Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Uznávání zahraničního vzdělání

Studovali jste v zahraničí? Vaše akademické vzdělání získané v zahraničí může být u nás uznáno.

Posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Pro uchazeče do magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program, a doktorských studijních programů

V rámci přijímacího řízení bude univerzita posuzovat splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Níže uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nebo jako dokument ve formátu PDF vzniklý autorizovanou konverzí) na adresu fakulty, na kterou se hlásíte ke studiu. Konečné datum pro dodání podkladů naleznete na internetových stránkách příslušné fakulty. Předchozí zahraniční vzdělání lze doložit jedním z následujících způsobů:

a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice

 • Uchazeč doloží:
  • Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a § 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů
 • Je vydávaný veřejnými vysokými školami, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany
 • Více informací o řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava najdete zde: https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/sluzby/uznavani-zahranicniho-vzdelani/
 • Bez poplatku (poplatek 3 000 Kč se hradí veřejné vysoké škole nebo MŠMT, které posouzení v rámci řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání provádějí)

b) dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice rovnocenný

 • Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu - jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene c) ), v Polsku, Maďarsku, Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c))
 • Uchazeč doloží:
  • Úředně ověřenou kopii (viz. formy ověření) diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
  • Originál nebo úředně ověřenou kopii (viz. formy ověření) dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
  • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem
 • Bez poplatku

c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání

 • Uchazeč doloží:
  • Úředně ověřenou kopii (viz. formy ověření) diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou
  • Originál nebo úředně ověřenou kopii (viz. formy ověření) dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript)
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
  • Doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia
  • Potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci)
  • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015, rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem
 • Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b)
 • V případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice)
 • Posouzení je platné pouze pro přijímací řízení na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava
 • Poplatek za posouzení činí 600,- Kč, a to bez ohledu na to, zda je výsledek posouzení pozitivní či negativní. Poplatek je uchazeč povinen uhradit do 10 dnů od výzvy k zaplacení. Nedojde-li k úhradě poplatku, univerzita nebude dále vzdělání posuzovat a bude vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“)

Překlady

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka soudním překladatelem. Listy s překlady musí být s kopií dokladu spojeny takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů.

Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

 1. Plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. V případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),
 3. Úředně ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Dále by vás mohlo zajímat