Skip to main content
Skip header

ECTS Course OverviewTypology of Buildings I.

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code226-0216/02
Number of ECTS Credits Allocated3 ECTS credits
Type of Course Unit *Choice-compulsory
Level of Course Unit *First Cycle
Year of Study *
Semester when the Course Unit is deliveredSummer Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech, English
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
SPA184Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
VAN422Ing. Daniel Vaněk
Summary
The doctrine of construction teaches basic conceptual structure of the field of architectural typologies, whose knowledge allows students to process new information (not only in this subject), ranking them in context and practical use in one's work.

The lectures introduce students to the basics of architectural design of residential buildings with respect to their cultural and technological importance and influence on the quality of the built environment from the perspective of both individuals and society. Architecture for residential construction is put into the context of historical, typological and operational including the applicable standards and regulations.
Lectures are supplemented with excursions to residential buildings of historical and contemporary and external lectures.
The lectures followed by practical exercises.
Learning Outcomes of the Course Unit
Course provides students with basic knowledge of the typology of residential buildings in relation to historical and social changes and the history of architecture (flat, house, apartment house, living in a rural, housing types according to special requirements). Practical application of knowledge to practice in the exercises thematically related lectured on theory.
Students will acquire knowledge typology of residential buildings in the historical, social and technical contexts, to the extent necessary for further study and follow-up studio for the creation of residential buildings (Studio Work I).
Course Contents
The course will familiarize students with the typology of two basic groups of buildings and constructions of residential and civil buildings. The scope of information will be designed so that students were able to establish him in the creation of Studio I and other Studios. First will always be a clear operational scheme of a certain type of object in the context of urban planning and further details will be given typological requirements for space
Recommended or Required Reading
Required Reading:
Neufert, Ernst - Design of Building
Štípek, Jan a Paroubek Jan. Stavby pro bydlení. Praha: ČVUT, 2006.
Neufert, Ernst - Navrhování staveb
Štípek, Jan a Paroubek Jan. Stavby pro bydlení. Praha: ČVUT, 2006.
Recommended Reading:
Professional journals and literature
Schránil, Bedřich a kol. Projektování staveb bytových a občanských. Praha: SNTL, 1979.
Dlabal, Stanislav a Kittrichová, Emanuela. Nábytek, člověk, bydlení. Praha: ÚBOK.
Štípek, Jan a kol. Základy nauky o stavbách. Praha: ČVUT, 2005.
Filipiová, Daniela. Projektujeme bez bariér. (pozor – změna vyhlášky č. 398)
www.nipi.cz (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR)
Škabrada, Jiří. Lidové stavby, architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999.

ZDROJE PŘÍKLADŮ SOUČASNÝCH STAVEB PRO BYDLENÍ
Kynčl, Jakub. Bydlení ve městě. Brno: ERA, 2005.
Kolektiv. České bydlení – DOMY. 77 rodinných domů z let 1989-2006. Praha: Prostor, 2006.
Stempel, Ján. 99 domů. Praha: Kant, 2012.

LITERATURA K DĚJINÁM BYDLENÍ
Jelínek, Jan. Střecha nad hlavou. Kořeny nejstarší architektury a bydlení. Brno: VUTIUM, 2006.
Syrový, Bohuslav: Architektura, svědectví dob. Praha: SNTL, 1987.
Hrůza, Jiří: Vývoj urbanismu I + II. Praha: ČVUT, 1995, 1996.
José Pijoan: Dějiny umění.
Herout, Jaroslav: Staletí kolem nás. Praha: Panorama, 1981.
Staňková, Jaroslava a Pechar, Josef: Tisíciletý vývoj architektury. Praha: SNTL, 1979.
Rostislav Švácha: Od moderny k funkcionalismu. Praha: Odeon, 1985.
Strakoš, Martin: Nová Ostrava a její satelity. Ostrava: NPÚ Ostrava, 2010.

ČASOPISY
Odborné architektonické časopisy české i zahraniční – Architekt, ERA21, Stavba, Detail, Topos, Architectural Review apod. (dostupné ve studovně Ústřední knihovny VŠB a v knihovně na FAST)
ZÁKLADNÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY
Stavební zákon (Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů)
Vyhláška č.268/2009 o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN 73 4305 Zaříditelnost bytů
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy
Planned learning activities and teaching methods
Lectures, Tutorials
Assesment methods and criteria
Tasks are not Defined