Skip to main content
Skip header

ECTS Course OverviewWater Protection

* Exchange students do not have to consider this information when selecting suitable courses for an exchange stay.

Course Unit Code616-3034/02
Number of ECTS Credits Allocated5 ECTS credits
Type of Course Unit *Optional
Level of Course Unit *Second Cycle
Year of Study *
Semester when the Course Unit is deliveredWinter Semester
Mode of DeliveryFace-to-face
Language of InstructionCzech, English
Prerequisites and Co-Requisites Course succeeds to compulsory courses of previous semester
Name of Lecturer(s)Personal IDName
PAV13Ing. Irena Pavlíková
Summary
Within the subject, the properties of media that influence the spread of pollutants in water and also the methods of purification of different types of waste water are studied.
Learning Outcomes of the Course Unit
- student will know the properties of water and their practical application, the chemical composition of water, water types
- student will know the processes of primary and secondary water pollution
- student will know the disposition and properties of pollutants
- student will know the types of wastewater with a focus on municipal and industrial wastewater
- student will knowthe physical, chemical and biological methods of wastewater treatment and their applications
- student will know the basic principles of water protection and water protection legislative framework in the Czech Republic and the EU
- student will know qualitative and quantitative expression of water composition
- student will know evaluate indicators of measuring the quality of surface waters and their classification
- student will know to assess the impact of wastewater mixing with water in a receiving water quality, application Streeter-Phelps equation
- student will know a liquid sampling and determination of basic indicators of surface water quality
Course Contents
1. Water as a chemical compound. Physical and physico-chemical properties. Organoleptic and sensory properties of water.
2. Chemical composition of water. Nature and properties of pollutants. Inorganic substances in water. Organic substances in waters. Pollution indicators.
3. Types of water. Atmospheric, subsurface, surface water.
4. Primary and secondary water pollution.
5. Eutrophication.
6. Self-cleaning skills.
7. Water protection principles. Legislation in water management. Permissible degree of contaminaton.
8. Types of wastewater. Sewage, comunal and industrial wastewater. Types of industrial wastewater.
9. Wastewater treatment.
10. Physical, physico-chemical and chemical methods of wastewater treatment.
11. Biological methods. Aerobic and anaerobic biological methods. Activation.
12. Technology of the municipal wastewater treatment plant.
13. Natural ways of cleaning.
Recommended or Required Reading
Required Reading:
BRUTSAERT, Wilfried. Hydrology: An Introduction. New York: Cambridge University Press, 2005. 605 p. ISBN-13: 978-0521824798.
PAVLÍKOVÁ, Irena. Ochrana vod a půd: studijí opora. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, 2008. 173 s.
PAVLÍKOVÁ, Irena. Environmentální aspekty ochrany vod a půd: studijní opora. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2014. ISBN 978-80-248-3576-1.
KUČEROVÁ, Radmila, Petr FEČKO a Barbora LYČKOVÁ. Úprava a čištění vody. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011. 108 s. ISBN 978-80-248-2389-8.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
ČSN 75 72 21. Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod. Praha: Český normalizační institut, 1998. 10 s.
Recommended Reading:
CHEREMISINOFF, Nicholas P. Handbook of water and wastewater treatment technologies. Boston: Butterworth-Heinemann, c2002. ISBN 0-75067498-9.
LEHR, Jay H. Wiley's Remediation Technologies Handbook : Major Contaminant Chemicals and Chemical Groups. Chicago: John Wiley and
Sons, 2004, 1240 s.
PITTER, Pavel. Hydrochemie. Vyd. 3., přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1999. ISBN 80-7080-340-1.
DOHÁNYOS, Michal, Jan KOLLER a Nina STRNADOVÁ. Čištění odpadních vod. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1994. ISBN 80-7080-207-3.
ŠÁLEK, Jan a Václav TLAPÁK. Přírodní způsoby čistění [i.e. čištění] znečištěných povrchových a odpadních vod. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2006, 283 s. ISBN 80-86769-74-7.
Planned learning activities and teaching methods
Lectures, Tutorials
Assesment methods and criteria
Tasks are not Defined