Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Uznávání zahraničního vzdělání

Studovali jste v zahraničí? Vaše akademické vzdělání získané v zahraničí může být u nás uznáno.

Posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Pro uchazeče do bakalářských studijních programů

V rámci přijímacího řízení bude univerzita  posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

Níže uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nebo jako dokument ve formátu PDF vzniklý autorizovanou konverzí) na adresu fakulty, na kterou se hlásíte ke studiu. Konečné datum pro dodání podkladů naleznete na internetových stránkách příslušné fakulty. Předchozí zahraniční vzdělání lze doložit jedním z následujících způsobů:

a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“)

 • Uchazeč doloží:
  • Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů
 • Je vydávaný krajskými úřady, Magistrátem Hlavního města Prahy nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 • Více informací zde: https://sluzby.msk.cz/sluzba/163-uznani-zahranicniho-vzdelani#klient
 • Bez poplatku (poplatek 1 000 Kč se hradí krajskému úřadu nebo Magistrátu v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání)

b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu

 • Uchazeč doloží:
 • Týká se pouze Evropského bakalaureátu
 • Bez poplatku
 • Neplatí pro International Baccalaureate, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene d). Pokud je International Baccalaureate nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, dokládají tito uchazeči v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • Maturitní vysvědčení vydávané školami, kterým byl udělen souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v oboru vzdělání 79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce (§ 81 odst. 9 školského zákona na dobu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2020). IB Diploma je nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky. Jedná se o následující školy: The English College in Prague, Anglické gymnázium, o.p.s., PORG - gymnázium a základní škola, o. p. s., OPEN GATE - gymnázium a ZŠ, s. r. o., 1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s. r. o. Absolventi těchto středních škol dokládají v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

c) dokladem automaticky rovnocenným

 • Zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu- jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku (swiadectwo dojrzalosci), Maďarsku (érettségi bizonyítvány) a Slovinsku
 • Uchazeč doloží:
  • Úředně ověřenou kopii (viz. formy ověření) zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
  • Originál nebo úředně ověřenou kopii (viz. formy ověření) dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia).
 • Bez poplatku               

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání

 • Uchazeč doloží:
  • Úředně ověřenou kopii (viz. formy ověření) zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu,
  • Originál nebo úředně ověřenou kopii (viz. formy ověření) dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia).
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
  • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia,
  • Doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona,
  • Potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.
  • Týká se studentů, na které nelze aplikovat postup dle písmene c)
  • V případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“)
  • Posouzení je platné pouze pro přijímací řízení na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
  • Poplatek za posouzení činí 600,- Kč, a to bez ohledu na to, zda je výsledek posouzení pozitivní či negativní. Poplatek je uchazeč povinen uhradit do 10 dnů od výzvy k zaplacení. Nedojde-li k úhradě poplatku, univerzita nebude dále vzdělání posuzovat a bude vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“)

Překlady

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. Listy s překlady musí být s kopií dokladu spojeny takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů.

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

 1. Plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. V případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),
 3. Úředně ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Dále by vás mohlo zajímat