programy.

Rozdělení do skupin budou k náhledu 5 dnů před zahájením výuky v systému Edison.

V prvním týdnu výuky: Studenti, kteří již dříve studovali na některé VŠ a chtějí uznat vykonané povinnosti, musí podat žádost o uznání zkoušek spolu s výpisem zkoušek z příslušné školy na studijní oddělení FS.  Pokud již někdo studoval na VŠB-TU Ostrava, zůstává osobní číslo stejné.

Zahájení výuky v zimním semestru: 16. 9. 2019

Kontrola zapsaných předmětů v IS:

Student je povinen zkontrolovat zapsané předměty v IS. Změny v osobním studijním plánu, vyvolané kolizí rozvrhu, musí být realizovány nejpozději do konce druhého týdne výuky v každém semestru. V tomto případě kontaktujte studijní oddělení. Po uplynutí této lhůty nelze provádět změny a OSP se stává pro studenta závazným, tzn.musí vykonat všechny zapsané předměty (i volitelné), jinak NEBUDE PŘIPUŠTĚN KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE, a to i v případě dostatečného počtu kreditů. V letním semestru nelze provádět změny v OSP za zimní semestr.

Kontrola studia na konci 1. ročníku – 6. 7. 2020.

Kredity pro kontrolu studia (a pro výpočet prospěchového stipendia) se počítají pouze z předmětů ve stavu VYKONÁN. Pro postup do 2. ročníku musí student získat nejméně 40 kreditů za předměty 1. ročníku, a to do 6. 7. 2020. Pokud je student nezíská, podá si na studijním oddělení nejpozději do 6. 7. 2019 žádost o opakování 1.ročníku. Student může stejný ročník opakovat pouze jednou.

Stipendia

Studenti jsou povinní vložit do IS Edison číslo bankovního účtu. Bude-li studentovi přiznáno stipendium (prospěchové či mimořádné) a bankovní spojení nebude v IS vyplněno, tak stipendium nebude vyplaceno. Nárok na ubytovací stipendium (pouze studenti prezenční formy studia) a na sociální stipendium mají studenti studující ve standardní době magisterského studia. Žádost o ubytovací a sociální stipendium vytiskněte z IS Edison a podepsanou odevzdejte nejpozději do 21. 10. 2019 na studijním oddělení. K žádosti o sociální stipendium je nutné doložit z úřadu státní sociální podpory potvrzení o výši příjmu, koeficient nesmí přesáhnout 1,5 násobku životního minima)

Prospěchové stipendium je vyplaceno po uzavřeném ročníku ve dvou splátkách https://innet.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/studijni-predpisy/kontext/fakulta/vsb

Studenti jsou povinni se řídit Studijním a zkušebním řádem pro studium v navazujících magisterských studijních programech VŠB-TUO, který je uveřejněný na stránkách VŠB-TUO i FS: https://innet.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/studijni-predpisy/kontext/fakulta/vsb

Vloženo: 22. 7. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět