Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Uznávání zahraničního vzdělání

Studovali jste v zahraničí? Vaše akademické vzdělání získané v zahraničí může být u nás uznáno.

Základní informace

Právní předpisy upravující uznávání

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů - § 89, § 90, § 106
  • Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • Mezinárodní smlouvy upravující vzájemné uznávání dokladů o vzdělání, kterými je Česká republika vázána (publikovány ve Sbírce zákonů nebo ve sbírce mezinárodních smluv, příp. na webových stránkách MŠMT)
  • Mezinárodní smlouvy upravující ověřování veřejných listin, kterými je Česká republika vázána (dvoustranné smlouvy o právní pomoci a mnohostranná tzv. Haagská úmluva). Viz. webové stránky MŠMT.

Orgány, které rozhodují o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

  • Veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program. Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách v ČR a Seznam vysokých škol v ČR je přístupný na webových stránkách MŠMT; přehled studijních programů akreditovaných na VŠB-TUO je k stažení zde.
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – v případě pochybností určuje příslušnost vysoké školy k uznání nebo může rozhodnout o uznání samo, je odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti.
    http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace
  • Ministerstvo obrany – rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti vojenství.
  • Ministerstvo vnitra – rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti bezpečnostních sil.

Zvláštní skupinu tvoří země, se kterými má Česká republika podepsánu tzv. ekvivalenční dohodu - Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko a Slovinsko

Podrobné informace lze získat na www stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/a-postup-podle-ekvivalencnich-dohod-madarsko-polsko.