Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Uznávání zahraničního vzdělání

Studovali jste v zahraničí? Vaše akademické vzdělání získané v zahraničí může být u nás uznáno.

Postup s ověřováním podpisů a razítek tzv. Superlegalizací

U diplomů vydaných ve státech, se kterými nemá Česká republika uzavřenu smlouvu o právní pomoci, ani nepatří do skupiny států, které uzavřely tzv. Haagskou úmluvu, se vyžaduje

ověření pravosti podpisů a otisků razítek otištěných na diplomu prováděné zpravidla ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala a následným vyšším ověřením cizí listiny (superlegalizací) příslušným zastupitelským úřadem České republiky pro zemi, v níž má sídlo zahraniční vysoká škola.

Je možno předložit též úředně ověřené kopie (vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadě v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point) dokumentů ověřených požadovaným způsobem (viz výše).

Otázku legalizace a superlegalizace diplomů a dokladů o ukončení studia v zahraničí lze konzultovat s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, oddělení legalizace dokladů konzulárního odboru, adresa: Hradčanské náměstí č.5, 125 10 Praha 1, tel. 224 182 153. Adresy zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a Zahraničních zastupitelství v ČR, lze vyhledat na internetové adrese Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Aktuální stav smluvních závazků je k dispozici na webové adrese Ministerstva zahraničních věcí: http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_cizozemskych_listin.html.

1. Podání žádosti

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) je věcně příslušným uznávacím orgánem jen v případě, že se jedná o uznání vzdělání a kvalifikace v oboru, který je obsahově podobný některému ze studijních oborů akreditovaných na VŠB-TUO.

Žádost je nutno vyplnit elektronicky, vytisknout a vlastnoručně podepsat a spolu s požadovanými přílohami zaslat v tištěné podobě na adresu:  Vysoká škola báňská  - Technická univerzita Ostrava, útvar 9220 – Správa a rozvoj vzdělávání, tř. 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00.

Přílohy k žádosti (povinné):

 • Diplom – úředně ověřená kopie (případně originál) diplomu nebo obdobného dokladu o řádném absolvování vysokoškolského vzdělání vydaného zahraniční vysokou školou s požadovaným ověřením pravosti podpisů a otisků razítek, tzv. superlegalizací.
 • Dodatek k diplomu - úředně ověřená kopie (případně originál) dodatku k diplomu (tzv. „Diploma Supplement") nebo úředně ověřená kopie (případně originál) výpisu absolvovaných předmětů s požadovaným ověřením pravosti podpisů a otisků razítek, tzv. superlegalizací.
 • Úřední překlad těchto dokladů do českého nebo anglického jazyka. Překlad vyhotoví soudní tlumočník (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti) nebo zastupitelský úřad České republiky v dané zemi. U dokladů vystavených v anglickém nebo slovenském jazyce se překlady nepožadují.
  V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

V případě potřeby je nutno dále doplnit:

 • Na vyžádání vysoké školy doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělání nebo informace o konkrétní náplni vysokoškolského studia.
 • Plnou moc – originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci obsahující ověření podpisu žadatele, zastupuje-li žadatele v řízení jiná osoba (vzor plné moci).
 • Oddací list, rodný list – originál nebo úředně ověřenou kopii oddacího listu, případně jiného dokladu o změně jména, pokud se liší jméno uvedené v diplomu a stávající jméno žadatele.
 • Rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany – originál nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno.
 • Informaci o změně názvu vysoké školy (pokud se liší od názvu uvedeného v dokladech).

Přílohy k žádosti (doporučené):

 • Kopie průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu)

Veškeré informace uvedené v předložených dokladech musí být srozumitelné (úředně přeložené do českého nebo anglického jazyka). U dokumentů vydaných v anglickém jazyce se překlady nepožadují.

2. Poplatek za úkony spojené s řízením o žádosti

Žadatel má povinnost uhradit poplatek ve výši 3000 Kč (ustanovení odst. 2 § 90a zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů).

Po obdržení žádosti VŠB-TUO  zašle žadateli dopis s potvrzením o přijetí žádosti a s kontaktními údaji pro úhradu poplatku.

Nebude-li poplatek včas (do 10 dnů) uhrazen, bude žadatel vyzván, aby tento poplatek zaplatil ve stanovené lhůtě. Neučiní-li tak, řízení ve věci dané žádosti bude usnesením zastaveno v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se touto žádostí nebude dále zabývat.

Zastavení řízení o žádosti z důvodu nedostatků žádosti, které žadatel ani po vyzvání neodstraní (nejčastěji jde o absenci podkladů rozhodných pro posouzení žádosti), není důvodem pro navrácení poplatku.

Zamítnutí žádosti nezakládá žadateli právo na vrácení poplatku.

3. Lhůta pro vyřízení žádosti

Lhůta pro vyřízení žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace činí 30 dní od přijetí žádosti bez vad, ve složitějších případech 60 dní ode dne doručení kompletní žádosti včetně příloh. Do lhůt se nezapočítává doba, po kterou je řízení přerušeno.

4. Rozhodnutí

O uznání vzdělání rozhoduje rektor VŠB-TUO. Výsledkem procesu je rozhodnutí o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace s časově neomezenou platností pro území České republiky nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Rozhodnutí i osvědčení se zasílají doporučeným dopisem do vlastních rukou žadatele.

5. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí má žadatel právo do 15 dní od doručení rozhodnutí podat odvolání k MŠMT prostřednictvím rektora VŠB-TUO. Rektor veřejné vysoké školy buď žadateli vyhoví v celém rozsahu, nebo věc postoupí k rozhodnutí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání.

Náležitosti odvolání

V odvolání je nezbytné uvést následující údaje:

 • jméno a příjmení žadatele a případně jeho zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci,
 • datum narození žadatele,
 • adresa trvalého pobytu žadatele (nemá-li žadatel trvalé bydliště v ČR, uvede adresu v zahraničí),
 • adresa pro doručování písemností,
 • číslo jednací a datum vydání napadeného rozhodnutí,
 • odůvodnění odvolání: v jakém rozsahu žadatel rozhodnutí napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
 • datum a vlastnoruční podpis žadatele, nebo jeho zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci.